Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXV/ 293 /2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ??Zatorza? w Lesznie.

UCHWA?A NR XXV/ 293 /2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ??Zatorza? w Lesznie.

Numer uchwa??y: 293
Numer sesji: 25
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XXV/ 293 /2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Zatorza”
w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie „Zatorza” w Lesznie, zwanego dalej planem, w formie
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/284/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ulic Święciechowskiej i Krzyckiego.
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/226/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, w rejonie ulic Szybowników i Wolińskiej w Lesznie.

§ 2. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej
załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic obszarów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2;
17) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji
imprez masowych;
18) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń
dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych
w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów
zagłady.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXV/293/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23 października 2008 rokuUchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Zatorza” w Lesznie podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Od dnia 1 stycznia 2004 r. na większą część przedmiotowego terenu, w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami), nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla części terenu, obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
• Uchwała Nr XXV/284/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ulic Święciechowskiej i Krzyckiego.
• Uchwała Nr XX/226/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, w rejonie ulic Szybowników i Wolińskiej w Lesznie.

Zakres prac planistycznych po ich uchwaleniu niniejszą uchwałą, będzie zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna ze zmianami.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uporządkuje pod względem formalno-prawnym stan istniejący, pozwoli ustalić przeznaczenie terenów oraz określi sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Zmiana dwóch obowiązujących planów umożliwi wprowadzenie kompleksowych rozwiązań w zakresie komunikacji, systemu ciągów pieszych, zieleni i usług dla całego obszaru opracowania.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.