Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/282/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Uchwa??a Nr XXV/282/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Numer uchwa??y: 282
Numer sesji: 25
Rok: 2008

Uchwała Nr XXV/282/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2008 przyjętym Uchwałą Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.000.000,- zł

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie dochodów o kwotę 8.119.429,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie wydatków o kwotę 7.119.429,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 9.824.883,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2008”
po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 303/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku oraz nr 352/2008 z dnia 30 września 2008 roku.

5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 304/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku oraz nr 353/2008 z dnia 30 września 2008 roku.

6. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 306/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku oraz nr 354/2008 z dnia 30 września 2008 roku oraz niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale zwiększa się po stronie dochodów kwotę w wysokości 5.566,- zł jako zwrot poniesionych kosztów
w 2007 roku.


7. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2008” po dokonaniu zwiększenia dochodów o kwotę 120.000,- zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
oraz po dokonaniu zmian w następujących pozycjach po stronie wydatków:
1) w rozdz. 85153 wprowadzenie § 4110, poz. „koszty związane z realizacją „Miejskiego Programu przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,- zł,
2) w rozdz. 85153 wprowadzenie § 4120, poz. „koszty związane z realizacją „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 500,- zł,
3) w rozdz. 85154 wprowadzenie § 4090, poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
w wysokości 10.000,- zł,
4) w rozdz. 85154 w § 4170 poz. „wynagrodzenia pracowników świetlic” zwiększenie o kwotę 15.000,- zł,
5) w rozdz. 85154 w § 4170 poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno- terapeutycznych” zwiększenie o kwotę 39.000,- zł,
6) w rozdz. 85154 w § 4220 poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zwiększenie o kwotę 19.500,- zł,
7) w rozdz. 85154 w § 4300 poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych” zwiększenie o kwotę 30.000,- zł,
8) w rozdz. 85154 w § 4300 poz. „szkolenia” zwiększenie o kwotę 5.000,- zł.

8. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o kwotę 9.402.109,- zł, w tym:
a. „inwestycje wieloletnie” zmniejszenie o kwotę 9.022.389,- zł,
b. „inwestycje jednoroczne” zmniejszenie o kwotę 379.720,- zł,
2) w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie
o kwotę 178.077,- zł,
3) w poz. 3 „Dotacje dla zakładów budżetowych” zwiększenie o kwotę 1.201.000,- zł.

9. „Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/1 - finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok”
po dokonaniu zmian w numeracji i nazewnictwie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załączoną tabelą „zmiany w nazewnictwie zadań inwestycyjnych”. Ponadto w poniżej przedstawionych zadaniach (po zmianach nazw), dokonuje się zmiany kwot w poszczególnych latach i źródłach finansowania w następujący sposób:
1) W poz. 1.1.1. Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”
a. zmniejszenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 10.404.279 zł w 2008 roku,
b. wprowadzenie pozycji „prefinansowanie” na kwotę 6.236.128,- zł oraz zmniejszenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 4.750.692,- zł w 2009 roku,
c. zwiększenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 3.257.251,- zł
w 2010 roku,
d. zmniejszenie – zwrot środków na prefinansowanie w wysokości 6.236.128,- zł oraz zmniejszenie środków z Funduszu Spójności
o kwotę 2.448.152,- zł w latach następnych,
2) w poz. 2.2.1. Przebudowa drogi krajowej Nr 5 w granicach miasta Leszna – Trasa P-P
a. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 220.000,- zł w 2008 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 144.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji o kwotę 816.000,- zł w 2009 roku,
c. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.866.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji o kwotę 13.634.000,- zł w 2010 roku,
d. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 770.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji o kwotę 22.550.000,- w latach następnych,
3) w poz. 2.2.2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 50.000,- zł w 2008 roku,
b. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 1.000.000,- zł
w 2009 roku,
c. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 1.000.000,- zł w 2010 roku,
4) w poz. 2.2.3 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna
a. zwiększenie środków z VII emisji obligacji komunalnych w wysokości 896.000,- zł w 2008 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 7.609.014,- zł oraz zwiększenie dotacji w wysokości 4.721.986,- zł w 2009 roku,
c. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 13.289.782,- zł oraz zwiększenie dotacji w wysokości 10.961.218,- zł w 2010 roku,
d. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 379.500,- zł oraz zwiększenie dotacji w wysokości 1.275.500,- zł w latach następnych,
5) w poz. 3.3.1. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych
o nawierzchni gruntowej
a. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 748.890,- zł w 2008 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.000.000,- zł w 2009 roku,
c. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 2.530.000,- zł w 2010 roku,
d. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 9.000.000,- zł
w latach następnych,
6) w poz. 3.3.2. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
a. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 800.000,- zł w 2008 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.000.000,- zł w 2009 roku,
c. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.000.000,- zł w 2010 roku,
d. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 3.000.000,- zł
w latach następnych,

