Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Og??oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? zada?? publicznych Miasta Leszna z zakresu sportu i kultury fizycznej.

Og??oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? zada?? publicznych Miasta Leszna z zakresu sportu i kultury fizycznej.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA LESZNA

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie w zakresie sportu i kultury fizycznej
I. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Wysokość środków na zadania w roku 2008 – 125 950 PLN
Wysokość środków na zadania w roku 2009 – 129 730 PLN *

1. Cele zadania:
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego w ramach pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych
- organizowanie zgrupowań sportowych
- organizacja i udział w imprezach sportowych
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem cech prozdrowotnych,
3. Beneficjenci zadania :
- stowarzyszenia kultury fizycznej zrzeszające dzieci i młodzież miasta Leszna głównie z klubów uczniowskich i międzyszkolnych klubów sportowych
4. Koszty pokrywane z dotacji :
- zakup i remont sprzętu sportowego
- delegacje zbiorowe – rachunek kosztów podróży na zawody
- transport, noclegi, wyżywienie na zawodach
- ekwiwalenty sędziowskie, koszty obsługi zawodów
- wynajem obiektów sportowych
- opłaty licencyjne i startowe
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania

Warunkiem uzyskania dotacji jest zadeklarowanie wkładu własnego.

Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miejską Leszna uchwały budżetowej na rok 2009.
Uwaga: Oferty należy składać w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Grota Roweckiego 5, tel. 520-77-70


ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA LESZNA Z ZAKRESU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dofinansowanie na realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:
- posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
- złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę na aktualnie obowiązującym formularzu, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
- wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy i kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.
2. Termin i sposób składania ofert:
- kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2008 roku do godz. 12.00 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym; ul. Grota Roweckiego 5; 64 – 100 Leszno
- oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.
Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niebędących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku organizacji nowo powstałej za okres jej działania,
- statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
- umowę partnerską lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania)
- w ofercie nie należy zmieniać układu pytań,
- należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona), jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać nie dotyczy; w przypadku znaku (gwiazda) postąpić według instrukcji (niepotrzebne skreślić),
- oferta powinna zostać przygotowana na podstawie art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
3. Warunki i termin realizacji zadania:
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Leszna, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenia zadania publicznego.
Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna.
4. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
- rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku,
- oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna.
Ocenie podlegają następujące kryteria:
- merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
- ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
- zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
- ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowani,
- kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
Część wkładu własnego może stanowić tzw. Wkład pozafinansowy (Np. praca wolontariuszy).
5. Postanowienia końcowe:
Dotacji nie można wykorzystywać na:
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Leszna. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa odwołania.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Janowska Beata
Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Beata Janowska
Informację wprowadził: Pawe?? Dolata
Opublikowany dnia: 2008-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.