Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Remont dach??w papowych w budynkach mieszkalnych w Lesznie ,ul. Ko??cielna 6, S??owia??ska 38 i Narutowicza 5 w ilo??ciach i sposobie wykonania okre??lonym w SIWZ

Remont dach??w papowych w budynkach mieszkalnych w Lesznie ,ul. Ko??cielna 6, S??owia??ska 38 i Narutowicza 5 w ilo??ciach i sposobie wykonania okre??lonym w SIWZ

Data publikacji: 2008-07-28
Termin sk??adania ofert: 2008_08_20


OGŁOSZENIE
MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LESZNIE
UL. J. DEKANA 10
Tel. (065) 526-86-30 fax. (065) 526-87-85
Ogłasza przetarg nieograniczony na „ Remont dachów papowych w budynkach mieszkalnych
w Lesznie ,ul. Kościelna 6, Słowiańska 38 i Narutowicza 5 w ilościach i sposobie
wykonania określonym w SIWZ”
WARUNKI;
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 oraz nie
podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. Nr 19,
poz. 177 z późniejszymi zmianami), a takŜe spełniają warunki określone w SIWZ.
I. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku załącznik nr. 1) ,
2) oświadczenie, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (załącznik nr 2),
3) oświadczenie, Ŝe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik
nr 2),
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
5) oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu
zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i Ŝe akceptuje je bez zastrzeŜeń
(załącznik nr 3),
6) oświadczenie, Ŝe Wykonawca uwaŜa się za związanego oferta do terminu waŜności
oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty
zawrzeć umowę (załącznik nr 3),
7) oświadczenie, Ŝe Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada
wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3),
8) oświadczenie, Ŝe zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej gwarancji na wykonane
roboty i wbudowane materiały z(ałącznik n r 3,)
9) oświadczenie, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(załącznik nr 2),
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
11) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. Wykaz ten powinien
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymogu określonego w rozdz. 8 pkt. 1.5.
12) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe oferent
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności z datą wystawienia nie
późniejszą jak 90 dni licząc od daty złoŜenia oferty.
13) Aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe oferent nie
zalega z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub Ŝe uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności z datą wystawienia
nie późniejszą jak 90 dni od daty złoŜenia oferty.
14) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nich czynności. W wykazie naleŜy podać minimum osoby,
które będą odpowiedzialne z ramienia Wykonawcy za wykonanie zamówienia wraz
z kadrą techniczną, o której mowa rozdz. 8 pkt. 1.6. z podaniem osoby wytypowanej
na kierownika budowy włącznie. Kierownikiem Budowy musi być osoba
posiadająca uprawnienia budowlane i przynaleŜna do właściwej izby samorządu
zawodowego.
15) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności,
16) Dowód wniesienia wadium.
17) Oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi
podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku
realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców
wówczas do oferty naleŜy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 14 pkt 2 i
3 odpowiednio do złoŜonego oświadczenia.
18) Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót.
TERMIN REALIZACJI; 30 WRZEŚNIA 2008r.
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;
Eugeniusz Ciesielski w godz. 0800 - 1400
Tel. (065) 526-86-30 wew. 131 , fax. (065) 526-87-85
e-mail mzbktr@op.pl
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT;
Siedziba zamawiającego pokój nr 19
OFERTY NALEśY SKŁADAĆ W TERMINIE DO; 20-08-2008r. do godz. 1000.
OTWARCIE OFERT; 20-08-2008r. godz. 1000 pokój nr 35.
KRYTERIA WYBORU; cena 100%
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.