Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr II/5/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 r w sprawie : podzia??u dodatkowych ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2006.

Uchwa??a Nr II/5/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 r w sprawie : podzia??u dodatkowych ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2006.

Numer uchwa??y: 2006/2/05
Numer sesji: 2
Rok: 2006
Uchwała Nr II/5/2006
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 r


W sprawie : podziału dodatkowych środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2006.

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami ) tekst jednolity,
art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r Nr 123 poz.776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna :


§1

Uchwala podział dodatkowych środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr II/5/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006rMiasto Leszno dnia 26 października 2006 na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymało dodatkową kwotę 282.133,00 zł.
Biorąc pod uwagę złożone dotychczas wnioski o przyznanie dofinansowania, oraz analizę potrzeb osób niepełnosprawnych, proponuje się podział dodatkowych środków na następujące zadania :
1. Rehabilitacja zawodowa
- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 20.000,00 zł
2. Rehabilitacja społeczna
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 25.000,00 zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 157.133,00 zł
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
80.000,00 zł
Opracował :
MOPR, BAZONZałącznik Nr 1

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w powiecie miasto Leszno w roku 2006Łączna kwota przyznanych środków 1.457.980,00


1.zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek
na ubezpieczenia społeczne art.26 14 807,00

3.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych
art.38 i 40 12.000,00

4.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 262.000,00
art.12

5. dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 0,00

6. przystosowanie stanowisk art. 26 0,00

Razem rehabilitacja zawodowa 288.807,00


1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt7 lit.a 393.000,00

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt7 lit c 351.173,00

3.dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
art.35a ust.1 pkt7 lit.b 85.000,00

4.likwidacja barier architekt, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 340.000,00Razem rehabilitacja społeczna 1.169.173,00
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.