Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIV/265/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 zmieniaj?ca uchwa??? Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyj?cia ??rodk??w z Funduszu Sp??jno??ci, b?d?cych w dyspozycji NarodowegoFunduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. ??Gospodarka Odpadami i osadami ??ciekowymi w Lesznie?.

Uchwa??a Nr XXIV/265/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 zmieniaj?ca uchwa??? Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyj?cia ??rodk??w z Funduszu Sp??jno??ci, b?d?cych w dyspozycji NarodowegoFunduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. ??Gospodarka Odpadami i osadami ??ciekowymi w Lesznie?.

Numer uchwa??y: 265
Numer sesji: 24
Rok: 2008


Uchwała Nr XXIV/265/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących
w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy
o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka Odpadami
i osadami ściekowymi w Lesznie”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
i Decyzji Komisji Europejskiej Nr K(2005)5536 wydanej dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Grupy Projektów
nr 2004/PL/16/C/PE/035 Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XXXVII/450/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r.
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”:

w § 1 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Celem zabezpieczenia wierzytelności będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do wystawienia weksla in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową w kwocie 348 217 euro przeliczonej wg średniego kursu NBP z daty udzielenia zabezpieczenia (data czynności) i powiększonej o należne odsetki”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/265/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008
zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”.

Konieczność dokonania zmiany w Uchwale z dnia 27 kwietnia 2006r. (zmienionej Uchwałą nr XXIII/245/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008r.) polegającej na dopisaniu w § 1 niniejszej uchwały słów „……przeliczonej wg średniego kursu NBP z daty udzielenia zabezpieczenia (data czynności) i powiększonej o należne odsetki” wynika z ustaleń z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, który żąda, aby taki zapis znalazł się w uchwale Rady Miejskiej Leszna, niezależnie od takiego samego zapisu w umowie o dofinansowaniu Grupy Projektów
Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie
i subregionie leszczyńskim” zawartej w dniu 22 czerwca 2006r. pomiędzy Miastem Leszno a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Opracował:
Wydział GKiOŚ
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.