Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVII /303/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci na rok 2009

Uchwa??a Nr XXVII /303/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci na rok 2009

Numer uchwa??y: 303
Numer sesji: 27
Rok: 2008


Uchwała Nr XXVII /303/ 2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2009Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ¬– 0,63 zł od 1m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,86 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1m2 powierzchni


2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f – 6,02 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XIV/143/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 23 listopada 2007 r. Nr 168, poz. 3670).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2009.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXVII /303/ 2008 z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie miasta Leszna, należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.

Prezydent Miasta Leszna proponuje wzrost wysokości stawek kwotowych średnio o 3,95 %. Wskaźnik, o który uległy zmianie górne granice stawek na rok 2009, określonych przez Ministra Finansów wynosi 4,2 %.

Przy ustalaniu stawek utrzymano zasadę wprowadzoną przez Radę Miejską w 2000 roku, polegającą na określeniu odrębnych stawek dla pozostałych budynków o konstrukcji innej niż murowana oraz dla pozostałych budynków.

Proponowane stawki dla Miasta Leszna są niższe od stawek maksymalnych. Wzrosną one w stosunku do stawek z roku 2008 :

Wzrost o: Wskaźnik
wzrostu Proponowana stawka Górna
stawka
1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,02 zł 3,28 % 0,63 zł 0,74 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 0,15 zł 4,04 % 3,86 zł 3,90 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - - 0,19 zł 0,37 zł
2) od budynków lub ich części a) mieszkalnych 0,02 zł 3,77 % 0,55 zł 0,62 zł
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 0,72 zł 4,16 % 18,01 zł 19,81 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 0,36 zł 4,15 % 9,04 zł 9,24 zł
d) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych 0,14 zł 3,99 % 3,65 zł 4,01 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych
w § 1 pkt 2 lit. f, 0,24 zł 4,15 % 6,02 zł 6,64 zł
f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,25 zł 4,04 % 6,44 zł 6,64 zł
3) od budowli - - 2 % 2 %


.

Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.