Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na budow? nawierzchni jezdni ul. Luksemburskiej w Lesznie wraz z budow? o??wietlenia ulicznego.

Przetarg nieograniczony na budow? nawierzchni jezdni ul. Luksemburskiej w Lesznie wraz z budow? o??wietlenia ulicznego.

Data publikacji: 21.11.2008
Termin sk??adania ofert: 12.12.2008

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni jezdni ul. Luksemburskiej w Lesznie wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. K. Karasia 15, pok. Nr 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na:
• wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni ok. 1200 m2,
• wykonaniu oświetlenia ulicznego – minimum 5 punktów świetlnych,
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży drogowej oraz 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży elektrycznej, posiadające wymagane odpowiednio uprawnienia oraz ważne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 30% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,
6) zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 12 grudnia 2008 roku do godz. 09:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł wyznaczono do dnia 12 grudnia 2008 roku do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 grudnia 2008 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 32.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 21 listopada 2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2008-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.