Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIV/260/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008

Uchwa??a Nr XXIV/260/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008

Numer uchwa??y: 260
Numer sesji: 24
Rok: 2008

Uchwała Nr XXIV/260/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2008 przyjętym Uchwałą Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie dochodów o kwotę 2.591.515,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 53.478,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie wydatków o kwotę 2.591.515,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 1.844.770,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 215/2008 z dnia
30 czerwca 2008 roku oraz niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale zwiększa się kwotę dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 106.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. oraz w wysokości 94.000,- zł z przeznaczeniem na wdrożenie zadań związanych z nowelizacją ustawy o alimentacji, z tego 85.000,- zł na wydatki bieżące i 9.000,- zł na wydatki inwestycyjne.

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 216/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku i 255/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku oraz niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale zmienia się plan dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 50.000,- zł z przeznaczeniem
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie prowadzonej modernizacji i remontu kondygnacji II piętra budynku Komendy
wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 217/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku oraz niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale wprowadza się dotację w wysokości 26.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w związku z podpisanym porozumieniem na realizację programu „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna na pomoc dziecku i rodzinie”.

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2008” po dokonaniu następujących zmian:
1) w § 4170 w poz. „opinie biegłych” zwiększenie w wysokości 5.000,- zł
2) w § 4300 w poz. „opinie biegłych” zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł,

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 2.116.000,- zł, w tym:
a. „inwestycje wieloletnie” zwiększenie o kwotę 2.000.000,- zł,
b. „inwestycje jednoroczne” zwiększenie o kwotę 116.000,- zł,
2) w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 179.000,- zł,
3) w poz. 3 „Dotacje dla zakładów budżetowych” zwiększenie o kwotę 1.000.000,- zł,
4) w poz. 4 „Udziały w spółkach” oraz w poz. „Miejski Zakład Oczyszczania
Sp. z o.o. w Lesznie” zwiększenie o kwotę 57.750,- zł
5) wprowadza się poz. 6 „Pomoc finansowa dla Miasta Jarocin na zadanie
w zakresie kultury „Budowa Pomnika Generała Stanisława Taczaka”
w wysokości 5.000,- zł”

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/1 - finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok” po dokonaniu następujących zmian:
1) wprowadza się poz. VI.1 „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego
przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” - środki własne Miasta w wysokości 1.000.000,- zł w 2008 roku oraz 703.000,- zł w 2009 roku,
2) numeracje pozycji:
zapis: „VI.1”, „VII.1”, „VIII.1”, „IX.1”, „IX.2”, „X.1”
zastępuje się: „VII.1”, „VIII.1”, „IX.1”, „X.1”, „X.2”, „XI.1”,
3) w dotychczasowej poz. VII.1. (po zmianach VIII.1.) „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego” :
a. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.000.000,- zł w 2008 roku,
b. zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 1.000.000,- zł w 2009 roku,

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. V.1 „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 30.000,- zł oraz dotacji o kwotę 50.000,- zł,
2) wprowadzenie poz. VIII.1 „Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy” – środki z dotacji
w wysokości 36.000,- zł
3) Numeracje pozycji:
zapis: „VIII.1”,
zastępuje się: „IX.1”.

10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu zmian polegających na:
1) zmniejszeniu w poz. „Dział 754 rozdz. 75411 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zakup serwera i sprzętu komputerowego
dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania” o kwotę 30.000,- zł,
2) wprowadzenie poz. „Dział 852 rozdz. 85212 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – zakup biurowych urządzeń technicznych w wysokości 9.000,- zł”,
3) wprowadzenie poz. „Dział 900 rozdz. 90015 dla Urzędu Miasta Leszna – zakup świątecznego oświetlenia ulicznego w wysokości 200.000,- zł”

11. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) wprowadza się poz. „I.1 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji”, poz. „wykonanie zewnętrznej sieci sprężonego powietrza” w wysokości 50.000,- zł
2) numeracje poz.:
zapis: „I.1”, „I.2”
zastępuje się: „I.2”, „ I.3”
3) w dotychczasowej poz. „I.1. dla Miejskiego Zakładu Zieleni” (po zmianach
poz. I.2)
a) w poz. „modernizacja placów zabaw” zwiększenie o kwotę 59.500,- zł,
b) w poz. „przebudowa zbiornika p.poż. w Gronowie” zmniejszenie o kwotę 80.000,- zł,
c) wprowadzenie poz. „przebudowa systemu grzewczego w budynku MZZ” w wysokości 30.000,- zł,
4) w poz. „I.2. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” (po zmianach poz. I.3) zwiększenie w poz. „przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” o kwotę 1.000.000,- zł,
5) w poz. „II.1. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji”
a) zmniejszenie w poz. „zakup 1 szt. autobusu” o kwotę 500.000,- zł,
b) wprowadzenie poz. „zakup w systemie ratalnym 2 autobusów o długości 12 m i 1 autobusu o długości 8,6 m” w wysokości 365.000,- zł,
c) wprowadzenie poz. „zakup wyposażenia autobusów w system
do badania przepływu pasażerów” w wysokości 85.000,- zł
6) w poz. „II.2. dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych”:
a) zwiększenie w poz. „zakup zestawów komputerowych
z oprogramowaniem i drukarki laserowej” o kwotę 91.683,- zł,
b) zmniejszenie w poz. „zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”
o kwotę 91.683,- zł,
7) w poz. „II.3. dla Miejskiego Zakładu Zieleni” zmniejszenie w poz. „zakup samochodu dostawczo-osobowego” o kwotę 9.500,- zł,

12. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku” po dokonaniu zmian w poz. II.1 „Dział 754 rozdz. 75411 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej” poprzez zwiększenie środków
po stronie przychodów i wydatków o kwotę 11.000,- zł,

13. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1. „Miejski Zakład Zieleni” zwiększenie w poz. ”Razem przychody”, „Przychody własne” oraz w poz. „Razem wydatki”, „Pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 40.000,- zł,
2) w poz. 4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje” oraz „Razem wydatki”, „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 1.000.000,- zł.

14. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) wprowadzenie poz. 1. Projekt pn.: „Doskonały doradca, doskonały pośrednik” w wysokości 135.000,- zł, z tego:
a. w roku 2008 - kwota 55.000,- zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego – kwota 8.250,- zł
- środki z budżetu UE – kwota 46.750,- zł
b. w roku 2009 – 80.000,- zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego – kwota 8.250,- zł
- środki z budżetu UE – kwota 46.750,- zł
2) zmiana numeracji poz.
zapis: „1”,
zastępuje się: „2”
3) w dotychczasowej poz. 1 Projekt „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” (po zmianie poz. 2) w kolumnie „środki z budżetu krajowego”
- zwiększenie w 2008 roku o kwotę 1.000.000,- zł
- zmniejszenie w 2009 roku o kwotę 1.000.000,- zł.


§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu w wysokości 232.573.993,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 160.575.060,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 71.998.933,- zł”2. § 1 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 202.938.596,- zł i dochody majątkowe w kwocie 29.635.397,- zł”

3. § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.363.396,- zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały”

4. § 1 ust. 3 pkt 7 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 382.900,- zł”

5. § 1 ust. 3 pkt 8 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.655.693,- zł”

6. § 1 ust. 3 pkt 10 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 27.500,- zł, jak w załączniku Nr 5
do uchwały”

7. § 2 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 255.386.585,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 176.382.896,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 79.003.689,- zł”

8. § 2 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 193.711.686,- zł, w tym:
a) kwotę 99.768.004,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 20.311.701,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 4.699.000,- zł na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 61.674.899,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

6. § 2 ust. 3 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 10.177.940,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.239.000,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.938.940,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.159.650,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.878.011,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.899.837,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 386.730,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 329.944,- zł,
e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 25.500,- zł,
f) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,- zł,
g) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych w kwocie 0,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.100,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 95.000,- zł.”

7. § 2 ust. 5 pkt 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„wydatki w kwocie 16.363.396,- zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,”

8. § 2 ust. 5 pkt 7 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie

„wydatki w kwocie 27.500,- zł na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 5
do uchwały.”

