Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/283/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie : zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych na lata 2009 - 2011

Uchwa??a Nr XXV/283/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie : zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych na lata 2009 - 2011

Numer uchwa??y: 283
Numer sesji: 25
Rok: 2008


Uchwała Nr XXV/283/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2009 - 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na lata 2009, 2010 i 2011 na realizację zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg i ulic miasta Leszna do kwoty 3.000.000,00 zł (słownie trzy miliony złotych 00/100) w następującym podziale:

- 2009 rok kwota 1.000.000,00 zł
- 2010 rok kwota 1.000.000,00 zł
- 2011 rok kwota 1.000.000,00 zł
§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi w 2009 r., 2010 i 2011 r. z dochodów własnych gminy

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/283/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2009-2011

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na zimowe utrzymanie dróg i ulic miasta Leszna

Obowiązek wykonywania w/w zadania nakłada ustawa o drogach publicznych.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na zawieranie umowy z wykonawcami na okres trzyletni, co jest bardzo korzystne dla Zamawiającego z uwagi na :

• Zagwarantowanie sobie obsługi a wykonawcy robót na następne trzy lata bez względu na sytuację na rynku
• Ciągłość bieżącej obsługi zamawiającego w okresie ważności umowy przez wykonawcę wyłonionego w przetargu

Kwoty na lata 2009 -2011 są kwotami szacunkowymi a faktyczne wydatki będą uzależnione od panujących warunków atmosferycznych.


Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji prowadzi aktualnie postępowanie przetargowe na w/w zadanie. W postępowaniu tym wzorem lat ubiegłych ustalono, że umowa będzie zawierana na okres 3 lat, tj. do 15.04.2011r. i w związku z powyższym do rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania istnieje potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.
Opracował
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.