Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXIV /263/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie: zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych.

Uchwa??a Nr XXIV /263/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie: zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych.

Numer uchwa??y: 263
Numer sesji: 24
Rok: 2008


Uchwała Nr XXIV /263/ 2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 7.612.050,- zł (słownie: siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) na lata 2009 - 2011 na realizację Grupy Projektów
Nr 2004/PL/16/C/PE/035 „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie
i subregionie leszczyńskim”, z tego:

1. na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.z o.o. z siedzibą
w Lesznie celem zrealizowania zadania: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” do kwoty 6.034.050,- zł, w tym:
w roku 2009 - do kwoty 4.054.050,- zł
w roku 2010 - do kwoty 1.932.150,- zł
w roku 2011 - do kwoty 47.850,- zł


2. na udział własny w zadaniu „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” do kwoty 1.578.000,- zł, w tym:
w roku 2009 - do kwoty 1.477.400,- zł
w roku 2010 - do kwoty 62.900,- zł
w roku 2011 - do kwoty 37.700,- zł§ 2


Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 6.091.800,- zł na zabezpieczenie roszczeń Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.z o.o. z siedzibą w Lesznie z tytułu niewykonania przez Miasto Leszno zobowiązania finansowego, o którym mowa w § 1 ust.1 oraz zobowiązania finansowego ujętego w budżecie na 2008r. na to zadanie.
§ 3

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchyla się Uchwałę Nr V/31/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/263/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy wspólników spółki MZO, a także na podstawie porozumienia komunalnego, które podpisało 15 gmin.
Kwoty określone w uchwale obejmują koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
które miasto Leszno musi zapewnić w poszczególnych latach w swoich budżetach.
Środki, które muszą być zabezpieczone w latach 2009-2011 wynoszą:
1. Projekt 1 – ogółem 6.043.050,00 zł
2. Projekt 2 - ogółem 1.578.000,00 zł
Razem 7.612.050,00 zł

W uchwale przyjęto w poszczególnych latach w projekcie 1 kwoty zaokrąglone
w wysokości wniesienia pełnych udziałów w Spółce, a w projekcie 2 zaokrąglono kwoty do pełnych 100 zł.

Wszystkie gminy realizujące projekt podejmują uchwały upoważniające organ wykonawczy do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego roszczenia MZO Sp.z o.o.. Przyjęta forma zobowiązania daje gwarancje, że żaden
z samorządów nie wycofa się z realizacji projektu. Kwota zobowiązania wekslowego obejmuje zobowiązanie na lata 2009-2011 (6.034.050,- zł) oraz w 2008 roku (57.750,- zł – kwota dopłaty na dzień 21.08.2008r.).

Jednocześnie uchyla się Uchwałę Nr V/31/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, która określała kwotę zobowiązań miasta Leszna na lata 2008 – 2011 na kwotę 5.218.700,- zł .

Zwiększenie kwoty zobowiązań w Projekcie 1 wynika ze wzrostu kosztów. Najtańsza oferta złożona na realizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani przewyższa planowane środki na to zadanie o kwotę około 22,5 mln zł. Stąd konieczność podjęcia powyższej uchwały.


Opracował:
Wydział Budżetu
na podstawie dokumentów
Jednostki Realizującej Projekt
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.