9. § 10 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 115.641,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł,
3) celowa na remont sal budowlanych w kwocie 0,- zł,
4) celowa na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 200.000,- zł,
5) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,- zł”


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/260/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie
o kwotę 2.458.640,- zł
a) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.000.000,- zł z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego Miasta Leszna,
b) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 115.000,- zł z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń 20 pracowników zatrudnionych w okresie od czerwca
do października br. w ramach programu „ROWY”,
c) w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 52.380,- zł z tytułu zwiększenia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych (środki przeznaczono na remont
i modernizację stacji obsługi samochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego),
d) w dz.758 rozdz.78514 o kwotę 43.325,- zł z tytułu włączenia do budżetu środków niewykorzystanych (pozostałych po wykonaniu zadań w oświacie) z wydatków niewygasających z końcem roku 2007r.,
e) w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 106.000,- zł z tytułu dotacji z budżetu państwa
z przeznaczeniem na wykonanie remontów i zagospodarowanie terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego 36.000,- zł na wydatki inwestycyjne oraz 70.000,- zł na wydatki bieżące,
f) w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 94.000,- zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy z dnia
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotacja obejmuje środki na wydatki bieżące – kwota 85.000,- zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 9.000,- zł,
g) w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 13.000,- zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Kwota wynika z wystawionych decyzji Dyrektora MOPR oraz tytułów wykonawczych,
h) w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 435,- zł z tytułu wpływu środków z ZUS, które dotyczą zwrotu odprowadzonych przez MOPR składek zdrowotnych opłacanych
za osoby, które nienależnie pobierały niektóre świadczenia,
i) w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 8.500,- zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Kwota wynika z wystawionych decyzji Dyrektora MOPR
oraz tytułów wykonawczych,
j) w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 26.000,- zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w związku z podpisanym porozumieniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna na pomoc dziecku i rodzinie”,
k) w dz.926 rozdz.92605 o kwotę 1.000.000,- zł z tytułu zwiększenia dotacji
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Stadionu im.Alfreda Smoczyka w Lesznie.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 132.875,- zł oraz zmiany na kwotę 53.478,- zł
a) w dz.754 rozdz. 75411 zmiana przeznaczenia dotacji z budżetu państwa na kwotę 50.000,- zł na koszty utrzymanie KM PSP. Zmniejszono dotację na wydatki bieżące, a zwiększono dotację na wydatki inwestycyjne – „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”,
b) w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 36.450,- zł z tytułu zwiększenia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych (środki przeznaczono na remont
i modernizację stacji obsługi samochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego),
c) w dz.758 rozdz.75814 o kwotę 28.675,- z tytułu włączenia do budżetu środków niewykorzystanych - pozostałych po wykonaniu zadań w oświacie - z wydatków niewygasających z końcem roku 2007r.
d) w dz. 801 rozdz. 80102 zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
na kwotę 1.400,- zł oraz w rozdz. 80143 na kwotę 2.078,- zł mające charakter porządkujący plan dochodów,
e) w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 21.000,- zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających
z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008,
f) w dz. 853 rozdz. 85395 zwiększenie o kwotę 46.750,- zł z tytułu wpływu dotacji rozwojowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (środki pochodzą
z Europejskiego Funduszu Społecznego) z przeznaczeniem na realizację projektu „Doskonały doradca, doskonały pośrednik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI:”Rynek otwarty dla wszystkich” Działąnie 6.1: ”Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2: „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 2.151.035,- zł oraz zmiany na kwotę 341.670,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:
a) Przeniesieniu środków z dz. 710 rozdz. 71095 do dz. 900 rozdz. 90015
w wysokości 200.000,- zł. Środki na wydatki projektowe Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji przeznacza się na zakup świątecznego oświetlenia ulicznego, które będzie zamontowane na Al.Jana Pawła II .
b) zwiększeniu w dz.750 rozdz. 75023 wydatków o kwotę 141.100,- zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych
dla 20 pracowników zatrudnionych w okresie od czerwca do października br.
w ramach programu „ROWY”. Kwota 115.000,- zł podlega refundacji
z Funduszu Pracy. Pozostałą kwotę 26.100,- zł uruchamia się z rezerwy ogólnej planowanej w zadaniach powiatu budżetu miasta,
c) zmniejszeniu rezerwy ogólnej w wysokości 65.670,- zł z przeznaczeniem
na następujące zadania:
• 57.750,- zł na zwiększenie objęcia udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp.z o.o. w Lesznie w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”
• 7.920,- zł na pokrycia wyższych niż planowano wydatków na stypendia sportowe,
d) Zmniejszeniu w dz.801 o kwotę 285.000,- zł wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach i przeznaczeniu tych środków na remont
i modernizację stacji obsługi samochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego (kwota 265.000,- zł – zadania powiatu) oraz na zwiększenie dotacji na prowadzenie żłobka (20.000,- zł- zadania miasta),
e) Przeniesieniu środków z dz.803 do działu 921 w wysokości 6.000,- zł. Zaplanowana dotacja dla PWSZ w Lesznie na organizację Juwenaliów nie została zrealizowana (brak wniosku). Środki przeznacza się na organizację innych imprez kulturalnych,
f) Przeniesieniu środków w dz. 851 rozdz. 85154 wysokości 5.000,- zł w planie Biura ds. Uzależnień o charakterze porządkującym plan,
g) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 106.000,- zł
z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, a także wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu
na cele rekreacyjne placu wokół budynku,
h) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 94.000,- zł z przeznaczeniem
na zabezpieczenie ponoszonych wydatków związanych z dodatkowym zadaniem, które realizuje MOPR – świadczenia alimentacyjne. Środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wydatki bieżące (85.000,- zł – koszty osobowe i rzeczowe nowych stanowisk pracy) i wydatki inwestycyjne (9.000,- zł na zakup urządzeń technicznych np. kserokopiarka, zestaw komputerowy, drukarka),
i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 13.000,- zł, w rozdz. 85213
o kwotę 435,- zł oraz w rozdz. 85214 o kwotę 8.500,- zł z przeznaczeniem
na zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
w latach poprzednich. Środki zwracają osoby, które nienależnie otrzymały świadczenia z MOPR (włączenie do dochodów budżetu niniejszą uchwałą),
j) zwiększeniu w d. 852 rozdz. 85295 o kwotę 26.000,- zł z przeznaczeniem
na dotację dla stowarzyszenia, które będzie realizować program „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna na pomoc dziecku i rodzinie”,
k) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85305 w wysokości 20.000,- zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego opiekę żłobkową w mieście,
l) zwiększeniu wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 1.057.750,- zł, z czego kwotę 57.750,- zł przeznacza się na objęcie udziałów w MZO Sp.z o.o.
w Lesznie, a 1.000.000,- zł na zwiększenie środków własnych na zadaniu „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” z jednoczesnym umniejszeniem środków własnych w roku 2009,
m) Zwiększeniu w dz. 921 planu wydatków przeznaczonych na organizowanie imprez kulturalnych przez Wydział Kultury i Kultury Fizycznej (kwota 28.000,- zł) oraz na dotację dla Miasta Jarocin na budowę pomnika Generała Taczka (kwota 5.000,- zł). Środki na ten cel zostały przesunięte z dz.803 (kwota 6.000,- zł) oraz z rezerwy ogólnej w części powiatowej budżetu,
n) Zwiększeniu w dz.926 rozdz. 92604 w wysokości 1.000.000,- zł dotacji
dla MOSiR w Lesznie z przeznaczeniem na realizację zadnia „Modernizacja Stadionu im. Alfreda Smoczyka” ,
o) Zwiększeniu w dz.926 rozdz. 92605 o kwotę 52.920,- zł wydatków realizowanych przez Wdziała Kultury i Kultury Fizycznej w zakresie sportu,
z tego kwota 32.920,- zł będzie przeznaczona na stypendia sportowe. Środki
w wysokości 45.000,- zł wynikają z przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej, a kwota 7.920,- zł zostaje uruchomiona z rezerwy ogólnej.


