Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a XXV/291/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008r.w sprawie: zmiany uchwa??y Nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004r.w sprawie przyj?cia misji, wizji i cel??w strategicznych dla miasta Leszna oraz procedury wdra??ania strategii rozwoju miasta

Uchwa??a XXV/291/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008r.w sprawie: zmiany uchwa??y Nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004r.w sprawie przyj?cia misji, wizji i cel??w strategicznych dla miasta Leszna oraz procedury wdra??ania strategii rozwoju miasta

Numer uchwa??y: 291
Numer sesji: 25
Rok: 2008

Uchwała XXV/291/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004r.w sprawie przyjęcia misji, wizji i celów strategicznych dla miasta Leszna oraz procedury wdrażania strategii rozwoju miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1
Uwzględniając zmiany jakie zaszły w mieście i jego otoczeniu od 2004r. w uchwale Nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004r.w sprawie przyjęcia misji, wizji i celów strategicznych dla miasta Leszna oraz procedury wdrażania strategii rozwoju Miasta, § 1 i § 2 otrzymują brzmienie :

㤠1
Wizja
Leszno miastem średniej wielkości oferujące mieszkańcom doskonałe warunki do życia i dobre miejsca pracy, szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy, a jednocześnie dla regionu będące centrum usługowym posiadające szeroką ofertę w dziedzinie handlu, finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury, medycyny, informacji, rekreacji i sportu.

Misja
Leszno jest miastem, którego władze, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i mieszkańcy, kontynuują tradycje wielkopolskie w warunkach rosnącej konkurencji, współpracują ze sobą oraz zewnętrznymi jednostkami dążąc do lepszego wykorzystania lokalnych zasobów, możliwości wynikających z wielkości i położenia miasta w celu podniesienia jego atrakcyjności, poziomu życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego.

Cele strategiczne:
1. Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

2. Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych.

3. Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu.

§ 2
Elementy zawarte w § 1 stanowią podstawę do przygotowania części operacyjnej strategii składającej się z programów oraz zadań i projektów. „


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/291/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008r.


Uchwałą Nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004r. przyjęto misję, wizję oraz cele strategiczne dla Miasta Leszna. Biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły w mieście i jego otoczeniu od 2004r. przystąpiono do aktualizacji strategii. Na podstawie sporządzonej nowej analizy SWOT proponuje się zmiany w wizji, misji oraz w jednym z celów strategicznych.

Analizę SWOT oraz wynikające z niej propozycje zmian w strategii rozwoju Leszna przedstawiono na otwartym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miejskiej Leszna oraz na spotkaniu Prezydenckiej Rady Biznesu.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych proponuje się wprowadzenie następujących zmian:
• Zaznaczając rosnące znaczenie szkół wyższych oraz gospodarki opartej na wiedzy w rozwoju miasta uzupełniono ofertę usług zapisaną w wizji o naukę i szkolnictwo wyższe.
• Z wielu analiz wynika, że współpraca Miasta z jednostkami zewnętrznymi nie jest w Lesznie wystarczająca. Dlatego w misji wskazano dodatkowo na znaczenie jednostek zewnętrznych jako współpracujących z miastem w dążeniu do lepszego wykorzystania lokalnych zasobów, możliwości wynikających z wielkości i położenia Miasta.
• W ostatnich czterech latach wskaźnik bezrobocia zmniejszył się z poziomu 13,4% w 2004r. do 5% na koniec sierpnia 2008r. Dane pokazują, że bezrobocie nie jest już przeszkodą w rozwoju leszczyńskiej gospodarki. Obecnie znaczenia nabiera jakość nowych miejsc pracy zwłaszcza w dziedzinach innowacyjnych, wykorzystujących nowe technologie, dających szanse na trwałe powiązania z międzynarodowymi rynkami. Dlatego w celu I strategii rozwoju Leszna usunięto zapis dotyczący zmniejszania bezrobocia, a wyeksponowano dążenie do zmodernizowania lokalnej gospodarkiOpracował Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.