Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVII /302/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od ??rodk??w transportowych

Uchwa??a Nr XXVII /302/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od ??rodk??w transportowych

Numer uchwa??y: 302
Numer sesji: 27
Rok: 2008


Uchwała Nr XXVII /302/ 2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1


Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 253,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 228,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:


1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 503,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 427,00 zł


3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej
9 t i poniżej 12 t:


1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 604,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 513,00 zł4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t:

1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 435,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 391,00 zł


6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 362,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 326,00 zł


8. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.


9. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc:


1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 704,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 599,00 zł


10. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc:


1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 1246,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 1122,00 zł


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XVI/177/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2008 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. Nr 203, poz. 4709).


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2009.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XXVII/302/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (tonach) Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 2 3 4
DWIE OSIE
12 13 472,00 681,00
13 14 524,00 786,00
14 15 839,00 1048,00
15 1206,00 1363,00
TRZY OSIE
12 17 524,00 734,00
17 19 734,00 996,00
19 21 943,00 1153,00
21 23 1153,00 1363,00
23 25 1363,00 1643,00
25 1467,00 1643,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25 734,00 943,00
25 27 943,00 1258,00
27 29 1153,00 1654,00
29 31 1654,00 2453,00
31 1654,00 2453,00
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XXVII/302/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
12 18 315,00 472,00
18 25 419,00 629,00
25 31 734,00 959,00
31 1472,00 1936,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1299,00 1723,00
40 1723,00 2505,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXVII/302/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychWysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy( w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ
12 18 209,00 419,00
18 25 315,00 472,00
25 367,00 586,00
DWIE OSIE
12 28 263,00 367,00
28 33 640,00 886,00
33 38 886,00 1292,00
38 1198,00 1700,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38 705,00 983,00
38 943,00 1281,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/302/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Miasta Leszna należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.
Wysokość stawek może być zróżnicowana dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) pojazdu powyżej 3,5 t
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
• autobusy.
Począwszy od 2008 roku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.

Przy ustalaniu stawek na 2009 rok zastosowano następujące zasady:
• stawki zaokrąglono do pełnych złotych
• zróżnicowano stawki podatku od środków transportowych, uwzględniając dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i zespołu pojazdów.
• zróżnicowano stawki uwzględniając wyposażenie pojazdu w urządzenia służące ograniczeniu emisji spalin : od samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, od ciągników siodłowych i balastowych o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, od przyczep, naczep o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton oraz od autobusów. Stawki dla środków transportowych wyposażonych w urządzenia służące ograniczeniu emisji spalin są niższe od stawek dla środków transportowych nie posiadających tych urządzeń
• w grupie samochodów ciężarowych, przyczep i naczep oraz ciągników siodłowych i balastowych o DMC pojazdu i zespołu pojazdów od 12 ton zróżnicowano stawki z uwagi na ilość osi i rodzaj zawieszenia.

Zasady te obowiązują niezmiennie od 2002 roku. W tym też okresie różnicowano stawki biorąc pod uwagę rok produkcji pojazdu. Dotyczyło to następujących środków transportowych:
• samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
• ciągników siodłowych i balastowych o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
• przyczep, naczep o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton,
• autobusów
W tym celu stworzono 4 przedziały wiekowe, określono 56 różnych stawek. Prezydent Miasta Leszna proponuje zlikwidowanie tych przedziałów, skutkiem czego będzie zmniejszenie ilości stawek do 14-tu. Ustalając wysokość nowych stawek brano pod uwagę ilość opodatkowanych pojazdów w grupie.
Minister Finansów ogłosił na rok 2009 stawki maksymalne, wyższe od stawek ubiegłorocznych o 4,2 %. Stawki minimalne na rok 2009 uległy obniżeniu. Obowiązujące w Mieście Lesznie stawki roku 2008, dla celów niniejszej uchwały, zwiększono o 4,2 %, z wyjątkiem przypadków, gdy:
1. w wyniku likwidacji progów wiekowych dla danej grupy środków transportowych wybrano najwyższą stawkę z grupy. Są to następujące stawki:
• od samochodu ciężarowego, nie posiadającego urządzenia służącego ograniczeniu emisji spalin, o DMC powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – stawka 503,00 zł (górna stawka 1.175,49 zł)
• od samochodu ciężarowego, nie posiadającego urządzenia służącego ograniczeniu emisji spalin, o DMC powyżej 9 t i poniżej 12 t – stawka 604,00 zł (górna stawka 1.410,58 zł)
• od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, nie posiadającego urządzenia służącego ograniczeniu emisji spalin, o DMC od 3,5 t i poniżej 12 t – stawka 435,00 zł (górna stawka 1.645,67 zł)
• od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, posiadającego urządzenie służące ograniczeniu emisji spalin, o DMC od 3,5 t i poniżej 12 t – stawka 391,00 zł (górna stawka 1.645,67 zł)
• od przyczep i naczep, nie posiadających urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 t i poniżej 12 t (oprócz przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą) – stawka 362,00 zł (górna stawka 1.410,58 zł)
• od przyczep i naczep, posiadających urządzenia służące ograniczeniu emisji spalin, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 t i poniżej 12 t (oprócz przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą) – stawka 326,00 zł (górna stawka 1.410,58 zł)
• od autobusów, nie posiadających urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin, o liczbie miejsc mniej niż 30 – stawka 704,00 zł (górna stawka 1.645,67 zł)
• od autobusów, nie posiadających urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin, o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc – stawka 1.246,00 zł (górna stawka 2.080,58 zł)
• od autobusów, posiadających urządzenia służące ograniczeniu emisji spalin, o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc – stawka 1.122,00 zł (górna stawka 2.080,58 zł)