4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 440.480,- zł oraz zmiany na kwotę 1.188.030,- zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) Zmniejszeniu w dz.750 rozdz. 75045 o kwotę 3.030,- zł środków własnych miasta przeznaczonych na dofinansowanie przeprowadzenia poboru wiosną br.
z uwagi na brak pełnego zabezpieczenia środków ze strony Wojewody Wielkopolskiego. W m-cu lipcu wpłynęły środki brakujące na to zadanie
i obecnie o kwotę 3.030,- zł zwiększa się rezerwę ogólną,
b) Przeniesieniu środków w dz.754 rozdz.75411 w wysokości 80.000,- zł w planie wydatków KM PSP. Zmiany dotyczą zarówno środków z dotacji (przeniesienie 50.000,- zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych), jak i środków własnych miasta zaangażowanych na dofinansowanie zadań realizowanych przez KM PSP (przeniesienie z wydatków na zakup serwera i sprzętu komputerowego dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania, które sfinansuje budżet państwa, kwoty 30.000,- zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”),
c) zmniejszeniu rezerwy ogólnej w wysokości 50.070,- zł (kwota wynika
z następującego rozliczenia – 3.030,- zł zwiększenie rezerwy, 53.100,- zł zmniejszenie rezerwy). Środki z rezerwy przeznacza się na pokrycie wydatków w części gminnej budżetu miasta Leszna – 26.100,- zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji programu „ROWY” oraz 27.000,- zł na wydatki z zakresu kultury i sztuki,
d) przeniesieniu środków w dz. 801 rozdz. 80130 w wysokości 1.000.000,- zł
z rezerwy celowej na remont pracowni budowlanych na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie”.
e) Zwiększeniu środków w dz.801 rozdz.80140 o kwotę 515.830,- zł
z przeznaczeniem na remont i modernizację stacji obsługi samochodów
w Centrum Kształcenia Praktycznego. Środki pochodzą z oszczędności
w wydatkach jednostek oświatowych (szkół podstawowych i gimnazjach -zadania gminne w wysokości 265.000,- zł oraz internatów – zadania powiatu
w wysokości 90.000,- zł), z dodatkowych środków z subwencji oświatowej – 88.830,- zł, a także z niewykorzystanych wydatków niewygasających – kwota 72.000,- zł.,
f) Zwiększeniu środków w dz.852 rozdz. 85220 w wysokości 21.000,-zł
z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzącego Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lesznie na realizację zadań wynikających
z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008,
g) zwiększeniu w dz.853 rozdz. 85395 środków w wysokości 46.750,- zł
z przeznaczeniem na realizację projektu „Doskonały doradca, doskonały pośrednik”. Do budżetu miasta Leszna włączamy dotację rozwojową (środki Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie. Własne środki beneficjenta będą pochodziły z Funduszu Pracy.
h) Zmniejszeniu w dz.854 rozdz. 85410 o kwotę 90.000,- zł zaoszczędzonych środków na remonty w internatach i bursach. Środki przeznaczono na remont
i modernizację stacji obsługi samochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego,
i) Przeniesieniu środków w dz. 926 rozdz. 92605 w kwocie 15.000,- zł
o charakterze porządkującym plan wydatków Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.

