Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXVII/300/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Uchwa??a Nr XXVII/300/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Numer uchwa??y: 300
Numer sesji: 27
Rok: 2008Uchwała Nr XXVII/300/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2008 przyjętym Uchwałą Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie dochodów o kwotę 2.400.088,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie wydatków o kwotę 2.400.088,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 468.317,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2008”
po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 382/2008 z dnia 31 października 2008 roku.

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 383/2008 z dnia 31 października 2008 roku oraz niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 35.000,- zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków kwotę w wysokości 15.000,- zł ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 1.214.331,- zł, w tym:
a). „inwestycje wieloletnie” zwiększenie o kwotę 1.214.331,- zł,
2) w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie
o kwotę 53.600,- zł,
3) w poz. 3 „Dotacje dla zakładów budżetowych” zwiększenie o kwotę 111.375,- zł,
4) w poz. 5 „Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wprowadzenie poz. „dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Lesznie na zakup fortepianu” w wysokości 10.000,- zł.

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/1 - finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok”
po dokonaniu następujących zmian:
1) W poz. 1.1.1. Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”
a. zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 1.000.000,- zł, zwiększenie środków na prefinansowanie o kwotę 2.000.000,- zł oraz zwiększenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 214.331,- zł w 2008 roku,
b. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.000.000,- zł, zmniejszenie środków na prefinansowanie o kwotę 1.000.000,- zł oraz zmniejszenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 90.061,- zł w 2009 roku,
c. zmniejszenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 3.357.550,- zł w 2010 roku,
d. wyeliminowanie poz. „prefinansowanie” w kwocie „-6.236.128,- zł” oraz zmniejszenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 3.787.977,- zł
2) w poz. 2.2.1. Przebudowa drogi krajowej Nr 5 w granicach miasta Leszna – Trasa P-P
a. zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 816.000,- zł oraz zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa o kwotę 816.000,- zł w 2009 roku,
b. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.434.000,- zł, zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 13.634.000,- oraz zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa o kwotę 18.700.000,- zł w 2010 roku,
c. zwiększenie środków własnych o kwotę 2.550.000,- zł, zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 36.550.000,- zł oraz zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa o kwotę 51.000.000,- zł w latach następnych
3) w poz. 2.2.3 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna
a. zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 7.100.000,- zł, wprowadzenie poz. VIII emisja obligacji komunalnej w wysokości 7.100.000,- zł, zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 4.721.986,- zł oraz zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa o kwotę 4.721.986,- zł w 2009 roku,
b. zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 10.961.218,- zł, zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa o kwotę 10.961.218,- zł w 2010 roku,
c. zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 1.275.500,- zł oraz zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa o kwotę 1.275.500,- zł w latach następnych.
4) w poz. 3.3.1. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych
o nawierzchni gruntowej
a. zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 4.000.000,- zł oraz wprowadzenie poz. VIII emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000,- zł w 2009 roku,
b. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.200.000,- zł w latach następnych,
5) w poz. 3.3.2. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 1.000.000,- zł oraz wprowadzenie poz. VIII emisja obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,- zł w 2009 roku
6) w poz. 4.1.1. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie
a. zmniejszenie środków własnych o kwotę 1.000.000,- zł, wprowadzenie poz. VIII emisja obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,- zł, zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 1.000.000,- zł w 2009 roku oraz zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa o kwotę 1.000.000,- zł w 2009 roku,
b. zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 1.000.000,- zł oraz zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa o kwotę 1.000.000,- zł w 2010 roku,
c. zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 2.000.000,- zł oraz zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa w latach następnych
7) w poz. 5.5.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 500.000,- zł oraz wprowadzenie poz. VIII emisja obligacji komunalnych w wysokości 700.000,- z w 2009 roku,
b. zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 200.000,- zł w latach następnych
8) w poz. 6.6.1 Budowa miejskich ścieżek rowerowych
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 500.000,- zł oraz wprowadzenie poz. VIII emisja obligacji komunalnych w wysokości 500.000,- zł w 2009 roku,
9) w poz. 8.8.1 Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo-sportową
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 1.500.000,- zł oraz wprowadzenie poz. VIII emisja obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000,- zł w 2009 roku,
10) w poz. 8.8.2. Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych
a. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 700.000,- zł oraz zmniejszenie środków na prefinansowanie o kwotę 700.000,- zł
w 2008 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 89.000,- zł oraz zmniejszenie zwrotu środków na prefinansowanie na kwotę 700.000,- zł oraz zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 1.192.000,- zł w 2009 roku,
11) w poz. 10.10.1. Termomodernizacja obiektów oświatowych
a. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 300.000,- zł oraz zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa o kwotę 1.700.000,- zł w 2009 roku,
b. zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 1.700.000,- zł oraz zwiększenie środków unijnych – dotacja rozwojowa o kwotę 1.700.000,- zł w 2010 roku,
c. zmniejszenie środków własnych o kwotę 300.000,- zł oraz zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 1.700.000,- zł w latach następnych
12) w poz. 11.11.1. Budowa lokali socjalnych
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 1.600.000,- zł oraz wprowadzenie poz. VIII emisja obligacji komunalnych w wysokości 1.600.000,- zł w 2009 roku,
13) w poz. 14.14.1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 500.000,- zł oraz wprowadzenie poz. VIII emisja obligacji komunalnych w 2009 roku,

