Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXV/281/ 2008 Rady Miejskie Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013.

Uchwa??a Nr XXV/281/ 2008 Rady Miejskie Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013.

Numer uchwa??y: 281
Numer sesji: 25
Rok: 2008
Uchwała Nr XXV/281/ 2008

Rady Miejskie Leszna z dnia 23 października 2008 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2008 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc Uchwała Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006-2010 wraz z jej zmianami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/281/2008 Rady Miejskie Leszna z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zatwierdzającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.


Plan ten jest kontynuacją WPI na lata 2006 – 2010 z dostosowaniem nazewnictwa do programów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i PO Infrastruktura i Środowisko. W załączniku 1 do uzasadnienia przedstawiono zestawienie inwestycji uwzględniające nowe i stare tytuły projektów inwestycyjnych. Ponadto w nowym Planie WPI znalazły się zadania, na które Urząd zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. W załączniku nr 2 przedstawiono harmonogram realizacji inwestycji wraz z planowanymi nakładami finansowymi, planowanym dofinansowaniem w rozbiciu na poszczególne lata.

Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wprowadzono następujące nowe inwestycje:

2.2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna
Inwestycja obejmuje przebudowę następujących ulic leżących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323: Okrężną, Leśną, 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Leśną do Rynku Zaborowskiego włącznie) i Górowską. Uchwałą Nr 1657/2008 z dn. 24 lipca 2008 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął wniosek preselekcyjny Miasta Leszna w sprawie dofinansowania tej inwestycji w ramach programu WRPO działanie 2.2.

6.2. Budowa boisk piłkarskich w ramach programu "Orlik 2012"
Budowa w osiedlach Zaborowo, Gronowo i Zatorze boisk piłkarskich dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

7.2. Przebudowa stadionu przy ul. Górowskiej
Stworzenie ośrodka sportowego z boiskami do piłki nożnej i innymi urządzeniami sportowymi wraz z budynkiem socjalno - administracyjnym i szatniami.

7.3. Budowa sztucznego lodowiska
Budowa sztucznego lodowiska w celu zapewnienia mieszkańcom miejsca rekreacji w miesiącach zimowych.

9.1. Rozbudowa systemu monitoringu miasta
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring ważniejszych skrzyżowań i centrum Miasta.

9.3. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Budowa systemów rejestrujących wykroczenia drogowe - przejazd na czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości oraz budowa sygnalizacji świetlnej.
Tytuł i zakres zadania dostosowany do działania 8.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

15. Inne wydatki majątkowe:
15.1. Inwestycje jednoroczne
15.2. Zakupy i dotacje
15.3. Wykup udziałów w spółkach


Wieloletni Plan Inwestycyjny jest konsekwencją realizacji zamierzeń dotyczących opisania kierunków strategicznego rozwoju Miasta Leszna.

Tak jak WPI ma lata 2006 – 2010, nowy Plan stanowi podstawę opracowania wykazu limitu wydatków na programy inwestycyjne oraz podstawę tworzenia projektów budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym, co oznacza, ze będzie podlegał okresowej aktualizacji. Aktualizacja obejmować będzie wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz aktualnie danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulegać będzie odpowiedniemu przesunięciu w trakcie przygotowania kolejnych edycji planu.

W pracach przy opracowywaniu WPI, z głosem doradczym uczestniczyli przedstawiciele INWEST CONSULTING S.A. w Poznaniu.

Determinantą ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych WPI na lata 2008-2013 jest zabezpiecznie w budżetach na kolejne lata niezbędnych środków finansowych.

WPI jest jednym z bardzo ważnych instrumentów polityki inwestycyjnej realizowanej w mieście, a ponadto dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o środki pozabudżetowe, a szczególnie o środki Unijne w ramach programów: WRPO i PO Infrastruktura i Środowisko.

W kolejnych latach realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji. Weryfikacja będzie dokonywana przed przedłożeniem projektu budżetu przez Prezydenta Miasta Leszna Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.