Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXV/285/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/249/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytet IX- Rozw??j wykszta??cenia i kompetencji w regionach pn.: ??M??odzie?? poszerza horyzonty i zwi?ksza swoje szanse na rynku pracy? oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

UCHWA?A NR XXV/285/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/249/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytet IX- Rozw??j wykszta??cenia i kompetencji w regionach pn.: ??M??odzie?? poszerza horyzonty i zwi?ksza swoje szanse na rynku pracy? oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Numer uchwa??y: 285
Numer sesji: 25
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XXV/285/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 23 października 2008 roku


zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/249/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/249/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę „437.347,00 PLN” zastępuje się kwotą „431.633,00 PLN”.
2) w § 3 kwotę „371.744,95 PLN” zastępuje się kwotą „366.888,05 PLN”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/285/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku


zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/249/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu
Miasto Leszno w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy”.
Dnia 5 września 2008 roku otrzymano odpowiedź, iż powyższy wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do dofinansowania.
Jednak w wyniku konieczności wyjaśnienia niektórych zakwestionowanych pozycji w projekcie koniecznym okazało się zmniejszenie budżetu projektu o kwotę 5.714,00 PLN, co skutkowało jednoczesnym obniżeniem wnioskowanej kwoty dofinansowania projektu z 371.744,95 PLN na 366.888,05 PLN.
W związku ze złożeniem skorygowanego wniosku o dofinansowanie powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.
Opracował:
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.