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” po dokonaniu zmian polegających na:
a). zwiększeniu w poz. IV.1środki własne Miasta o kwotę 95.000,- zł,
b). zmniejszenie w poz. IV.3. środki własne Miasta o kwotę 95.000,- zł

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu zmian polegających na:
a). wprowadzenie w poz. „Dział 754 rozdz. 75411 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – „zakup samochodu operacyjnego w wysokości 56.400,- zł,
b). zmniejszenie w poz. „Dział 900 rozdz. 90015 dla Urzędu Miasta Leszna”, „zakup świątecznego oświetlenia ulicznego” o kwotę 110.000,- zł

10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
a). w poz. „I.3. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” zwiększenie w poz. „przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” o kwotę 111.375,- zł,

11. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2008 rok”. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1). w poz. I.4 „Dział 801 rozdz. 80148 Posiłki w stołówkach szkolnych” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 10.186,- zł,
2). w poz. II.1 „Dział 754 rozdz. 75411 „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszenie środków po stronie przychodów
i wydatków o kwotę 31.000,- zł,
3). w poz. II.5 „Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 1.809,- zł
4). w poz. II.6 „Dział 801 rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 31,- zł.

13. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 2 „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „razem wydatki” oraz „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 100.000,- zł,
2) w poz. 4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” zmniejszenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje” zwiększenie o kwotę 111.375,- zł
oraz „Razem wydatki”, „Wydatki inwestycyjne” zwiększenie o kwotę 111.375,- zł.

14. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku”:
1. wprowadzenie projektu pn.: „Miasto i rzeka” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” w poz. 1 dz. 801 rozdz. 80120 w kol. 4, 6, 7, 12 i 16 w wysokości 48.106,- zł,
2. wprowadzenie projektu pn.: „Hanza – morze łączy – morze dzieli” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” w poz. 2 dz. 801 rozdz. 80130 w kol. 4, 6, 7, 12 i 16 wysokości 66.943,- zł,
3. wprowadza się projekt pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa szanse na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w poz. 3 dz. 801 rozdz. 80130 w następujący sposób:
a. w kol. 5, 8 i 11 w wysokości 22.594,- zł, w kol. 6, 12, 16 w wysokości 128.033,- zł, w kol, 4 i 7 w wysokości 150.627,- zł w 2008 roku,
b. w kol. 4 w wysokości 165.265,- zł, w kol. 5 w wysokości 24.790,- zł, w kol. 6 w wysokości 140.475,- zł w 2009 roku,
c. w kol. 4 w wysokości 114.733,- zł, w kol. 5 w wysokości 17.210,- zł, w kol, 6 w wysokości 97.523,- zł w 2010 roku.
4. numeracja poz. zapis: „1”, „2”, „3”
zastępuje się „4”, „5”, „6”
5. w poz. 3 (po zmianach 6) zwiększenie w poz. „Wydatki majątkowe razem” i razem wydatki w kol. 4 i 6 o kwotę 214.331,- zł i w poz. „2008 rok” w kolumnie 4, 7 zwiększenie o 1.214.331,- zł, w kolumnie 5, 8 i 11 zwiększenie o kwotę 1.000.000,- zł i w kolumnie 6, 12 i 16 o kwotę 214.331,- zł.

