Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/280/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XVII/192/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2008

Uchwa??a Nr XXV/280/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XVII/192/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2008

Numer uchwa??y: 280
Numer sesji: 25
Rok: 2008


Uchwała Nr XXV/280/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/192/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia
20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2008

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/192/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2008 zmienionej uchwałą Nr XXII/227/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1
Ustala się na rok 2008 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1. Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,33 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,03 zł na 1 wozokilometr

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 20,9168 zł na 1 m2 powierzchni

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 4,72 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 12,25 zł na 1m2 powierzchni”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/ 280 /2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku zmieniającej Uchwałę Nr XVII/192/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2008

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie.

Stawka jednostkowa na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna wynosi:
 przed zmianami 20,0691 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych,
 po zmianach 20,9168 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych.

Kwota dotacji ogółem wynosi:
- przed zmianami 2.550.000,- zł
- po zmianach 2.650.000,- zł


Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.


Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.