5. Załączniki Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 215/2008 z dnia 30.06.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w wysokości 1.200,- zł w dz. 852 rozdz. 85203 w planie Środowiskowego Domu Samopomocy. Ponadto ujęto zmiany dokonane niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale zwiększa się kwotę dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 106.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 94.000,- zł z przeznaczeniem
na koszty wdrażania ustawy alimentacyjnej.
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych:
 Zarządzeniem Nr 216/2008 z dnia 30.06.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
• zwiększeniu dotacji w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 13.887,- zł zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-210/08 z dnia 20 maja 2008 od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu
„Dla sprawców przemocy w rodzinie”,
• zwiększeniu dotacji w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 1.565,- zł zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-234/08 z dnia 18 czerwca 2008 od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych
z organizacją i przeprowadzeniem poboru oraz zrefundowanie utraconych zarobków lekarzom pracującym w powiatowych komisjach lekarskich ,
• zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w :
 dz.700 rozdz.70005 w wysokości 1.177,- zł na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 dz.710 rozdz. 71015 w wysokości 2.000,- zł w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 1.361,- zł w planie przeprowadzenia poboru – zmian dokonano na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich,
 dz. 853 rozdz. 85321 w wysokości 18.458,- zł w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 Zarządzeniem Nr 255/2008 z dnia 31.07.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w :
 dz.700 rozdz.70005 w wysokości 19.153,- zł na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 dz.710 rozdz. 71015 w wysokości 4.000,- zł w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 dz.754 rozdz. 75411 w wysokości 4.145,- zł w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
Ponadto ujęto zmiany dokonane niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale zmienia się plan dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 50.000,- zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie prowadzonego zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” ,
c) Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie
na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 217/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku, które polegały na włączeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dz. 710 rozdz. 71035
w wysokości 1.500,- zł z przeznaczeniem na konserwację cmentarzy wojennych. Ponadto ujęto zmiany dokonane niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale wprowadza się kwotę dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 26.000,- zł z przeznaczeniem na realizację programu „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna na pomoc dziecku i rodzinie”.


6. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2008 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 7 „Realizacja zadań określonych
w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2008 rok”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 6 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 3 lit. f) uzasadnienia.

7. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 7 uchwały).

8. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8 uchwały) oraz zgodnie z pkt 3 lit.l) i pkt 4 lit. d) uzasadnienia.

9. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9) oraz zgodnie z pkt 2 lit.a), pkt 3 lit.g) i pkt 4 lit.b) uzasadnienia.

11. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. a), h) oraz pkt 4 b) uzasadnienia.

12. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały) oraz zgodnie.
Zmian dokonuje się:
- w zadaniach Miejskiego Zakładu Komunikacji. Podjęto decyzję o zakupie
3 autobusów w systemie ratalnym, stąd planowany wydatek na zakup 1 autobusu zmniejsza się o kwotę 500.000,- zł, a wprowadza się środki na wpłatę pierwszej raty w wysokości 365.000,- zł. Z pozostałych środków, na wniosek Zakładu, zaplanowano zakup wyposażenia autobusów w system do badania przepływu pasażerów – środki w wysokości 8 5.000,- zł oraz wykonanie zewnętrznej sieci sprężonego powietrza na kwotę 50.000,- zł.
- w zadaniach Miejskiego Zakładu Zieleni. Po rozliczeniu zadania „zakup samochodu dostawczo-osobowego” pozostałe środki w wysokości 9.500,- zł przeznacza się na zadanie „modernizacja placów zabaw” (doposażenie
w elementy zabawowe dla dzieci placu przy zbiegu ulic Miśnieńskiej i Lubuskiej). Ponadto w roku 2008 nie będzie dokonywana modernizacja zbiornika p.poż
na ul. Gronowskiej (planowane środki w wysokości 80.000,- zł) i środki te przeznacza się na modernizację systemu ogrzewania w budynkach Zakładu (kwota 30.000,- zł) oraz na zadanie „modernizacja placów zabaw” – wykonanie placu zabaw w Parku 1000-lecia.
- w zadaniach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych. Zgodnie z zaleceniami Audytu Wewnętrznego należy dokonać wymiany programów komputerowych finansowo-księgowych, które spełniać będą wymogi ustawy o rachunkowości. Nowe oprogramowanie wymusza wymianę sprzętu komputerowego. Wobec konieczności zwiększenia wydatków na komputeryzację Zakład rezygnuje
w tym roku z zakupu ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.

12. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku”
Dokonuj się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 12 uchwały) . Środki od darczyńców dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zostaną przeznaczone na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

13. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11 „Przychody
i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13). Zmiany dotyczą:
- planu Miejskiego Zakładu Zieleni, w którym zwiększa się o kwotę 40.000,- zł przychody własne zakładu ze sprzedaży usług oraz wydatki bieżące,
- planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którym zwiększa się przychody
z dotacji na inwestycje oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.000.000,- zł. Środki pochodzą z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i przeznaczone są
na dalszą modernizację Stadionu.

14. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki
na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 14 uchwały) oraz zgodnie z pkt.2 lit. f), pkt 3 lit. l) oraz pkt 4 lit. g) uzasadnienia.
W załączniku wprowadza się nową pozycję: Projekt pn. ”Doskonały doradca, doskonały pośrednik” . Projekt będzie realizowany w latach 2008 - 2009 przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie. Środki krajowe w 15 % współfinansujące Projekt pochodzą z Funduszu Pracy i nie stanowią dochodu budżetu miasta Leszna.
Ponadto w projekcie „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” zwiększa się w roku 2008 środki własne miasta o 1.000.000,- zł i jednocześnie zmniejsza się o 1.000.000,- zł środki własne miasta w 2009 roku. W związku
z opóźnieniem rozstrzygnięć przetargowych i wpływu środków z Funduszu Spójności zagrożona jest płynność finansowa Projektu. Prezydent Miasta Leszna podjął decyzję o prefinansowaniu zadania z własnych środków miasta

Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.