15. Dokonuje się sprostowana błędów w Uchwale nr XXV/282/2008 z dnia 23 października 2008 rok w następujący sposób:
1) § 1 ust. 9 pkt 1) przyjmuje brzmienie:
„1) W poz. 1.1.1. Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”
a. zmniejszenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 10.404.279,- zł w 2008 roku,
b. wprowadzenie pozycji „prefinansowanie” na kwotę 6.236.128,- zł oraz zmniejszenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 4.705.692,- zł w 2009 roku,
c. zwiększenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 3.257.251,- zł w 2010 roku,
d. zmniejszenie – zwrot środków na prefinansowanie w wysokości 6.236.128,- zł oraz zmniejszenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 2.448.152,- zł w latach następnych”
2) § 1ust. 14 przyjmuje brzmienie:
„1) w poz. I.4 „Dział 801 rozdz. 80148 Posiłki w stołówkach szkolnych”
zwiększenie środków po stronie przychodów o kwotę 110,- zł oraz po stronie wydatków o kwotę 4.706,- zł
2) w poz. II.1 „Dział 754 rozdz. 75411 „Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej” zwiększenie środków po stronie przychodów
i wydatków o kwotę 41.720,- zł,
3) wprowadza się poz. II.4 „Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola”
zwiększenie środków po stronie przychodów o kwotę 2.332,- zł
i wydatków o kwotę 7.130,- zł,
4) numeracja poz.:
zapis: „II.4”, „II.5”, „II.6”
zastępuje się: „II.5”, „II.6”, „II.7”
5) w poz. II. 4 (po zmianach II.5) „dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 25,- zł
6) wprowadza się poz. II.8 „Dział 852 rozdz. 85203 Ośrodki wparcia –
Noclegowania” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków
o kwotę 2,- zł”
3) § 1 ust. 20 pkt 2 przyjmuje brzmienie:
„2). W poz. „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – VII emisja obligacji komunalnych na zadania” zmienia się nazwy zadań
a). zadanie „Trasa W-Z” na „Przebudowa drogi krajowej nr 12
w granicach Miasta Leszna – Trasa W-Z”,
b). zadanie „budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic
wraz z chodnikami” na „budowa nowych nawierzchni
na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
c). zadanie „budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym” na „cmentarz komunalny przy ul. Osieckiej”,
d). zadanie „uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężnej, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia” na „ uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie” oraz zmniejszenie o kwotę 896.000,- zł,
e). wprowadzenie poz. „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach Miasta Leszna” w wysokości 896.000,- zł”

