Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NRXXIV/270/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 sierpnia 2008r.w sprawie:przyst?pienia do sporz?dzania zmiany studium uwarunko-wa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie.

UCHWA?A NRXXIV/270/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 sierpnia 2008r.w sprawie:przyst?pienia do sporz?dzania zmiany studium uwarunko-wa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie.

Numer uchwa??y: 270
Numer sesji: 24
Rok: 2008

UCHWAŁA NRXXIV/270/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 26 sierpnia 2008r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunko-wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie, zwanej da-lej zmianą studium.

§ 2. Granice terenu objętego zmianą studium naniesiono na rysunku studium uwa-runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna wykonanym na mapie geodezyjnej w skali 1 : 5 000 w pomniejszeniu, stanowiącym załącznik gra-ficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem zmiany studium jest określenie:
1) kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta w rejonie objętym opraco-waniem oraz w przeznaczeniu terenów;
2) kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania te-renów, w tym terenów wyłączonych spod zabudowy;
3) obszarów oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4) obszarów i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-tury współczesnej;
5) kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o zna-czeniu lokalnym;
7) obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym;
8) obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprze-daży powyżej 2000 m2 oraz obszarów przestrzeni publicznej;
9) obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospoda-rowania przestrzennego, w tym obszarów wymagających zmiany gruntów rol-nych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10) kierunków i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;


11) obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;
12) obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13) obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujących na nich ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepi-sami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. i ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);
14) obszarów wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
15) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16) innych obszarów problemowych, w zależności od uwarunkowań i potrzeb za-gospodarowania§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUZASADNIENIE
do uchwały nr XXIV/270/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2008r


w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunko-wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie.


Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarun-kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Niniejsza uchwała uwzględnia złożone wnioski przez Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego, umożliwiającego przeznaczenie nieruchomości położonej w rejonie ulicy Kiepury na cele mieszkaniowe, oraz przez Studio Mebli „ASKOR” An-drzej Skorupka z Lipna w sprawie sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowe-go planu zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającej zlokalizowanie na tere-nie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej) domów w zabudowie szeregowej.

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna polegać będzie przede wszystkim na pomniejszeniu obszaru „C” w studium („ochrona zdrowia”) i wyznacze-niu dla wskazanych terenów nowych kierunków, uwzględniających potrzeby inwesty-cyjne mieszkańców.
PREZYDENT MIASTA LESZNA Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszn
Tomasz Malepszy
Piotr Olejniczak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.