Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/275/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie drogi ekspresowej S5 Pozna?? ?? Wroc??aw

Uchwa??a nr XXIV/275/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie drogi ekspresowej S5 Pozna?? ?? Wroc??aw

Numer uchwa??y: 275
Numer sesji: 24
Rok: 2008


Uchwała nr XXIV/275/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie drogi ekspresowej S5 Poznań – WrocławNa podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje

§ 1

1. Rada Miejska Leszna podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S5

2. Rada Miejska Leszna , po zapoznaniu się z ustaleniami Protokółu z dnia 12.08.2008r. ze spotkania dotyczącego zadania pn. „Projekt budowlany ( wykonawczy ) wraz z koncepcją programową budowy drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław , odcinek Radomicko (bez węzła) – Kaczkowo (bez węzła)” popiera stanowisko Prezydenta Miasta Leszna , aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uwzględniła w ramach budowy drogi ekspresowej S5 :
- budowę drogi łączącej węzeł „Święciechowa” z ulicą Wilkowicką
- przebudowę drogi krajowej nr 12 od węzła „Leszno” do granicy miasta Leszna jako odcinka drogi dwujezdniowego
- budowę drogi łączącej węzeł „Zaborowo” z istniejącą drogą krajową nr 5 na wysokości skrzyżowania DK5 z drogą powiatową nr 4801P w kierunku Dąbcza .


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwała nr XXIV/275/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław


W związku z odbytym w dniu 12 sierpnia 2008r. spotkaniem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu z przedstawicielami samorządów gmin Lipna , Święciechowy , Rydzyny , Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego dotyczącym zadania pn. „Projekt budowlany ( wykonawczy ) wraz z koncepcją programową budowy drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław , odcinek Radomicko (bez węzła) – Kaczkowo (bez węzła)” Rada Miejska Leszna postanowiła niniejszą uchwałą poprzeć stanowisko Prezydenta Miasta Leszna zawarte w Protokóle z tego spotkania .

Wykonanie w ramach budowy drogi ekspresowej S5 postulowanych przez Prezydenta odcinków dróg łączących planowane węzły „Święciechowa” i „Zaborowo” z istniejącą drogą krajową nr 5 po północnej i południowej stronie miasta Leszna oraz rozbudowa drogi krajowej nr 12 jako drogi dwujezdniowej na odcinku od planowanego węzła „Leszno” do granicy miasta Leszna są niezbędnymi elementami komunikacyjnymi wynikającymi z budowy drogi ekspresowej . Umożliwią one prawidłowe i funkcjonalne połączenie drogi ekspresowej z istniejącą drogą kr ajową nr 5 i 12 oraz pozostałą siecią dróg publicznych obsługujących miasto Leszno , ościenne gminy i zakłady przemysłowe . I tak :

1. Droga łącząca węzeł „Święciechowa” z ulicą Wilkowicką i poprzez tą ulicę z istniejącą drogą krajową nr 5 pozwoli na bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S5 strefy przemysłowej „WASA” , zlokalizowanej w północnej części miasta Leszna . Z zakładów przemysłowych zlokalizowanych w tej strefie każdego miesiąca wyjeżdża około 1000 samochodów ciężarowych z wyprodukowanymi towarami . W chwili obecnej Miasto Leszno jest w posiadaniu projektu budowlanego przebudowy ulicy Wilkowickiej do parametrów drogi klasy „Z” z jezdnią o szerokości 7 m , na którego realizację uzyskało pozwolenie nr 210/III/2006 z dnia 17 maja 2006 roku i który na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ulicą Poznańską (DK5) jest już zrealizowany . Ponadto w końcowej fazie projektowania jest projekt budowlany na budowę wzdłuż ulicy Wilkowickiej wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi . Miasto Leszno czyni starania, aby wiadukt ten został wybudowany w ramach modernizacji linii kolejowej Poznań-Wrocław .

2. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 12 od węzła „Leszno” do granicy miasta Leszna jest zbieżna z planami samorządu leszczyńskiego , aby droga krajowa nr 12 przebiegała przez miasto jako droga dwujezdniowa . W latach 1998-2002 Miasto Leszna dużym wysiłkiem finansowym przebudowało już biegnący przez same centrum miasta odcinek tej drogi o długości 1,6 km od skrzyżowania z Al. Zygmunta Krasińskiego do skrzyżowania z Al. Konstytucji 3-go Maja ( DK5) na drogę dwujezdniową . Następnie w latach 2004-2006 przebudowało położony w ciągu tej drogi dwujezdniowy wiadukt drogowy im. Gen. Grota Roweckiego o długości 495 mb , podnosząc jednocześnie jego klasę z „C” do „B” . W chwili obecnej , w połączeniu z budowa drogi ekspresowej S5 , planowana jest przebudowa ulicy Szybowników do parametrów drogi klasy „G” z dwoma jezdniami .


3. Droga łącząca węzeł „Zaborowo” z istniejącą drogą krajową nr 5 na wysokości jej skrzyżowania z drogą powiatową nr 4801P w kierunku Dąbcza pozwoli na bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S5 strefy przemysłowej „I.D.E.A.” , zlokalizowanej w południowej części miasta Leszna , w której wyznaczona jest także Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego dla strefy I.D.E.A. samorząd leszczyński zarezerwował teren z przeznaczeniem pod budowę tego łącznika drogowego . Ponadto budowa przedmiotowego łącznika pozwoli na bezpośrednie połączenie komunikacyjne ze strefą przemysłową gminy Rydzyna zlokalizowaną po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 5 – obwodnicy m. Rydzyny . Brak drogi łączącej spowoduje , że pojazdy ciężarowe jadące drogą ekspresową S5 z kierunku Poznania do Rydzyny czy też strefy I.D.E.A. będą zmuszone do zjeżdżania z drogi ekspresowej na węźle „Leszno” i następnie przejeżdżania przez centrum miasta Leszna .


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.