4) Ponadto dokonuje się sprostowania błędów w następujących Załącznikach:
a). w załączniku „Zmiany w nazewnictwie zadań inwestycyjnych” do niniejszej uchwały w pkt 9.9.1.
 zapis: „9.9.1. Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego i parkowego”
 zastępuje się: „9.9.2 Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego”
b). w załączniku nr 19 do niniejszej uchwały „zmiany na dzień 23.10.2008 r. w Załączniku nr 12 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku”:
 w poz. II.1.
zapis: „§ 0690” kol. „zwiększenia” kwota „0,- zł”
zastępuje się: „§ 0690” kol. „zwiększenia” kwota „90.000,- zł”
zapis: „§ 0690” kol. „plan po zmianach” kwota „25.000,- zł”
zastępuje się: „§ 0690” kol. „plan po zmianach” kwota
„115.000,- zł”
 w poz. IV.1.b
zapis: „§ 4300” kol. „zwiększenia” kwota „0,- zł”
zastępuje się: „§ 4300” kol. „zwiększenia” kwota „20.000,- zł”
zapis: „§ 4300” kol. „plan po zmianach” kwota „50.000,- zł”
zastępuje się: „§ 4300” kol. „plan po zmianach” kwota
„70.000,- zł”
c). w załączniku nr 25 do niniejszej uchwały „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku” w poz. „Przychody budżetu”, „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – VII emisja obligacji komunalnych za zadania”
Zapis: „uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia”
Zastępuje się: „uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu
przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie”

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 227.863.052,- zł jak w załączniku
Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 154.543.574,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 73.319.478,- zł”2. § 1 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 208.089.483,- zł i dochody majątkowe w kwocie 19.773.569,- zł”

3. § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.592.437,- zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”

4. § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 908.303,- zł,
jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

5. § 1 ust. 3 pkt 8 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„8) dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.662.093,- zł”

6. § 2 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 251.675.644,- zł jak w załączniku
Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 170.903.297,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 80.772.347,- zł”

7. § 2 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 196.741.671,- zł, w tym:
a) kwotę 100.253.881,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 20.159.051,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 4.699.000,- zł na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 54.933.973,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

8. § 2 ust. 3 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 9.881.820,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.249.000,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.632.820,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.259.650,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.912.011,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.883.837,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 386.730,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 379.944,- zł,
e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 25.500,- zł,
f) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,- zł,
g) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych w kwocie 0,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.600,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 103.970,- zł.”

9. § 2 ust. 5 pkt 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2) wydatki w kwocie 6.592.437,- na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

10. § 2 ust. 5 pkt 5 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„5) wydatki w kwocie 902.737,- na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

11. § 4 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 10.000.000,- zł, w tym:
1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000,- zł.
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 33.812.592,- zł, w tym
1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000,- zł,
2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.812.592,- zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 15 do uchwały”

12. § 10 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 1.139.081,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł,
3) celowa na remont sal budowlanych w kwocie 0,- zł,
4) celowa na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 0,- zł,
5) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,- zł”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/300/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie o kwotę28100.402,- zł

Zwiększenia:
a) w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 30.000,- zł z tytułu wpłat za mandaty nakładane przez Straż Miejską,
b) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 1.087.773,- zł z tytułu ponadplanowych dochodów od osób prawnych w następujących pozycjach:
• podatek od nieruchomości o kwotę 911.000,- zł,
• podatek od środków transportu o kwotę 24.650,- zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 115.516,- zł,
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 36.607,- zł
c) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 22.000,- zł z tytułu ponadplanowych dochodów od osób fizycznych w podatku od środków transportowych,
d) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 830.000,- zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty planistycznej,
e) w dz. 758 rozdz.78502 o kwotę 125.983,- zł z tytułu włączenia do budżetu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów miasta,
f) w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 59.000,- zł z tytułu dodatkowych wpływów VAT-u zaległego z lat ubiegłych,
g) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.700,- zł z tytułu wynajmu pomieszczeń
w SP 13,
h) w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 150,- zł z tytułu wpłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Gimnazjum nr 2,
i) w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 214.331,- zł z tytułu różnic kursowych dotyczących wpływu środków z Funduszu Spójności. W dniu 21.10.2008r. wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy I transza środków
na realizację projektu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi” Projekt II „Zamknięcie i rekultywacja 13 wysypisk” w wysokości 1.547.510,- EURO. W budżecie środki planowano po kursie z dnia 15.09.2008r.
tj. 1 EURO = 3,3628 zł, faktyczny kurs w dniu 21.10.2008r. – 3,5003 zł,
j) w dz. 900 rozdz. 90020 o kwotę 7.907,- zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłaty produktowej,
k) w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 111.375,- zł z tytułu kary umownej
za nieterminowe wykonanie robót na Stadionie im.A.Smoczyka. Kwota powyższa, zgodnie z dyspozycją Ministra Sportu i Turystyki, będzie przeznaczona na rozbudowę ekranu diodowego na Stadionie. Zadanie realizowane przez MOSiR,

