Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXVII/ 304/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci ekwiwalentu wyp??acanego stra??akom ochotnikom

Uchwa??a Nr XXVII/ 304/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci ekwiwalentu wyp??acanego stra??akom ochotnikom

Numer uchwa??y: 304
Numer sesji: 27
Rok: 2008

Uchwała Nr XXVII/ 304/ 2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego strażakom ochotnikomNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz 1229 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:


§ 1
Ustala się dla członków ochotniczych straży pożarnych wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 16,80 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 25 września 2008r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/304/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego strażakom ochotnikom.

Z dniem 25.09.2008r weszła w życie ustawa o z zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r Nr 163, poz. 1015) zmieniająca zapis art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie ze znowelizowanym art. 28 członek ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym otrzyma z budżetu gminy ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu, którą ustala rada gminy w drodze uchwały nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym pożarniczym.
Do dnia wejścia w życie nowelizacji maksymalną wysokość ekwiwalentu określała ustawa.

Opracował:
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.