Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Konkurs ofert na wyb??r realizatora programu zdrowotnego: ??Profilaktyka wad postawy gimnazjalist??w"

Konkurs ofert na wyb??r realizatora programu zdrowotnego: ??Profilaktyka wad postawy gimnazjalist??w"


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Karasia 15, na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami), ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego:

„Profilaktyka wad postawy gimnazjalistów”

1. Przedmiot konkursu oraz zakres programu:
Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu profilaktycznego dla zadania „Profilaktyka wad postawy gimnazjalistów”.
Celem programu jest przeciwdziałanie i korekta wad postawy ciała, szczególnie skolioz u dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy.
Populacja objęta Programem – populacja uczniów klas III szkól gimnazjalnych z terenu Miasta Leszna.
Efekty programu przewidziane do osiągnięcia:
- rozpoznanie i określenie liczby uczniów z wadami postawy
- określenie rodzajów wad postawy,
- liczba uczniów zakwalifikowanych do dalszego postępowania medycznego,
- określenie czynników ryzyka wad postawy
- ocena zgłaszalności uczestników do realizacji programu
Etapy realizacji programu:
- wywiad z uczestnikiem programu,
- wykonanie badania oceniającego wady postawy,
- przedstawienie konieczności i wskazanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania w
przypadku wykrycia wady postawy u dziecka.
W celu realizacji programu konieczne jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo ucznia w programie.
Czas trwania programu – program realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2008r.

2. Wymagania stawiane realizatorowi programu:
Oferent winien spełniać łącznie następujące kryteria:
- wymogi dla świadczeniodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- posiadać uprawnienia do wykonywania zadań określonych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia (do realizacji programu „Profilaktyka wad postawy”)
3. Sposób przygotowania oferty:
Do oferty należy załączyć:
1) program profilaktyczny pod nazwą : „Profilaktyka wad postawy” zwany dalej programem, który winien zawierać zakres wskazany w pkt 1 ogłoszenia , a w szczególności:
a) sposób i harmonogram realizacji programu ,
b) miejsce realizacji programu,
c) wskazanie metody badania skriningowego,
d) imienne wskazanie osoby, która będzie realizować program,
e) imienne wskazanie osoby, która będzie koordynatorem programu,
f) wskazanie dalszego postępowania/działań, które może podjąć Miasto Leszno aby zapobiegać powstawaniu wad postawy u dzieci i młodzieży,
g) wzór informacji, która będzie kierowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczestnika programu
2) aktualne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych realizatorowi programu, w tym wpis z właściwego rejestru, dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub specjalizacje personelu, certyfikaty,
3) wskazanie jakie ewentualnie programy lub działania dotyczące wad postawy oferent już realizował,
4) cenę brutto za jednego ucznia objętego programem.

4. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs na realizatora programu „Profilaktyka wad postawy” w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta ul. Wałowa 5, pokój nr 14 w terminie do 30 wrzesień 2008r. godz. 12.00.
Oferta powinna być podpisana, a załączniki parafowane.

5. Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie:
Otwarcie ofert nastąpi 30 wrzesień 2008r. godz. 13.00.
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, powołana przez Prezydenta Miasta Leszna. Uczestnicy konkursu o wyborze ofert zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa o realizację programu.

6. Sposób oceny ofert:
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert z zastosowaniem następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość programu – maksymalnie 35 punktów,
b) możliwość realizacji programu, przy uwzględnieniu wykształcenia i doświadczenia w realizacji tego typu programu oraz zasobów ludzkich – maksymalnie 30 punktów,
c) dogodność realizacji programu dla uczniów – maksymalnie 5 punktów,
d) cena brutto za jednego ucznia – maksymalnie 30 punktów.
W danej kategorii oceny najlepsza oferta otrzyma największą ilość punktów, a pozostałe odpowiednio niższą ilość punktów.
Oferty niespełniające wymogów formalnych lub niekompletne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
W przypadku zgłoszenia tylko jednej oferty, która nie spełnia wymogów formalnych, Urząd wzywa o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Lesznie i na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Surmacz Czes??awa
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.