Zmniejszenia:
W dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 391.817,- zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z dochodów od osób fizycznych w następujących pozycjach:
• podatek od nieruchomości o kwotę 357.650,- zł,
• opłata od posiadania psów o kwotę 24.178,- zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 9.989,- zł,

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 299.686,- zł
a) w dz.754 rozdz. 75411 o kwotę 6.400,- zł z tytułu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Lesznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na podwoziu Octavia Combi dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
b) w dz.754 rozdz. 75411 o kwotę 35.000,- zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na podstawie pisma nr FB.I-4.3011-468/08 z dnia 31.10.2008r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
c) w dz.754 rozdz. 75411 o kwotę 15.000,- zł z tytułu dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Lesznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na podwoziu Octavia Combi dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
d) w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 48.206,- zł, z tego 100,- zł z tytułu dodatkowych wpływów za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym oraz 48.106,- zł z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na projekt partnerski „Miasto
i rzeka” dla III Liceum Ogólnokształcącego,
e) w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 67.047,- zł, z tego 104,- zł z tytułu dodatkowych wpływów za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz 66.943,- zł z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na projekt partnerski „Hanza - morze łączy – morze dzieli”. Dochody dotyczą Zespołu Szkół Ochrony Środowiska.
f) w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 128.033,- zł z tytułu włączenia środków z dotacji rozwojowej tj. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, program Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie. W okresie 2008-2010 roku.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 2.108.402,- zł oraz zmiany na kwotę 433.720,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz.600 rozdz. 60016 wydatków o kwotę 380.000,- zł
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
b) zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 wydatków o kwotę 120.000,- zł
z tytułu oszczędności na zadaniu opracowania projektowe Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji,
c) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 w wysokości 1.720,- zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji tj. dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem,
d) rozwiązaniu rezerwy celowej w wysokości 200.000,- zł z tytułu dokonanej spłaty kredytu przez Organizację Turystyczną Leszno-Region, za który miasto Leszno udzieliło poręczenia,
e) zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75647 wydatków o kwotę 35.000,- zł
z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej,
f) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 802.659,- zł rezerwy ogólnej wg poniższego rozliczenia:
- zwiększenie rezerwy o kwotę 1.999.379,- zł z tytułu:
• rozwiązanie rezerwy celowej 200.000,-zł
• zwiększenie doch. z podatków i opłat 747.956,-zł
• zwiększenie doch z VAT-u 59.000,-zł
• zwiększenie doch.z opłaty planistycznej 830.000,-zł
• zwiększenie subwencji ogólnej 125.983,-zł
• zmniejszenie wyd.na dot.na szkoły niepubl. 36.440,-zł
- zmniejszenie rezerwy o kwotę 1.196.720,-zł z tytułu:
• zwiększenie wydatków na Projekt
„Gospodarka odpadami i osadami...” 1.000.000,-zł
• utrzymanie bieżące dróg gminnych 150.000,-zł
• dotacja dla Szkoły Muzycznej 10.000,-zł
• zwiększenie wydat.na inkaso 35.000,-zł
• zwiększenie wyd. na Fundusz Wspar. Policji 1.720,-zł
g) zmniejszeniu w dz.801 rozdz. 80101 wydatków o kwotę 15.000,- zł z tytułu mniejszej niż planowano wysokości dotacji dla szkół niepublicznych,
h) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 wydatków o kwotę 3.700,- zł z tytułu dodatkowych dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe,
i) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 wydatków o kwotę 560,- zł z tytułu wyższej niż planowano dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
j) zmniejszeniu w dz.801 rozdz. 80110 wydatków o kwotę 22.000,- zł z tytułu mniejszej niż planowano wysokości dotacji dla gimnazjum niepublicznego,
k) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80132 wydatków o kwotę 10.000,- zł
z przeznaczeniem na dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im.Romana Maciejewskiego w Lesznie na dofinansowanie zakupu fortepianu,
l) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90002 wydatków o kwotę 1.214.331,- zł
z przeznaczeniem na realizację projektu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” Projekt II „Zamknięcie
i rekultywacja 13 wysypisk odpadów”, z czego 1.000.000,- zł stanowią środki na prefinansowanie zadania, a 214.331,- zł zwiększenie wartości
I transzy z Funduszu Spójności o różnice kursowe,
m) zwiększeniu w dz.900 rozdz. 90020 wydatków o kwotę 7.907,- zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie działań w zakresie odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną,
n) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90015 wydatków o kwotę 110.000,- zł
z tytułu oszczędności przy zakupie dekoracyjnego, świątecznego oświetlenia ulicznego,
o) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 wydatków o kwotę 111.375,- zł
z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji na inwestycję pn. „Przebudowa i modernizacja Stadionu im.A.Smoczyka”,
p) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 wydatków o kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury i Kultury Fizycznej (środki pochodzą z tytułu niewykorzystanych środków z otwartego konkursu ofert – zadania powiatu)

