Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ??Dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Wydzia??u Geodezji, Kartografii i Katastru Urz?du Miasta Leszna?

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ??Dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Wydzia??u Geodezji, Kartografii i Katastru Urz?du Miasta Leszna?

Data publikacji: 20.10.2008
Termin sk??adania ofert: 04.11.2008

Leszno, dnia 20 października 2008 roku


Urząd Miasta Leszna
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
„Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna”

CPV: 30236000-2; 48820000-2; 30233141-1; 30234100-9; 30236110-6; 30237135-4; 30237410-6; 30213100-6; 30237280-5; 30233153-8; 30232110-8; 48900000-7.

1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarci umowy.
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),tj. prowadzą działalność gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) wpłacą wadium w kwocie 3 000 zł, słownie: trzy tysiące złotych.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki przetargu,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia wymaganej w SIWZ gwarancji na oferowany sprzęt,
10) szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu przygotowany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ z podaniem nazw, marek, typów i parametrów oferowanego sprzętu,
Proponowany sprzęt musi odpowiadać parametrom (wymaganiom) określonym w Załączniku Nr 3 do SIWZ
11) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony sprzęt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że oferowany serwer, macierz dyskowa, dysk sieciowy oraz notebooki odpowiadają normie jakości ISO 9001-2000.
• Wykonawca może zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej (zaświadczenie ISO) złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Wadium w kwocie 3 000 zł, słownie złotych trzy tysiące.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem:
„Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna”
i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 4 listopada 2008 roku do godz. 14.15” do dnia 4 listopada 2008r do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 7
Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 8 w dniu 4 listopada 2008r. o godz. 14.15
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20 października 2008r.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Paweł Walkowiak – tel. 065 520 69 96
- Krzysztof Kurpisz – tel. 065 529 82 20
- Maciej Dubiel – tel. 065 529 82 20

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-19
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.