Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Budow? instalacji o??wietlenia boiska pi??karskiego Nr 2 w Lesznie - Zaborowie, przy ul. G??rowskiej

Budow? instalacji o??wietlenia boiska pi??karskiego Nr 2 w Lesznie - Zaborowie, przy ul. G??rowskiej

Data publikacji: 14.11.2008
Termin sk??adania ofert: 05.12.2008

 

Uwaga:

w dniu 20.11.2008r. zostały załączone wyjaśnienia do siwz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę instalacji oświetlenia boiska piłkarskiego Nr 2 w Lesznie - Zaborowie, przy ul. Górowskiej”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg : Kod CPV 45.31.61.00-6; 45.31.43.10-7
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- montaż 6 słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 16m np. SW-16 montowanych na fundamentach prefabrykowanych betonowych produkcji firm np. Valmont lub Elmonter, w słupy wprowadzić po 5 przewodów YKYżo 4x4mm2, każdy ze słupów zostaje uziemiony oraz wyposażony w iglicę odgromową, na szczycie słupa zamontowane zostanie po 2 poprzeczki na których zabudować łącznie po 5 reflektorów metalhalogenowych 2000W np. Maxilux SB/2000
firmy Trilux o powierzchni bocznej < lub = 0,1672m2, źródła światła Osram lub Philips,
- montaż 6 szafek “”RS1-RS6” wolnostojących przy słupach wykonanych z estroduru wraz z ułożeniem i podłączeniem kabla zasilającego YAKY 4x35mm2 o długości około 300m; szafki wyposażone są w listwy przyłączeniowe, rozłączniki, po dwa styczniki trzyfazowe 63 A oraz 6 zabezpieczeń nadmiarowoprądowych podwójnych, w szafkach zabudować układy zapłonowe opraw w postacji dławika i kondensatora,
– ukierunkowanie opraw oraz wykonanie wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami pomiarów elektrycznych,
– uzyskanie na dzień odbioru średniego natężenia oświetlenia poziomego na płycie w wysokości = lub > 300lx przy Emin/Eśr 0,75,
– rozebranie i ponowne odtworzenie około 48m2 chodnika z kostki betonowej na podsypce żwirowo-cementowej.
3.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują: dokumentacja techniczna, przedmiar robót i specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2008 r.
7.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy);
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy);
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5)akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji;
6)zobowiązują się do udzielenia 3 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,
7)wniosą wadium.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1)wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2)oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3)oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;
5)oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6)oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7)oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;
8)oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
9)oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom;
10)aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
11)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
12)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13)dane osoby wyznaczonej na kierownika budowy, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie. Do oferty załączyć uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.
14)polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
15)kosztorys ofertowy,
16)potwierdzenie wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000.00 zł.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do 05 grudnia 2008 r. do godz. 10:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 05 grudnia 2008 r.o godz. 10:30.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
15) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak tel. 065 520 56 40,Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Opublikowany dnia: 2008-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.