Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Miejski Zak??ad Budynk??w Komunalnych - Zast?pca Dyrektora

Miejski Zak??ad Budynk??w Komunalnych - Zast?pca Dyrektora


Miejski Zakład Budynków Komunalnych
ul. Jana Dekana 10 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Zastępca Dyrektora .

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
1. Niezbędne:
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
f) wykształcenie wyższe techniczne, (preferowany kierunek budownictwo
z uprawnieniami budowlanymi),
g) posiada pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu, lub
- służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych
2. Pożądane:
a) doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
b) doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
c) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
d) kreatywność,
e) otwartość, komunikatywność, systematyczność i dokładność,
f) odporność na stres,

Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie( do
pobrania ze strony WWW.bip.leszno.pl) lub w Dziale Organizacji i Spraw
Pracowniczych MZBK ul. Dekana 10 pokój nr 14
- list motywacyjny wraz z uzasadnieniem,
- życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie / kserokopia dyplomu lub
zaświadczenie o odbytych studiach/,
- kserokopie świadectw pracy i dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (do
pobrania ze strony WWW.bip.leszno.pl),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do
pobrania ze strony WWW.bip.leszno.pl) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych /Dz .U. z 2002 r. nr 101,poz. 926 ze zm./ oraz ustawą
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 ze zmianami./.


Dokumenty należy składać w sekretariacie MZBK ul. J. Dekana 10 lub pocztą na
adres Zakładu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Zastępca Dyrektora w terminie do 5 stycznia 2009 r. do godz. 15.00
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych, nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Aplikacje, które wpłyną do MZBK po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz w gablocie ogłoszeń mieszczącej się na budynku zakładu przy ul. Dekana 10.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.