7) w poz. 4.1.1. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie
a. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 340.000,- zł oraz zmniejszenie środków z VII emisji obligacji komunalnych o kwotę 896.000,- zł w 2008 roku,
b. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 1.400.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji w wysokości 1.000.000,- zł w 2009 roku,
c. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 500.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji o kwotę 1.000.000,- zł w 2010 roku,
d. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 2.456.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji o kwotę 2.000.000,- zł w latach następnych,
8) w poz. 5.5.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 565.000,- zł w 2010 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.000.000,- zł
w latach następnych,
9) w poz. 6.6.1 Budowa miejskich ścieżek rowerowych
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 400.000,- zł w 2010 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.000.000,- zł w latach następnych
10) w poz. 8.8.2. Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 700.000,- zł oraz zwiększenie środków na prefinansowanie o kwotę 700.000,- zł
w 2008 roku,
b. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 492.000,- zł oraz zmniejszenie-zwrot środków na prefinansowanie na kwotę 700.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji o kwotę 1.192.000,- zł w 2009 roku,
11) w poz. 9.9.1. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego
a. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 33.000,- zł w 2008 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 130.000,- zł w latach następnych,
12) w poz. 10.10.1. Termomodernizacja obiektów oświatowych
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 600.000,- zł oraz zmniejszenie środków z innych źródeł o kwotę 3.400.000 w 2008 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 300.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji w wysokości 1.700.000,- zł w 2010 roku,
c. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 300.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji w wysokości 1.700.000,- zł w latach następnych,
13) w poz. 11.11.1. Budowa lokali socjalnych
a. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 110.000,- zł w 2008 roku,
b. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 200.000,- zł oraz zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 50.000,- zł w 2009 roku,
c. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 3.000.000,- zł oraz zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 700.000,- zł w 2010 zł,
d. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.600.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji o kwotę 400.000,- zł w latach następnych,
14) w poz. 12.12.1. Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego
a. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 700.000,- zł w 2009 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.820.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji o kwotę 3.420.000,- zł w 2010 roku,
c. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 3.220.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji o kwotę 5.780.000,- w latach następnych,
15) w poz. 14.14.1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
a. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 500.000,- zł w 2009 roku,
b. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 300.000,- zł w 2010 zł,
c. zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 300.000,- zł w latach następnych

Do Załącznika dołącza się wykaz nazw zadań inwestycyjnych
przed i po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą.

10. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) W poz. I.1. „Budowa ścieżki rowerowej do Osiecznej” zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 500.000,- zł,
2) w poz. II.1 „Budowa pomnika Alfreda Smoczyka” zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 11.000,- zł,
3) w poz. VI.1. „Budowa łącznika w Zespole Szkół Technicznych” zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 40.000,- zł,
4) w poz. IX.1 „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” zwiększenie środków
z tytułu odpłatności mieszkańców o kwotę 91.280,- zł.

11. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu zmian polegających na:
a. zmniejszeniu w poz. „Dział 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta Leszna – „zakup fantoma dla OC” o kwotę 7.000,- zł, oraz „zakup syreny alarmowej dla OC” o kwotę 4.663,- zł,
b. zmniejszenie w poz. „Dział 801 rozdz. 80101 dla Zespołu Obsługi – „monitoring szkół” o kwotę 72.000,- zł,
c. zmniejszenie w poz. „Dział 801 rozdz. 80102 dla Zespołu Obsługi – „monitoring szkół” o kwotę 12.000,- zł,
d. zmniejszenie w poz. „Dział 801 rozdz. 80110 dla Zespołu Obsługi – „monitoring szkół” o kwotę 60.000,- zł,
e. zmniejszenie w poz. „Dział 801 rozdz. 80120 dla Zespołu Obsługi – „monitoring szkół” o kwotę 36.000,- zł,
f. zmniejszenie w poz. „Dział 801 rozdz. 80130 dla Zespołu Obsługi – „monitoring szkół” o kwotę 48.000,- zł oraz wprowadzenie poz. „zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych”
w wysokości 25.000,- zł,
g. wprowadzenie poz. „Dz. 801 rozdz. 80195 dla Zespołu Obsługi” – „monitoring szkół” w wysokości 392.740,- zł.

12. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
a. w poz. „I.3. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”:
a) zmiana nazwy zadania z „modernizacja budynku wieży, budowa boiska piłkarskiego, budowa budynku socjalnego na stadionie
w Zaborowie” na „budowa boisk piłkarskich oraz budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie” zmniejszenie o kwotę 150.000,- zł,
b) zmniejszenie w poz. „wykonanie wentylacji i monitoringu hali TRAPEZ” o kwotę 150.000,- zł,
b. w poz. „II.1. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” :
a) zmniejszenie w poz. „zakup w systemie ratalnym 2 autobusów o długości 12 m i 1 autobusu o długości 8,6 m” o kwotę 365.000,- zł,
b) wprowadzenie poz. „zakup 2 autobusów o długości 12 m i 1 autobusu o długości 8,6 m” w wysokości 1.825.000,- zł,
c) wprowadzenie poz. „zakup wyposażenia warsztatowego” w wysokości 41.000,- zł,
c. w poz. „II.4. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”:
a) zmniejszenie w poz. „zakup wiaty osłaniającej zeskok do skoku wzwyż na boisku LA” o kwotę 6.000,- zł,
b) zmniejszenie w poz. „zakup zestawu komputerowego” o kwotę 4.000,- zł,
c) zmiana nazwy zadania z „zakup sprzętu do sprzątania trybun
na stadionie im. A. Smoczyka” na „zakup sprzętu do sprzątania trybun stadionu oraz wózka do znakowania boisk piłkarskich
na stadionie im. A. Smoczyka” oraz zmniejszenie o kwotę 2.800,- zł,
d) wprowadzenie poz. „zakup tunelu boiskowego dla zawodników
na stadionie piłkarskim – bocznym” w wysokości 12.800,- zł,

13. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2008 rok”. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1). w poz. I.4 „Dział 801 rozdz. 80148 Posiłki w stołówkach szkolnych” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 110,- zł,
2). w poz. II.1 „Dział 754 rozdz. 75411 „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie środków po stronie przychodów
i wydatków o kwotę 41.720,- zł,
3). wprowadza się poz. II.4 „Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola” zwiększenie środków po stronie przychodów o kwotę 2.332,- zł
i wydatków o kwotę 7.130,- zł,
4). numeracja poz.:
zapis: „II.4, II.5, II.6”
zastępuje się: „II.5, II.6, II.7”
5). wprowadza się poz. II.8 „Dział 852 rozdz. 85203 Ośrodki wparcia – Noclegowania” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 2,- zł,

15. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1 „Miejski Zakład Komunikacji” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „razem wydatki” oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 1.501.000,- zł,
2) w poz. 2. „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe” oraz „Razem wydatki” i „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 100.000,- zł,
3) w poz. 3. „Miejski Zakład Zieleni” zwiększenie w poz. ”Razem przychody”, „Przychody własne” o kwotę 73.000,- zł oraz w poz. „Razem wydatki”
o kwotę 73.000,- zł, „wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 4.000,- zł oraz „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 69.000,- zł,
4) w poz. 4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” zmniejszenie w poz. „Razem przychody” o kwotę 264.500,- zł, „Przychody własne” zwiększenie o kwotę 35.500,- zł, „Dotacje na inwestycje” zmniejszenie o kwotę 300.000,- zł
oraz „Razem wydatki” zmniejszenie o kwotę 264.500,- zł, „pozostałe wydatki bieżące” zwiększenie o kwotę 35.500,- zł, „Wydatki inwestycyjne” zmniejszenie o kwotę 300.000,- zł.

16. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2008
roku” w poz. „2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych” po zmianach
dokonanych w następujący sposób:
- „dotacja przedmiotowa” zwiększenie o kwotę 100.000,- zł.
- zakres dotacji : wyrażenie „127.061 m2 ” zastępuje się wyrażeniem
„126.693 m2 ” .

17. Załącznik nr 20 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008” roku. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik nr 19 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 22 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w 2008 roku. Szczegółowy wykaz mian przedstawia załącznik nr 21 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 24 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie załącznika nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku”. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik nr 23 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 25 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku” poprzez:
1). zwiększenie poz. „Przychody budżetu” oraz „Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki z lat ubiegłych” o kwotę 1.000.000,- zł,
2). W poz. „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – VI emisja obligacji komunalnych na zadania” zmienia się nazwy zadań
a) zadanie „Trasa W-Z” na „Przebudowa drogi krajowej nr 12
w granicach Miasta Leszna – Trasa W-Z”,
b) zadanie „budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic
wraz z chodnikami” na „budowa nowych nawierzchni
na drogach gminnych o nawierzchni ulepszonej”,
c) zadanie „budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym” na „cmentarz komunalny przy ul. Osieckiej”,
d) zadanie „uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężnej, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia” na „ uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie” oraz zmniejszenie o kwotę 896.000,- zł,
e) wprowadzenie poz. „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach Miasta Leszna” w wysokości 896.000,- zł,

21. Załącznik nr 26 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku”:
1. wprowadza się poz. 2 „Projekt pn.: „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej w ramach Programu” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe w ramach Programu”
1). zwiększenie w poz. „wydatki bieżące razem” i „razem wydatki” w kol. 4 o kwotę 214.286,- zł,
2). zwiększenie w poz. „wydatki bieżące razem” i „razem wydatki” w kol. 5 o kwotę 32.143,- zł,
3). zwiększenie w poz. „wydatki bieżące razem” i „razem wydatki” w kol. 6 o kwotę 182.143,- zł,


2. numeracja pozycji:
1). zapis „2”
2). zastępuje się „3”
3. w dotychczasowej poz. 2 (po zmianach 3) „Grupa projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 (dofinansowanie z Funduszu Spójności) pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie projekt 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” po dokonaniu następujących zmian:
1). zmniejszenie w poz. „Wydatki majątkowe razem” i „Razem wydatki” w kolumnie „4” i „6” o kwotę 14.300.872,- zł,
2). zmniejszenie w poz. „wydatki w 2008 roku” w kolumnie „4” i „6”
o kwotę 10.404.279,- zł,
3). Zwiększenie w poz. „wydatki w 2009 roku” w kolumnie „4” o kwotę 1.530.436,- zł, w kolumnie „5” o kwotę 6.236.128,- zł oraz zmniejszenie w kolumnie „6” o kwotę 4.705.692,- zł,
4). Zwiększenie w poz. „wydatki w 2010 roku” w kolumnie „4” i „6” o kwotę 3.257.251,- zł,
5). Zmniejszenie w poz. „wydatki w latach następnych” w kolumnie „4” o kwotę 8.684.280,- zł, w kolumnie „5” o kwotę 6.236.128,- zł i w kolumnie „6” o kwotę 2.448.152,- zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 224.816.461,- zł jak w załączniku
Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 152.072.086,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 72.744.375,- zł”

2. § 1 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 205.313.623,- zł i dochody majątkowe w kwocie 19.502.838,- zł”

3. § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 893.303,- zł,
jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

4. § 1 ust. 3 pkt 9 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.120.000,- zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały”

5. § 2 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 248.629.053,- zł jak w załączniku
Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 168.423.809,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 80.205.244,- zł”


6. § 2 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 194.977.186,- zł, w tym:
a) kwotę 100.192.438,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 20.477.451,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 4.699.000,- zł na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 53.651.867,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

7. § 2 ust. 3 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 10.187.940,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.249.000,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.938.940,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.259.650,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.926.011,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.897.837,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 386.730,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 379.944,- zł,
e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 25.500,- zł,
f) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,- zł,
g) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych w kwocie 0,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.600,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 102.250,- zł.”

