Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » PRZETARG NIEOGRANICZONY na:Dostawa i monta?? monitoringu wizualnego w obiektach szkolnych na terenie miasta Leszna.

PRZETARG NIEOGRANICZONY na:Dostawa i monta?? monitoringu wizualnego w obiektach szkolnych na terenie miasta Leszna.

Data publikacji: 26.09.2008
Termin sk??adania ofert: 09.10.2008 godz. 09.00

Leszno, dnia 26.09.2008 r.
Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji
Urzędu Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na: Dostawa i montaż monitoringu wizualnego w obiektach szkolnych na terenie miasta Leszna.
CPV 32330000-5
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Kompleksową dostawę i uruchomienie systemów monitoringu wizualnego w 20 obiektach szkolnych na terenie miasta Leszna.

1. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2008 r..
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp)
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia prac,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 2 letniej rękojmi na wykonane prace,
dostarczone urządzenia i wbudowane materiały,
10) dokument potwierdzający, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania przynajmniej dwie prace polegającą na dostawie i uruchomieniu systemu monitoringu wizualnego w obiekcie na których wartość wynosiła nie mniej niż 15.000 zł. brutto – dotyczy całego zamówienia (w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia przynajmniej jedna praca na kwotę nie mniejszą niż 15.000 zł. brutto), dokument winien zawierać wartość, datę i miejsce wykonania prac oraz potwierdzać, że prace zostały wykonanie należycie,
11) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
13) wypełnione tabele stanowiące zestawienie nakładów rzeczowych dla poszczególnych obiektów
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 lub za
pobraniem pocztowym.
8) Oferty należy składać do dnia 09.10.2008 g.9.00 w zamkniętych opakowaniach zaadresowanych
na: Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 oraz napisem:
„Przetarg na dostawę i montaż monitoringu wizualnego w obiektach szkolnych na terenie
miasta Leszna” i zastrzeżeniem „nie otwierać przed dniem 09.10.2008 r. do godz. 10.00”
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 09.10.2008 r. o godz.10.00
9. Kryterium oceny ofert:
- cena ofertowa - 100 % znaczenia
10. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela Henryk Stankowiak,
tel. 065 529 81 55 i Lucjan Rosiak, tel. 065 529 81 61.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2008-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.