Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Konkurs ofert na wyb??r realizatora programu zdrowotnego: ??Profilaktyka wad postawy gimnazjalist??w"

Konkurs ofert na wyb??r realizatora programu zdrowotnego: ??Profilaktyka wad postawy gimnazjalist??w"


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Karasia 15, na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami), ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego:

„Profilaktyka wad postawy gimnazjalistów”

1. Przedmiot konkursu oraz zakres programu:
Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu profilaktycznego dla zadania „Profilaktyka wad postawy gimnazjalistów”.
Celem programu jest przeciwdziałanie i korekta wad postawy ciała, szczególnie skolioz u dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy.
Populacja objęta Programem – populacja uczniów klas III szkól gimnazjalnych z terenu Miasta Leszna.
Efekty programu przewidziane do osiągnięcia:
- rozpoznanie i określenie liczby uczniów z wadami postawy
- określenie rodzajów wad postawy,
- liczba uczniów zakwalifikowanych do dalszego postępowania medycznego,
- określenie czynników ryzyka wad postawy
- ocena zgłaszalności uczestników do realizacji programu
Etapy realizacji programu:
- wywiad z uczestnikiem programu,
- wykonanie badania oceniającego wady postawy,
- przedstawienie konieczności i wskazanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania w
przypadku wykrycia wady postawy u dziecka.
W celu realizacji programu konieczne jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo ucznia w programie.
Czas trwania programu – program realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2008r.

2. Wymagania stawiane realizatorowi programu:
Oferent winien spełniać łącznie następujące kryteria:
- wymogi dla świadczeniodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- posiadać uprawnienia do wykonywania zadań określonych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia (do realizacji programu „Profilaktyka wad postawy”)

3. Sposób przygotowania oferty:
Do oferty należy załączyć:
1) program profilaktyczny pod nazwą : „Profilaktyka wad postawy” zwany dalej programem, który winien zawierać zakres wskazany w pkt 1 ogłoszenia , a w szczególności:
a) sposób i harmonogram realizacji programu ,
b) miejsce realizacji programu,
c) wskazanie metody, za pomocą której nastąpi rozpoznanie wad postawy,
d) imienne wskazanie osoby, która będzie realizować program,
e) wskazanie dalszego postępowania/działań, które może podjąć Miasto Leszno aby zapobiegać powstawaniu wad postawy u dzieci i młodzieży,
f) wzór informacji, która będzie kierowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczestnika programu
2) aktualne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych realizatorowi programu, w tym wpis z właściwego rejestru, dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub specjalizacje personelu, certyfikaty,
3) materiały edukacyjne i informacyjne,
4) wskazanie jakie ewentualnie programy lub działania dotyczące wad postawy oferent juz realizował,
5) cenę brutto za jednego ucznia objętego programem.

4. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs na realizatora programu „Profilaktyka wad postawy” w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta ul. Wałowa 5, pokój nr 14 w terminie do 08 września 2008r.
godz. 12.00.
Oferta powinna być podpisana, a załączniki parafowane.

5. Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie:
Otwarcie ofert nastąpi 08 września 2008r. godz. 13.00.
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, powołana przez Prezydenta Miasta Leszna. Uczestnicy konkursu o wyborze ofert zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa o realizację programu.

6. Sposób oceny ofert:
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert z zastosowaniem następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość programu – maksymalnie 35 punktów,
b) możliwość realizacji programu, przy uwzględnieniu wykształcenia i doświadczenia w realizacji tego typu programu oraz zasobów ludzkich – maksymalnie 30 punktów,
c) dogodność realizacji programu dla uczniów – maksymalnie 5 punktów,
d) cena brutto za jednego ucznia – maksymalnie 30 punktów.
W danej kategorii oceny najlepsza oferta otrzyma największą ilość punktów, a pozostałe odpowiednio niższą ilość punktów.
Oferty niespełniające wymogów formalnych lub niekompletne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Lesznie i na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.