Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a nr XXIV/277/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ??Lespin? sp. z o. o.

Uchwa??a nr XXIV/277/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ??Lespin? sp. z o. o.

Numer uchwa??y: 277
Numer sesji: 24
Rok: 2008


Uchwała nr XXIV/277/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r.
W sprawie rozpatrzenia skargi „Lespin” sp. z o. o.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Skargę Firmy Lesin sp. z o. o. z dnia 14 lipca 2008 r na działanie Prezydenta Miasta Leszna oraz osób działających w jego imieniu uznać za zasadną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUZASADNIENIE
Do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXIV/277/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Firmy Lespin sp. z o. o.


Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna w celu zbadania skargi na Prezydenta Miasta Leszna oraz osób działających w jego imieniu, złożonej Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna 14 lipca 2008 r przez Firmę Lespin sp. z o. o powołała 29 lipca 2008 r. Zespół problemowy, w składzie:
1. Grażyna Banasik – członek
2. Grzegorz Rusiecki – przewodniczący
3. Ryszard Sudolski – członek
4. Piotr Więckowiak – członek

8 sierpnia 2008 r na swoim posiedzeniu, po wysłuchaniu stanowiska Zespołu, Komisja Praworządności i Porządku Publicznego ustaliła co następuje:

1. Komisja zwraca szczególną uwagę, iż w procesie procedowania nad zbyciem przez Miasto działki - pierwotny nr 45/35 oraz w późniejszym jej podziale na 2 działki, Urząd Miasta Leszna nie dochował należytej staranności w korespondencji z Lespin sp. z o. o. Na każde pismo kierowane do Urzędu Miasta Leszna powinna być udzielona odpowiedź. Brak odpowiedzi w w/w sprawie mógł sugerować Lespin sp. z o. o. iż zgoda na nabycie w drodze bezprzetargowej działki, na poprawę funkcjonowania firmy jest na etapie finalizacji, a więc mógł wprowadzać skarżącego w błąd co do stanu faktycznego.

2. Komisja nie dopatrzył się podstaw do uchylenia Zarządzenia nr 213/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. 17 Stycznia. Cena zaproponowana w zarządzeniu, a ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego, na dzień wydawania zarządzenia nie budziła wątpliwości organu wydającego zarządzenie.

3. Komisja nie dopatrzyła się faktycznych podstaw dla podziału działki 45/35 na dwie mniejsze działki. Pas przylegający do ul. 17 Stycznia, w skład którego wchodzi m. in. pierwotna działka 45/35, przeznaczony jest docelowo w całości na ciągi komunikacyjne oraz parkingi – niemożliwe jest budowanie obiektów kubaturowych. Ta funkcja zapewniona jest także dla pozostałych działek sąsiadujących z w/w. Zwarzywszy, że działka 45/35 w całości graniczy z terenem skarżącego oraz biorąc pod uwagę fakt, że na jednej zmianie w Lespin sp. z. o.o. pracuje ok. 150 pracowników, istniejące dziś 24 miejsca postojowe mogą być niewystarczające. Na niezagospodarowanej części działki 45/35, tzn. nie mającej funkcji parkingów ich wybudowanie było niemożliwe z uwagi na brak podstaw prawnych do dysponowania gruntem przez skarżącego.

Z uwagi na powyższe Komisja wnioskuje do Wysokiej Rady o przyjęcie Skargi.

Opracowała:
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: KPiPP Rady Miejskiej
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.