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 299.686,- zł oraz zmiany na kwotę 28.594,- zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz.600 rozdz. 60015 wydatków o kwotę 120.000,- zł
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
b) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 wydatków o kwotę 56.400,- zł
z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z budżetu państwa oraz ze Starostwa Powiatowego w Lesznie,
c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 126.880,- zł rezerwy ogólnej wg poniższego rozliczenia:
- zwiększenie rezerwy o kwotę 269.680,- zł z tytułu:
• zmniejszenie wyd.na dot.na szkoły niepubl. 269.680,-zł
- zmniejszenie rezerwy o kwotę 142.800,-zł z tytułu:
• utrzymanie bieżące dróg pow.woj,kraj. 120.000,-zł
• remont kanaliz.zewn.w ZSTech. 22.800,-zł
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 wydatków o kwotę 97.526,- zł, z tego
o kwotę 49.320,- zł z tytułu wyższych niż planowano dotacji dla szkół niepublicznych, o kwotę 48.106,- zł z tytułu włączenia środków
na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS oraz 100,- zł z tytułu dodatkowych dochodów własnych przeznaczonych na zakup materiałów,
e) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 wydatków o kwotę 219.000,- zł tytułu niższych niż planowano dotacji dla szkół niepublicznych,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 wydatków o kwotę 89.847,- zł, z tego
o kwotę 66.943,- zł z tytułu włączenia środków na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS oraz 104,- zł z tytułu dodatkowych dochodów własnych przeznaczonych na zakup usług,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 wydatków o kwotę 128.033,- zł z tytułu dotacji rozwojowej z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie okresie 2008-2010 roku. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 22.594,- zł jako wkład własny w realizacji projektu.
h) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85402 wydatków o kwotę 100.000,- zł tytułu niższych niż planowano dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych,
i) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 w wysokości 14.000,- z tytułu niewykorzystanych środków z otwartego konkursu ofert i przeznaczeniu ich na wydatki bieżące – 8.000,- zł zadania Miasta i 6.000,- zł zadania powiatu.