2. obowiązująca w roku 2008 stawka jest równa lub przekracza 60 % wartości górnej stawki, określonej przez Ministra Finansów na 2009 rok. Są to następujące stawki:
• od samochodów ciężarowych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (4 osie i więcej), o DMC nie mniej niż 29 t i mniej niż 31 t – stawka 1.654,00 zł (górna stawka 2.691,81 zł)
• od samochodów ciężarowych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (4 osie i więcej), o DMC nie mniej niż 31 t – stawka 1.654,00 zł (górna stawka 2.691,81 zł)
• od samochodów ciężarowych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych , (4 osie i więcej) o DMC nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t – stawka 1.654,00 zł (górna stawka 2.691,81 zł)
• od samochodów ciężarowych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (4 osie i więcej) , o DMC nie mniej niż 29 t i mniej niż 31 t – stawka 2.453,00 zł (górna stawka 2.691,81 zł)
• od samochodów ciężarowych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (4 osie i więcej), o DMC nie mniej niż 31 t – stawka 2.453,00 zł (górna stawka 2.691,81 zł)
• od ciągników siodłowych i balastowych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (3 osie), o DMC nie mniej niż 40 t – stawka 1.723,00 zł (górna stawka 2.691,81 zł)
• od ciągników siodłowych i balastowych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (dwie osie), o DMC nie mniej niż 31 t – stawka 1.936,00 zł (górna stawka 2.691,81 zł)
• od ciągników siodłowych i balastowych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (trzy osie), o DMC nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t – stawka 1.723,00 zł (górna stawka 2.691,81 zł)
• od ciągników siodłowych i balastowych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (trzy osie), o DMC nie mniej niż 40 t – stawka 2.505,00 zł (górna stawka 2.691,81 zł)
• od przyczep i naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (dwie osie), o DMC nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t – stawka 1.292,00 zł (górna stawka 2.080,58 zł)
• od przyczep i naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (dwie osie), o DMC nie mniej niż 38 t – stawka 1.700,00 zł (górna stawka 2.080,58 zł)
• od przyczep i naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (trzy osie), o DMC nie mniej niż 38 t – stawka 1.281,00 zł (górna stawka 2.080,58 zł)

Proponowane przez Prezydenta Miasta Leszna stawki na 2009 rok, pomimo, że niektóre z nich zwiększono o wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych, w porównaniu z górnymi stawkami są znacznie niższe. W przypadku środków transportowych o DMC do 12 t stawki wahają się w granicach od 23,11 % do 42,82 % stawek maksymalnych, w przypadku autobusów: od 36,40 % do 59,88 %, a w środkach transportowych powyżej 12 t: od 12,70 % do 93,06 %.

Stosowanie niskich stawek podatkowych ma na celu zachęcenie podmiotów gospodarczych do rozwoju działalności oraz do tworzenia na terenie Miasta Leszna siedzib oraz wydzielonych jednostek organizacyjnych.
Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.