8. § 2 ust. 5 pkt 6 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„wydatki w kwocie 1.120.000,- zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, jak w załączniku Nr 7 do uchwały”

9. § 3 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 23.812.592,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

10. § 10 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 221.542,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł,
3) celowa na remont sal budowlanych w kwocie 0,- zł,
4) celowa na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 200.000,- zł,
5) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,- zł”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/282/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1.000.000,-zł w związku
z włączeniem wolnych środków z lat ubiegłych.
Kwotę 1.000.000,- zł przeznacza się na sfinansowanie zakupu 3 autobusów
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Autobusy zamierzano zakupić
w systemie ratalnym, ale w związku z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu popartą stanowiskiem Ministra Finansów, zakład budżetowy nie może zaciągać długoterminowych zobowiązań finansowych. Stąd decyzja o zakupie gotówkowym autobusów.
Nie rozdysponowano wolnych środków w wysokości 742.338,40 zł.

2. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zmniejszenie o kwotę 8.555.207,- zł
Zwiększenia:
a) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 37.000,- zł z tytułu wpłat za sporządzane operaty szacunkowe lokali mieszkalnych przeznaczonych do wykupu,
b) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 10.500,- zł oraz w dz. 756 rozdz. 75616
o kwotę 14.800,- zł z tytułu ponadplanowych dochodów w podatku rolnym,
c) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 120.000,- zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
d) w dz. 758 rozdz.78514 o kwotę 1.305.890,- zł z tytułu włączenia do budżetu środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających z końcem roku 2007r. Poniżej przedstawiono zadania i kwoty:
- ul. Drzymały – kwota 530.290,- zł – prace II etapu uwarunkowane były
wykonaniem sieci gazowej,
- ul. Parkowa i ul. Grottgera – kwota 18.600,- zł – zadania zakończone
i rozliczone,
- oświetlenie uliczne – kwota 33.000,- zł – wydatki na wykonanie
oświetlenia ul. Rejtana zostały uregulowane pomyłkowo z bieżących
środków roku 2008,
- projekt wiaduktu ul. Wilkowicka – kwota 384.000,- zł – toczące się
postępowanie administracyjne,
- projekt strefa IDEA – kwota 340.000,- zł – toczące się postępowanie
administracyjne,
Środki powyższe są włączane po stronie wydatków na ww. zadania.
e) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 5.000,- zł z tytułu wynajmu pomieszczeń
w SP 12,
f) w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 48.800,- zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
g) w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 150.000,- zł z tytułu odpłatności
za wyżywienie w Domu Seniora,
h) w dz. 853 rozdz. 85395 w związku z podjęciem realizacji Projektu systemowego „Daj sobie szansę”, którego wartość ogólną planuje się w wysokości 214.286,- zł, na podstawie umowy zawartej między Miastem Leszno a Wojewódzkim Urzędem Pracy, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów dotację w wysokości 191.786,- zł,
i) w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 91.280,- zł z tytułu odpłatności
mieszkańców na inwestycje prowadzone w ramach Komitetów Inicjatyw
Gospodarczych,

Zmniejszenia:
a) Zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 125.984,- zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4826/W08-
189/DWX/08 z dnia 18 września 2008r.
b) Zmniejszenie dotacji z Funduszu Spójności o kwotę 10.404.279,- zł z tytułu korekty dokonanej na zadaniu „Zamknięcie i rekultywacja 13 wysypisk odpadów”,


3. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 435.778,- zł
a) w dz.756 rozdz. 75618 o kwotę 253.150,- zł z tytułu ponadplanowych wpływów
z opłaty komunikacyjnej za rejestrację pojazdów,
b) w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 4.773,- zł z tytułu zwiększonych wpływów
w Zespole Szkół Technicznych, w tym z wynajmu pomieszczeń kwota 2.273,- zł oraz za wystawianie zaświadczeń i świadectw kwota 2.500,- zł,
c) w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 86.640,- zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
d) w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 74.000,- zł z tytułu wyższych wpływów
za mieszkańców przyjętych na nowych zasadach (72.900,- zł) i z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (kwota 1.100,- zł),
e) w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 5.566,- zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego we Wschowie (kwota 2.306,-zł) oraz z Urzędu Miasta
w Poznaniu (kwota 3.260,- zł) dotyczących zwrotu poniesionych wydatków
w 2007 roku na dzieci z tych jednostek pozostające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Leszna,
f) w dz.852 rozdz. 85226 o kwotę 5.000,- zł z tytułu ponadplanowych dochodów za badania psychologiczno-pedagogiczne wykonywane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy,
g) w dz. 853 rozdz. 85324 o kwotę 6.649,- zł z tytułu 2,5 % od planowanych wpływów dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zmniejszenie o kwotę 8.011.320,- zł oraz zmiany na kwotę 8.659.356,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:
a) Zwiększeniu w dz.010 rozdz. 01030 wydatków o kwotę 500,- zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego),
b) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 wydatków o kwotę 1.501.000,- zł dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, w tym 1.460.000,- zł na zakup 3 autobusów oraz 41.000,- zł na zakup urządzenia do odprowadzania spalin w warsztacie zakładu,
c) zwiększeniu w dz.600 rozdz. 60016 wydatków o kwotę 1.548.890,- zł
z przeznaczeniem:
- na budowę ul. Jana Olszewskiego - kwota 1.000.000,- zł
- na budowę ul. Drzymały - kwota 548.890,- zł .
d) przeniesieniu środków w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 11.000,-zł.
W związku z uzyskaniem wyższych wpłat sponsorów na realizację pomnika Alfreda Smoczyka, środki zaoszczędzone przeznacza się na organizację imprez turystycznych i wydawnictwa promocyjne,
e) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70001 wydatków o kwotę 100.000,- zł
z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty substancji mieszkaniowej miasta,
f) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 wydatków o kwotę 37.000,- zł z tytułu kosztów ponoszonych na operaty szacunkowe lokali mieszkalnych,
g) zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 wydatków o kwotę 110.000,- zł
z tytułu zakończenia i rozliczenia inwestycji „Budownictwo socjalne
i mieszkaniowe”,
h) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 wydatków o kwotę 100.000,- zł z tytułu kosztów remontów lokali użytkowych, którymi administruje MZBK,
i) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 wydatków o kwotę 384.000,- zł
z przeznaczeniem na projekt wiaduktu nad torami PKP na ul. Wilkowickiej,
j) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 wydatków o kwotę 4.413,- zł
z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej,
k) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 wydatków o kwotę 11.663,- zł
na zakupy inwestycyjne związane z Obroną Cywilną – 7.000,- zł rezygnacja z zakupu manekinu AMBU MAN i 4.663,- zł zakup tańszej niż planowano syreny alarmowej,
l) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 wydatków o kwotę 120.000,- zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez kluby sportowe,
m) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 wydatków o kwotę 7.250,- zł z tytułu dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego KMP Leszno. Środki pochodzą z oszczędności w wydatkach Obrony Cywilnej,
n) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 110.216,- zł rezerwy ogólnej wg poniższego rozliczenia:
- zwiększenie rezerwy o kwotę 1.174.800,- zł z tytułu:
• oszczędności na dodatkach mieszkaniowych 800.000,-zł
• zmniejszenie dotacji celowej dla MOSiR 300.000,-zł
• zwiększenie dochodów z pod. rolnego 24.800,-zł
• przeniesienie środków z rezerwy powiatu 50.000,-zł
- zmniejszenie rezerwy o kwotę 1.064.584,-zł z tytułu:
• zakup 3 autobusów dla MZK 460.000,-zł
• zakup wyposażenia warsztatu MZK 41.000,-zł
• zmniejszenie subw.równoważącej 125.984,-zł
• dotacja przedmiotowa MZBK 100.000,-zł
• remonty lokali użytkowych 100.000,-zł
• promocja przez kluby sportowe 120.000,-zł
• nagrody i stypendia dla sportowców 67.600,-zł
• Festyn Świąteczny - WKiKF 40.000,-zł
• Festyn Świąteczny – dot.MOK 10.000,-zł
o) przeniesieniu w dz.801 środków przeznaczonych na wykonanie monitoringu w szkołach, które były klasyfikowane w rozdz. 80101 – kwota 72.000,- zł
i w rozdz.80110 – kwota 60.000,- zł, a także przeniesienie środków
z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w wysokości 15.100,- zł oraz zwiększenie o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 48.800,- zł. W rezultacie zabezpieczono środki w rozdz. 80195
na monitoring w szkołach w wysokości 195.900,- zł,
p) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 wydatków o kwotę 94.087,- zł
z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych
w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka w przedszkolach miejskich, które są podstawą naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych (kwota 80.087,- zł)
oraz na wykonanie masztów na dziedzińcach przedszkolnych (kwota 14.000,- zł). Środki pochodzą z mniejszych niż planowano wydatków
w zadaniach powiatowych na dotacje dla szkół niepublicznych oraz innych przesunięć środków w dziale oświaty, a także z włączenia dodatkowych dochodów,
q) zmniejszeniu dz.801 rozdz. 80195 wydatków o kwotę 600.000,- zł z tytułu odstąpienia od realizacji zadania „Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych”. Inwestycja ma być realizowana z udziałem środków
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Do chwili obecnej nie ogłoszono naboru wniosków,
r) przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w wysokości 4.000.000,- zł (z rozdz. 80101 do rozdz. 80110) w związku z wyodrębnieniem z zadania inwestycyjnego „Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych” nowego zadania „Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowisko – sportową”,
s) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85153 wydatków o kwotę 1.500,- zł
oraz w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 118.500,- zł z przeznaczeniem
na realizację przez Biuro ds. Uzależnień „Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2008”,
t) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 150.000,- zł
z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Domu Seniora,
u) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85215 wydatków o kwotę 800.000,- zł
z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych, co wynika z mniejszej ilości składanych wniosków (o 20,14 % mniej niż w 2007 roku),
v) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 w wysokości 214.286,- zł, z tego kwota 191.786,- zł pochodzi z dotacji (zgodnie z pkt. 2 lit. h uzasadnienia) oraz kwota 22.500,- zł zabezpiecza wkład własny (środki pochodzą z rozdz. 85214)
w) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90002 wydatków o kwotę 10.404.279,- zł
z tytułu korekty dotacji z Funduszu Spójności na zadanie ”Zamknięcie
i rekultywacja 13 składowisk odpadów”. W roku 2008 wpłynie z Funduszu Spójności tylko zaliczka w wysokości 5.202.419,- zł,
x) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 wydatków o kwotę 33.000,- zł
z przeznaczeniem na nowe linie oświetlenia ulicznego. Środki pochodzą
z niewykorzystanych wydatków niewygasających,
y) zmniejszeniu w dz.900 rozdz. 90095 wydatków inwestycyjnych o kwotę 464.720,- zł co wynika z następującego rozliczenia:
- zwiększenie wydatków o kwotę 91.280,- zł na zadaniu „Komitety
Inicjatyw Gospodarczych”. Środki pochodzą z odpłatności
mieszkańców,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 556.000,- zł na zadaniu
„Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego
w rejonie ul.Okrężnej, torów PKP, pól irygacyjnych, ul.Mierniczej,
ul.17 Stycznia”. Na tym zadaniu dokonuje się włączenia środków
niewykorzystanych z wydatków niewygasających (kwota
340.000,-zł) oraz przenosi się kwotę 896.000,- zł na nowe zadanie
inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323
w granicach miasta Leszna”.
z) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 wydatków o kwotę 10.000,- zł
z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury
na organizację Festynu Świątecznego,
aa) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 wydatków o kwotę 40.000,- zł
z przeznaczeniem na organizację Festynu Świątecznego oraz przeniesieniu na kwotę 2.000,- zł środków z dotacji dla Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego, które zrezygnowało z organizacji imprezy,
bb) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92604 wydatków o kwotę 300.000,- zł, które przeznaczone były na dotację celową na wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. O 150.000,- zł zmniejsza się dotację
na wykonanie wentylacji i monitoringu w hali TRAPEZ – monitoring został wykonany, a na system wentylacji i klimatyzacji hali została zlecona
do wykonania do 15.12.br. dokumentacja projektowa. Zadanie nie zostanie zrealizowane w br. Również o 150.000,- zł zmniejsza się dotację
na zadanie inwestycyjne realizowane na obiekcie w Zaborowie, które również nie będzie w całości wykonane w 2008 roku,
cc) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 wydatków o kwotę 67.600,- zł
z przeznaczeniem na wypłatę nagród i stypendiów zawodnikom sportowym.

5. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 891.891,- zł oraz zmiany na kwotę 273.636,- zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 wydatków o kwotę 566.000,- zł
co wynika z następującego rozliczenia:
- zmniejszenia o kwotę 550.000,- zł na zadaniach:
• ścieżka rowerowa do Osiecznej – kwota 500.000,- zł.
Zmniejszenie wynika z odstąpienia od realizacji tej inwestycji w br. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje nowy projekt na budowę przedmiotowej ścieżki i jej realizacja będzie możliwa najwcześniej w 2009 roku.
• Trasa W-Z - kwota 50.000,- zł
Inwestycja zakończona i rozliczona. Kwota 50.000,- zł
do wykorzystania na inne cele.
- zwiększenia o kwotę 1. 116.000,- zł na zadaniach:
• Trasa P-P – kwota 220.000,- zł
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór wniosków
na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko budowy i przebudowy dróg krajowych położonych poza siecią TEN-T. Do nich należy również droga krajowa nr 5. Prezydent Miasta postanowił zatem ubiegać się o dofinansowanie przebudowy Al.Konstytucji 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul.Fabryczną do granicy miasta od strony południowej. Zwiększenie nakładów zabezpieczy wykonanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko oraz programu funkcjonalnego wraz z koncepcją programową.
Ponadto 52.000,- zł będzie przeznaczone na wykonaną przebudowę – remont chodnika wzdłuż ul.Poznańskiej.
Środki pochodzą z oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych.


