Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/276/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie sprostowania oczywistej omy??ki w uchwale Nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniaj?cej uchwa??? Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie okre??lenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Uchwa??a nr XXIV/276/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie sprostowania oczywistej omy??ki w uchwale Nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniaj?cej uchwa??? Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie okre??lenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 276
Numer sesji: 24
Rok: 2008


Uchwała nr XXIV/276/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2008 r.


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 ze zm.) oraz art.176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r . zmieniającej uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 127, poz. 2343) prostuje się oczywiste omyłki w ten sposób, iż w § 1:

1) datę uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XL/484/2006 : „ 6 października 2006r.” zastępuje się datą: „ 5 października 2006r.”
2) zapisane po wyrazie „uchwale” wyrazy „Rady Miejskiej „ skreśla się.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 23 sierpnia 2008r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/276/2008
z dnia 26 sierpnia 2008 r.


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W uchwale Nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r . ( zmieniającej uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ), w § 1 zaszły oczywiste omyłki, wymagające sprostowania. Omyłki te dotyczyły daty uchwały z 2006 roku oraz dwukrotnego, nieuzasadnionego użycia tych samych słów. Niniejsza uchwała wprowadza korektę zaistniałych omyłek.Przygotował : Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.