Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/292/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008r.W sprawie: przyj?cia plan??w operacyjnych do Strategii Rozwoju Leszna

Uchwa??a Nr XXV/292/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008r.W sprawie: przyj?cia plan??w operacyjnych do Strategii Rozwoju Leszna

Numer uchwa??y: 292
Numer sesji: 25
Rok: 2008


Uchwała Nr XXV/292/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008r.W sprawie: przyjęcia planów operacyjnych do Strategii Rozwoju Leszna


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§1

W oparciu o Wizję, Misję i Cele strategiczne Strategii Rozwoju Leszna, przyjęte uchwałą Nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą XXV/291/2008 z dnia 23 października 2008r. przyjmuje się część operacyjną strategii składającą się z programów oraz zadań i projektów określoną w załączniku nr 1.


§2

Uchyla się uchwałę Nr XXXII/374/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005r. w sprawie: przyjęcia planów operacyjnych do Strategii Rozwoju Leszna.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/292/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008r.

27 października 2005r. uchwałą Nr XXXII/374/2005 Rada Miejska Leszna przyjęła plany operacyjne do strategii rozwoju Leszna. Zmiany jakie zaszły w mieście i jego otoczeniu od 2005r. sprawiły, że przystąpiliśmy do uaktualnienia i modyfikacji strategii rozwoju Leszna. Procedura aktualizacji części operacyjnej strategii rozwoju Leszna przebiegała w następujących etapach:
1. Przygotowano nową analizę SWOT, która stała się inspiracją do dokonywania zmian Strategii rozwoju Leszna.
2. Zaprezentowano analizę SWOT na otwartym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej
2. Analizując komplementarność strategii rozwoju Leszna oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przyjęto zasadę zamieszczania w strategii rozwoju zadań i projektów o pewnym stopniu ogólności, w swej treści odnoszących się do konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w WPI
3. Zorganizowano spotkania pełnomocników ds. realizacji poszczególnych celów strategicznych oraz koordynatorów programów strategicznych i realizatorów zadań/ projektów w celu przedstawienia propozycji zmian wynikających z korelacji z WPI oraz zgromadzenia propozycji innych zmian bądź wykreślenia zrealizowanych zadań/projektów i dodania nowych
4. Po zgromadzeniu propozycji zmian skonsultowano je podczas spotkań zespołów pracujących nad poszczególnymi celami strategicznymi, w skład których weszły również osoby spoza Urzędu. Cel I dotyczący gospodarki omówiony został na spotkaniu Prezydenckiej Rady Biznesu ( 10 osób przyjęło proponowane zmiany przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym przeciwnym),
Aktualizując strategię rozwoju Leszna dokonano również zmian mierników realizacji celów oraz programów służących monitorowaniu realizacji strategii.

Jako załącznik 1 do uchwały przedkładamy „Część Operacyjną Strategii Rozwoju Leszna”


Opracował: Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.