Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na ??Remont klatki schodowej z zabudow? holu pomieszczeniem biurowym wraz z dostaw? i monta??em mebli w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15?

Przetarg nieograniczony na ??Remont klatki schodowej z zabudow? holu pomieszczeniem biurowym wraz z dostaw? i monta??em mebli w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15?

Data publikacji: 30.09.2008
Termin sk??adania ofert: 20.10.2008

Leszno, dnia 30 września 2008 roku


Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
„Remont klatki schodowej z zabudową holu pomieszczeniem biurowym wraz z dostawą i montażem mebli w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15”

CPV 45442100-8; 45453000-7;
1. Termin realizacji zamówienia:
- 30 dni od daty zawarcia umowy
- z wybranym Wykonawcą Zamawiający ustali szczegółowy harmonogram wykonania
robót.
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),tj. prowadzą działalność gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj:
a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania przynajmniej trzy roboty remontowo – malarskie w obiektach użyteczności publicznej,
b) dysponują min. sześcioma osobami do realizacji zamówienia przy czym przynajmniej cztery z nich winny posiadać dyplom czeladnika w zawodzie malarz,
c) kierownik robót winien posiadać dyplom mistrza w zawodzie malarz
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy), tj. posiadają polisę oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na wbudowane materiały i wykonane roboty,
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
11) wykaz dotychczas wykonanych robót potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w rozdz. 8 pkt 1.2a) SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie,
12) wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku o którym mowa w rozdz. 8 pkt 1.2 b) c) SIWZ,
13) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
14) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarami robót.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem:
„Przetarg – Remont klatki schodowej z zabudową holu pomieszczeniem biurowym wraz z dostawą i montażem mebli w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 20 października 2008 roku do godz. 14.15” do dnia 20 października 2008r do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1B.
Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1A w dniu 20 października 2008r. o godz. 14.15
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2008r.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Roman Grygier – tel. 065 529 81 03
- Krzysztof Kurpisz – tel. 065 529 82 20
- Maciej Dubiel – tel. 065 529 82 20


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.