Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXIV /262/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych z tytu??u udzielenia por?czenia wekslowego

Uchwa??a Nr XXIV /262/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych z tytu??u udzielenia por?czenia wekslowego

Numer uchwa??y: 262
Numer sesji: 24
Rok: 2008Uchwała Nr XXIV /262/ 2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.i) oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005r Nr 249, poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1
1. Rada Miejska Leszna postanawia o udzieleniu poręczenia wekslowego
przez Miasto Leszno za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp.z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” do kwoty 3.136.924,35 zł.
2. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30.11.2023 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

lata Kwota w tys. zł
2011 156 884,00
2012 209 179,00
2013 209 179,00
2014 209 179,00
2015 209 179,00
2016 209 179,00
2017 209 179,00
2018 209 179,00
2019 209 179,00
2020 348 891,00
2021 348 891,00
2022 348 891,00
2023 259 935,35
razem 3 136 924,35


3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 3.136.924,35 zł na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu określonego w ust. 1.
§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XXIII / 242 /2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/262/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie
i subregionie leszczyńskim”.

W porównaniu z poprzednim harmonogramem okres spłaty pożyczki został wydłużony do 2023 roku, co wynika z konieczności zwiększenia ogólnej kwoty pożyczki zaciąganej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp.z o.o. w Lesznie. Kwota poręczenia nie uległą zmianie, ale wydłużył się okre poręczenia do roku 2023.


W tej sytuacji celowe jest podjęcie nowej uchwały o prawidłowym brzmieniu.

Jednocześnie uchyla się Uchwałę Nr XXIII / 242 /2008 Rady Miejskiej podjętą w tej sprawie na poprzedniej sesji Rady w dniu 26 czerwca 2008r.

Opracował:
Wydział Budżetu
przy współpracy
Jednostki Realizującej Projekt

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.