Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVI/298/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013.

Uchwa??a Nr XXVI/298/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013.

Numer uchwa??y: 298
Numer sesji: 26
Rok: 2008


Uchwała Nr XXVI/298/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXV/281/2008 z dn. 23.10.2008 – Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2013 wprowadza się następujące zmainy:
1. W projekcie inwestycyjnym nr 2.1. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna - Trasa P-P”:
- Planowane nakłady finansowe łącznie zmienia się z 73 000 000 zł na
96 5000 000 zł
- Planowane nakłady w latach 2008 – 2013 zmienia się z 60 000 000 zł na
83 500 000 zł
- Planowane dofinansowanie zmienia się z 51 000 000 zł na 70 516 000 zł

2. Projekt inwestycyjny nr 2.4.”Droga zbiorcza w zachodniej części miasta” z listy rezerwowej zostaje przeniesiony do list projektów inwestycyjnych podstawowych. Czas realizacji inwestycji zostaje zmieniony z okresu
2011 - 2013 na lata 2009 – 2013. Uaktualniono również opis celu zadania.

3. Wprowadza się projekt inwestycyjny nr 3.3. „Budowa ulicy Sosnowej wraz z ulicami przyległymi”. Czas realizacji inwestycji to rok 2009. Planowane nakłady w latach 2008 – 2013 to 6 300 000 zł, a planowane dofinansowanie to 3 000 000 zł.

4. W projekcie inwestycyjnym nr 3.1. „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w celu zabezpieczenia nakładów na projekt inwestycyjny nr 3.3. zmienia się nakłady finansowe:
- Planowane nakłady finansowe łącznie zmienia się z 58 336 652 zł na
55 036 652 zł
- Planowane nakłady w latach 2008 – 2013 zmienia się z 24 748 890 zł na
21 448 890 zł

§ 2

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2013 z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/298/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 listopada 2008r.
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008-2013.

28 października 2008r. Rząd RP ogłosił Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 . Zgodnie z tym programem wnioski na realizację zadań w 2009 roku można składać do 21 listopada br. , przy czym jednym z załączników do wniosku musi być dokument potwierdzający zabezpieczenie własnych środków finansowych na proponowane w tym wniosku zadania do wykonania . W związku z powyższym zachodzi potrzeba dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w zakresie wnioskowanych zadań . W ramach w/w programu Miasto Leszno będzie ubiegać się o pozyskanie dofinansowania w 2009 roku na następujące inwestycje drogowe :
1. Budowa drogi zbiorczej dla zachodniej części miasta
– Etap I – dokończenie przebudowy ul. Wilkowickiej
2. Budowa ulicy Sosnowej wraz z ulicami przyległymi

Dofinansowanie do jednej inwestycji nie może przekroczyć 50% jej wartości i kwoty 3,0 mln zł , a inwestycja ta musi być w danym roku zrealizowana . Koszt pierwszej inwestycji szacuje się na około 3,0 mln zł brutto , a drugiej na około 6,3 mln zł brutto . Urząd jest w posiadaniu dla tych zadań kompletnych dokumentacji budowlanych i pozwoleń na budowę , co też jest jednym z warunków koniecznych do spełnienia przy ubieganiu się o dofinansowanie .

Zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wynikające z powyższego dotyczą wyodrębnienia z zadania „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” zadania „Budowa ulicy Sosnowej wraz z ulicami przyległymi”

Ponadto , w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie dofinansowania „Przebudowy drogi krajowej nr 5 w Lesznie – etap II od ul. Fabrycznej do południowej granicy miasta” zachodzi konieczność urealnienia planu finansowego dla tej inwestycji . Ostateczny plan finansowy został określony w dniu 5 listopada br. i jest on większy od zaplanowanego w WPI . Wzrost kosztów w poszczególnych latach tj. w 2010r. o 6,5 mln zł , w 2011r. o 8,0 mln zł i w 2012r. o 9,0 mln zł wynika przede wszystkim z konieczności zabezpieczenia się na wypadek znacznego wzrostu cen przy uwzględnieniu upływu czasu od dnia złożenia wniosku do rozpoczęcia realizacji zadania . Wartości początkowe w WPI były określone na podstawie kosztorysów wskaźnikowych wyliczonych w oparciu o tegoroczne ceny jednostkowe .


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.