Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXV/297/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2008 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w.

UCHWA?A NR XXV/297/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2008 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 297
Numer sesji: 25
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XXV/297/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane w 2008 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się dotacji następującej osobie:
Henryk Stanek - na zadanie pn: remont – rewaloryzacja elewacji budynku z nadaniem kolorystyki zabytkowej kamienicy położonej w Lesznie przy ul. Leszczyńskich 15 – dotacja w kwocie 35.000zł (48,6 % całkowitych kosztów zadania).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XXV/297/2008
z dnia 23 października 2008 roku
w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane w 2008 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Postanowienia § 5. uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytku mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określają:
1. Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2. Zarządzenie Nr 26/2008 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie określenia wzorów druków obowiązujących podmioty uprawnione, ubiegające się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Miasta Leszna, wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.