Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/289/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIV/267/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr XXV/289/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIV/267/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 289
Numer sesji: 25
Rok: 2008
Uchwała Nr XXV/289/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku


zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/267/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§1

W załączniku do Uchwały Nr XXIV/267/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wprowadza się następujące zmiany:
1) w wierszu 1 tabeli:
a) kolumna 9 otrzymuje brzmienie „42”,
b) kolumna 11 otrzymuje brzmienie „80,86”.
2) w wierszu 2 tabeli:
a) kolumna 9 otrzymuje brzmienie „35” ,
b) kolumna 11 otrzymuje brzmienie „78,55”,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/289/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/267/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.


Przepisy art. 68 ust 1 pkt 7, ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty za prawo wieczystego użytkowania, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust 3 ustawy.
W Uchwale Nr XXIV/267/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zostały wyrażone między innymi zgody na udzielenie bonifikat najemcom lokali określonych w wierszu 1 i 2 tabeli.
Najemcy mieszkania położonego przy ul. 17 Stycznia 16/4, określonego w wierszu 1 została wyrażona zgoda na udzielenie bonifikaty w wysokości 78,22 %. Przy obliczaniu tej bonifikaty uwzględniono okres zamieszkiwania najemcy w przedmiotowym lokalu mieszkalnym , tj. łącznie 33 lata
W dniu 12.09.2008 r. najemca mieszkania przedłożył dokumenty stanowiące tytuły prawne do lokali położonych przy ul. Słowiańskiej 32 i przy ul. Sikorskiego 30/15 obejmujące okres od 11.10.1965 r. do 17.1.1974 r., spełniając tym samym warunek, aby okres ten również zaliczyć do okresu zamieszkiwania uprawniającego do bonifikaty.
Wobec powyższego łączny okres zamieszkiwania najemcy uprawniający do bonifikaty wynosi 42 lata – 42%.
W związku z tym bonifikata od ceny lokalu i pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynosi 80,86 %.
Najemcy mieszkania położonego przy ul. 17 Stycznia 20/9, określonego w wierszu 2 została wyrażona zgoda na udzielenie bonifikaty w wysokości 77,89 %. Przy obliczaniu tej bonifikaty uwzględniono okres zamieszkiwania najemcy w przedmiotowym lokalu mieszkalnym , tj. łącznie 33 lata.
Po podjęciu uchwały najemca przedstawił dokument zaświadczający, iż posiadał tytuł prawny do lokalu położonego przy ul. Narutowicza 80 obejmujący okres od 20.04.1973 r. do 11.10.1974 r. , spełniając tym samym warunek, aby okres ten również zaliczyć do okresu zamieszkiwania. Wobec powyższego łączny okres zamieszkiwania uprawniający do bonifikaty wynosi 35 lat – 35 %.
W związku z tym bonifikata od ceny lokalu i pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynosi 78,55 %.


Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.