5. Załączniki Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych:
- Zarządzeniem Nr 382/2008 z dnia 31.10.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
• zwiększeniu planu dotacji w dz. 010 rozdz. 01095 w kwocie 9.776,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem FB.I-6.3011-423/08 z dnia 24.10.2008 roku – dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej,
• zwiększeniu planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85214 w kwocie 22.182,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem FB.I-6.3011-429/08 z dnia 21.10.2008 roku – środki na wypłacenie zasiłków producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy,
• zmianach po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w wysokości 45.900,- zł w dz. 852 rozdz. 85203 w planie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na kwotę 400,- zł w planie świadczeń społecznych.
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych:
 Zarządzeniem Nr 383/2008 z dnia 31.10.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
• w dz. 851 rozdz. 85156 w kwocie 98.619,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-6.3011-430/08 z dnia
17.10.2008r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
• w dz. 853 rozdz. 85321 w kwocie 9.450,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-456/08 z dnia
28.10.2008r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów
do spraw orzekania o niepełnosprawności,
• zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
o charakterze porządkującym w dz. 710 rozdz.71015 na kwotę 240,-zł, w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 192.262,- zł w planie finansowym KM PSP oraz w dz.853 rozdz.85321 na kwotę 11.000,-zł w palnie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności,
Ponadto ujęto zmiany dokonane niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale
zwiększa się kwotę dochodów z tytułu dotacji w wysokości 35.000,- zł
zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-468/08 z dnia 31.10.2008r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lesznie,
c) Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą.
W obecnej uchwale zwiększa się o kwotę 15.000,- zł plan po stronie dochodów i wydatków o środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego
w Lesznie z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 6 uchwały).

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 7 uchwały) i zgodnie z pkt 1 lit. i) oraz pkt 3 lit. k) uzasadnienia.
W załączniku dokonano ponadto zmian źródeł finansowania i kwot nakładów
w latach następnych po roku 2008 dostosowując wielkości w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych do brzmienia Załącznika 8/1 w projekcie budżetu
na 2009 rok.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 8), które dotyczą przesunięcia środków finansowych w wysokości 95.000,- zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Urząd Miasta Leszna – Wydział Organizacyjny. Zaoszczędzone środki na zadaniu „Klimatyzacja Urzędu Miasta” przesuwa się na zadanie „Modernizacja nieruchomości przy ul.Wałowej 5”.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 9 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. m), oraz pkt 4 lit. b) uzasadnienia.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. n) uzasadnienia.

13. Załącznik Nr 13 i 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2008 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. f), h), i) oraz z pkt 4 lit. d), e) uzasadnienia.

14. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały).

15. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13). Zmiany dotyczą:
- planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którym zwiększa się przychody z dotacji na inwestycje oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 111.375,- zł,
- planu Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, w którym zwiększa się przychody własne i wydatki bieżące o kwotę 100.000,- zł.

16. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki
na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 14 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 1 lit. i), pkt 2 lit. d), e), f) pkt 3 lit. k)
oraz 4 lit. d), f), g) uzasadnienia.
W załączniku w pozycji: Grupa Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 (dofinansowana z Funduszu Spójności) pn. ”Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” projekt 2 „Zamknięcie
i rekultywacja 13 składowisk” wprowadza się zmiany dotyczące zaangażowania własnych środków w poszczególnych latach oraz zmienia się wartość ogółem projektu (po wprowadzeniu różnic kursowych). Zmiany opisane są szczegółowo w pkt 1 lit. i) oraz pkt 3 lit. k) uzasadnienia.
Wprowadza się również do załącznika: Projekt partnerski „Miasto i rzeka” realizowany przez III Liceum Ogólnokształcącego ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS, a także Projekt partnerski „Hanza- morze łączy – morze dzieli” realizowany przez Zespół Szkół Ochrony Środowiska ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS oraz Projekt pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zmiany opisane są szczegółowo w pkt 2 lit. d), e), f) i 4 lit. d), e), g) uzasadnienia.

17. Ponadto w uchwale niniejszej dokonuje się poprawy błędów rachunkowych
i pisarskich, które pojawiły się w Uchwale Nr XXV/282/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008r. Szczegółowo przedstawiono
te sprostowania w § 1 ust. 15 treści obecnej uchwały.

Opracował:
Wydział Budżetu


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.