Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/286/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku W sprawie: podzia??u dodatkowych ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2008.

Uchwa??a Nr XXV/286/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku W sprawie: podzia??u dodatkowych ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2008.

Numer uchwa??y: 286
Numer sesji: 25
Rok: 2008

Uchwała Nr XXV/286/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku


W sprawie: podziału dodatkowych środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2008.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami ) art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz.92 ),
Rada Miejska Leszna:


§1

Uchwala nowy podział środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXV/286/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku

Miasto Leszno w dniu 29.09.2008 otrzymało dodatkową kwotę 265.966,00 zł na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie do zadań realizowanych w ramach rehabilitacji
społecznej tj. :
- turnusy rehabilitacyjne,
- likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i pomocnicze.
Dodatkowo niewykorzystane dotychczas środki w wysokości 125.728,00 zł z rehabilitacji zawodowej proponuje się również przesunąć na w/w zadania rehabilitacji społecznej.
Zatem do podziału na rehabilitację społeczną jest kwota 391.694,00 zł.
Po przeanalizowaniu złożonych wniosków i rozpoznaniu potrzeb osób niepełnosprawnych proponuje się następujący podział :
1.turnusy rehabilitacyjne 59.902,-
2.likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych
180.000,-
3. sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze
151.792,-


Opracowanie :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób NiepełnosprawnychZałącznik Nr 1

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w powiecie miasto Leszno w roku 2008


Łączna kwota przyznanych środków 1.644.538,00


1.przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej art.12 a ustawy 283.000,00
2.zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego
przez pracodawcę dla osoby niepełnosprawnej art.26 e ustawy 247.000,00
3.zwrot 60% kwoty wynagrodzenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej
wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia
art.26 f ustawy 2 .200,00
4.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych
organizowanych przez pracodawcę art.41 ustawy 0,00
5.dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu
bankowego art.13 7.000,00
6.zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w
zatrudnieniu 5.892,00
7.zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych
przez Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy art.38 i 40 ustawy 9.180,00
8.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26d 0,00
9.zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
osobie niepełnosprawnej w pracy 0,00Razem rehabilitacja zawodowa 554.272,00


1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt7 lit.a 277.600,00
2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt7 lit c 352.666,00
3.dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
art.35a ust.1 pkt7 lit.b 80.000,00
4.likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 380.000,00Razem rehabilitacja społeczna 1.090.266,00Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.