• droga nr 323 - kwota 896.000,- zł
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego miasto Leszno uzyskało dofinansowanie na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta. W związku z tym należy wprowadzić do WPI nowe zadanie inwestycyjne z wielkością środków jaką ujęto w 2008 roku w złożonym wniosku. Wydatki będą przeznaczone na wykonanie opracowania koncepcji programowej, dokumentacji budowlanej oraz studium wykonalności.
Środki pochodzą z oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych.
b) Zwiększeniu w dz.750 rozdz. 75023 wydatków o kwotę 160.000,- zł
z przeznaczeniem na zakup druków dowodów rejestracyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z opłaty komunikacyjnej,
c) Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 wydatków o kwotę 15.000,- zł
z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania Komendy Miejskiej PSP w Lesznie. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
d) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 40.365,- zł rezerwy ogólnej wg poniższego rozliczenia:
- zwiększenie rezerwy o kwotę 265.365,- zł z tytułu:
• dochody z opłaty komunikacyjnej 253.150,- zł
• dochody z PFRON 6.649,-zł
• dochody-zwrot wyd.na rodz.zastępcze 5.566,-zł
- zmniejszenie rezerwy o kwotę 225.000,-zł z tytułu:
• wyd. Wydziału Komunikacji 160.000,-zł
• przeniesienie środków do rezerwy miasta 50.000,-zł
• wyd. dla KM PSP 15.000,-zł
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 wydatków o kwotę 17.000,- zł
z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych. Zwiększenie wynika ze wzrostu kosztów kształcenia 1 ucznia w szkołach prowadzonych
przez miasto Leszno będących podstawą obliczania dotacji. Środki pochodzą z mniejszych niż planowano wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych w rozdz. 80130,
f) przeniesieniu w dz.801 środków przeznaczonych na wykonanie monitoringu w szkołach, które były klasyfikowane w rozdz. 80102 – kwota 12.000,- zł,
w rozdz.80120 – kwota 36.000,- zł i w rozdz.80130 – kwota 48.000,- zł,
a także przeniesienie środków z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w wysokości 14.200,- zł oraz zwiększenie o kwotę dotacji
od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 86.640,- zł. W rezultacie zabezpieczono środki w rozdz. 80195 na monitoring w szkołach
w wysokości 196.840,- zł,
g) przeniesieniu środków w dz.801 porządkujących plan jednostek oświatowych zabezpieczając środki na zakup pieca c.o. do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Grzybowie (kwota 25.000,- zł w dz.801 rozdz.80130)
h) zwiększeniu w dz.801 rozdz. 80130 wydatków o kwotę 40.000,- zł
z przeznaczeniem na dodatkowe prace na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Budowa łącznika w Zespole Szkół Technicznych”,
i) zwiększeniu w dz.852 rozdz. 85202 wydatków o kwotę 74.000,- zł
z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Lesznie (zatrudnienie na pełen etat głównego księgowego, remonty i inne wydatki bieżące). Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów własnych jednostki.
j) przeniesieniu środków w dz. 852 rozdz. 85204 w wysokości 50.000,- zł
w związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej kwoty na dotacje
dla ościennych starostw za dzieci z miasta Leszna, które przebywają
w rodzinach zastępczych poza Lesznem,
k) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85226 wydatków o kwotę 5.000,- zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów własnych jednostki.


6. Załączniki Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych:
- Zarządzeniem Nr 303/2008 z dnia 29.08.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w wysokości 1.700,- zł w dz. 852 rozdz. 85203 w planie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na kwotę 7.400,- zł w planie świadczeń społecznych.
- Zarządzeniem Nr 352/2008 z dnia 30.09.208r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
• Zmniejszeniu planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85213 w kwocie 45.000,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem FB.I-4.3011-381/08 z dnia 11 września 2008 roku – dotyczy składek
na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki
z pomocy społecznej.
• Zwiększeniu planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 6.000,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem z dnia
26 września 2008 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków
w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,
• Zmianach po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
o charakterze porządkującym w dz. 852:
 rozdz. 85203 na kwotę 2.500,- zł w planie Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zwiększenia wydatków na zakup materiałów
i wyposażenia,
 rozdz. 85212 na kwotę 5.255,- zł w celu dostosowania planu
do charakteru ponoszonych wydatków.
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych:
 Zarządzeniem Nr 304/2008 z dnia 29.08.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
• w dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 36.000,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-5.3011-298/08 z dnia
4 sierpnia 2008 roku z przeznaczeniem na realizację zadań
z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy
z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
• w dz. 710 rozdz. 71015 w kwocie 3.716,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-5.3011-290/08 z dnia
30 lipca 2008 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej,
• w dz. 710 rozdz. 71015 w kwocie 6.195,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-8.3011-321/08 z dnia
27 sierpnia 2008 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia
1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej,
• w dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 3.715,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-5.3011-290/08 z dnia
30 lipca 2008 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej,
• w dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 6.194,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-8.3011-321/08 z dnia
27 sierpnia 2008 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia
1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej,
• zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 6.409,- zł w tym 4.409,- zł zostało przeniesione z § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej na § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 Zarządzeniem Nr 353/2008 z dnia 30.09.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
• zwiększeniu dotacji w dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 18.000,- zł
od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-382/08 z dnia 16 września 2008 roku z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
• zwiększeniu dotacji w dz. 851 rozdz. 85156 w kwocie 140.981,- zł
od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-6.3011-380/08 z dnia 25 września 2008 roku z przeznaczeniem
na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki
na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
• zmianach po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w :
 dz.700 rozdz.70005 w wysokości 6.589,- zł na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 dz.710 rozdz. 71015 w wysokości 30,- zł w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 dz.754 rozdz. 75411 w wysokości 96.131,- zł w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
c) Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych:
- Zarządzeniem nr 306/2008 z dnia 29.08.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach po stronie wydatków na kwotę 3.000,- zł
w dz.852 rozdz. 85204
- Zarządzeniem nr 354/2008 z dnia 30.09.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na włączeniu dodatkowych dotacji z ościennych powiatów
na kwotę 29.334,- zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w rodzinach zastępczych,
- Ponadto ujęto zmiany dokonane niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale zwiększa się kwotę dotacji ze Starostwa Powiatowego we Wschowie (kwota 2.306,-zł) oraz z Urzędu Miasta w Poznaniu (kwota 3.260,- zł) dotyczących zwrotu poniesionych wydatków w 2007 roku na dzieci z tych jednostek pozostające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Leszna,

7. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2008 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 7 „Realizacja zadań określonych
w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2008 rok”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 7 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 4 lit. r) uzasadnienia. Dodatkowe środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą przeznaczone na działalność świetlic, realizację programów profilaktyczno-terapeutycznych, szkolenia pracowników Biura.

8. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8 uchwały).


9. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9 uchwały) i zgodnie z pkt 4 lit. c), g), q), u), v), w) oraz pkt 5 lit. a) uzasadnienia.
W załączniku dokonano zmian nazewnictwa zadań inwestycyjnych dostosowując je do programów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W załączeniu do uzasadnienia przedstawiono tabelę określającą nazwę zadania inwestycyjnego przed i po zmianach.

10. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 10) i zgodnie z pkt 4 lit. d), w) oraz pkt 5 lit. a) uzasadnienia.

11. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały), a także zgodnie z pkt 4 lit. k), o) oraz pkt 5 f), g) uzasadnienia.

12. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały) oraz .
Zmian dokonuje się:
- w zadaniach Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zamierzano zakupić
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie 3 autobusy w systemie ratalnym, ale w związku z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu popartą stanowiskiem Ministra Finansów, zakład budżetowy nie może zaciągać długoterminowych zobowiązań finansowych. Stąd decyzja
o zakupie gotówkowym autobusów i zwiększeniu dotacji na to zadanie o kwotę 1.460.000,- zł. Ponadto zaplanowano dotację celową na zakup wyposażenia warsztatu – sprzętu do odprowadzania spalin na kwotę 41.000,- zł

- w zadaniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po rozliczeniu zadania „zakup sprzętu do sprzątania trybun na stadionie” pozostało środków na zakup wózka do znakowania boisk piłkarskich. Kwotę 2.800,- zł z tego zadania
oraz 6.000,- zł z zadania „zakup wiaty osłaniającej zeskok do skoku wzwyż
na boisku LA” i 4.000,- zł z zadania „zakup zestawu komputerowego” przenosi się na nowowprowadzone zadanie „zakup tunelu boiskowego dla zawodników na stadion piłkarski boczny”.
Ponadto zakład wystąpił o zmniejszenie dotacji na dwóch zadaniach inwestycyjnych: „wykonanie wentylacji i monitoringu w hali TRAPEZ”
o 150.000,- zł oraz „modernizacja budynku wieży, budowa boiska piłkarskiego, budowa budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie” również o 150.000,- zł. Zadania nie mogą być w pełni zrealizowane w 2008 roku.

13. Załącznik Nr 14 i 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2008 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13 uchwały), a także zgodnie z pkt 4 lit.p) i 5 lit.e) uzasadnienia.

14. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku”
Dokonuj się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 14 uchwały) . Środki od darczyńców dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zostaną przeznaczone na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Pozycję „Ośrodki wsparcia – Noclegownia” wprowadza się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Środki w wysokości 2,- zł stanowią naliczone przez bank odsetki oraz po stronie wydatków opłaty bankowe za dokonane przelewy.

15. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 15). Zmiany dotyczą:

- planu Miejskiego Zakładu Zieleni, w którym zwiększa się o kwotę 73.000,- zł przychody własne zakładu ze sprzedaży usług oraz wydatki bieżące,

- planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którym zwiększa się przychody własne i wydatki bieżące o kwotę 35.500,- zł oraz zmniejsza się
przychody z dotacji na inwestycje oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 300.000,- zł,

- planu Miejskiego Zakładu Komunikacji, w którym zwiększa się
przychody z dotacji na inwestycje oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.501.000,- zł,

- planu Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, w którym zwiększa się dotację przedmiotową i wydatki bieżące o kwotę 100.000,- zł.

16. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2008 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 16).

17. Załącznik nr 19 i 20 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku”.
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 17). Zmiany dotyczą:
- zwiększenia planowanych wpływów o kwotę 90.000,- zł z tytułu opłat
za wycinkę drzew,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie terenów zielonych o kwotę 20.000,- zł
oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z wymianą ogrzewania
węglowego na gazowe w budynkach MZBK o kwotę 70.000,- zł.

18. Załącznik nr 21 i 22 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku”.
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 18). Zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 9.000,- zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego i przeznaczenia ich na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z wymianą ogrzewania węglowego na gazowe
w budynkach MZBK.

19. Załącznik nr 23 i 24 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku”.
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 19). Zmiany o charakterze porządkującym Fundusz dotyczą strony wydatkowej, w wyniku których będą zabezpieczone środki na zakup specjalistycznego oprogramowania, modernizację serwera oraz na wyższe niż planowano przelewy redystrybucyjne.

20. Załącznik nr 25 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 20 uchwały). Zwiększa się poz. „Przychody budżetu” – „Przychody
z innych rozliczeń krajowych – wolne środki z lat ubiegłych” o kwotę 1.000.000,- zł oraz zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych, które będą finansowane z obligacji komunalnych.

21. Załącznik nr 26 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki
na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 21 uchwały) oraz zgodnie z pkt.2 lit. f) oraz pkt 4 lit. u) uzasadnienia.
W załączniku w pozycji: Grupa Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 (dofinansowana z Funduszu Spójności) pn. ”Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” projekt 2 „Zamknięcie
i rekultywacja 13 składowisk” wprowadza się zmiany dotyczące wpływu środków z Funduszu Spójności, a co się z tym wiąże zmiany zaangażowania własnych środków w poszczególnych latach oraz zmienia się wartość ogółem projektu (po rozstrzygnięciach przetargowych).
Wprowadza się również do załącznika Projekt systemowy „Daj sobie szansę” wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 21 uchwały oraz zgodnie z pkt 2 lit. h i 4 lit. v uzasadnienia)

Opracował:
Wydział Budżetu


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.