Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXIV/264/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r.w sprawie wyra??enia zgody na zabezpieczenie podwy??szonego zobowi?zania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zak??adowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwa??a Nr XXIV/264/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r.w sprawie wyra??enia zgody na zabezpieczenie podwy??szonego zobowi?zania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zak??adowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Numer uchwa??y: 264
Numer sesji: 24
Rok: 2008Uchwała Nr XXIV/264/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt 9 lit. a) oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów
nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie
i subregionie leszczyńskim”, poprzez:
- ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Miasta
Leszna udziałach w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie
na dzień 31.12.2007r. tj. 4.055 udziałów o wartości 3.345.375,- zł,
- ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokości 3.500.000,- zł (słownie trzy miliony
pięćset tysięcy złotych 00/100) na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Leszna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/264/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.


W związku z realizacją wspólnego zadania w ramach Projektu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” finansowanego z Funduszu Spójności, Miejski Zakład Oczyszczania podwyższył swoje zobowiązanie kredytowe wobec NFOŚiGW. Zabezpieczeniem kwoty o którą zostało zwiększone zobowiązanie będzie (po wyrażeniu zgody przez gminy uczestniczące w zadaniu) zastaw na udziałach Spółki, które stanowią własność Gmin oraz ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokości 3.500.000,- zł (słownie trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)
na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna zaakceptowanej przez NFOŚiGW.

Podjęcie tej uchwały jest konieczne aby Spółka mogła otrzymać pożyczkę na realizację
w/w zadania inwestycyjnego.


Opracował:
Wydział Budżetu
przy współpracy
Jednostki Realizującej ProjektInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.