Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/251/2008 zmieniaj?ca uchwa??? Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie okre??lenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Uchwa??a Nr XXIII/251/2008 zmieniaj?ca uchwa??? Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie okre??lenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 251
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008
Uchwała Nr XXIII/251/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2008 roku


zmieniająca uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.) oraz art.176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Rady Miejskiej Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 195, poz. 4586) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, a także jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust. 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.”
2) § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
„1. Wnioski o dotacje składa się Prezydentowi Miasta Leszna:
a) do dnia 30 listopada każdego roku, poprzedzającego możliwość udzielenia
dotacji,
b) w przypadku niepełnego wykorzystania środków przewidzianych na dotacje
w danym roku, istnieje możliwość składania wniosków o dotacje na rok bieżący
– do czasu pełnego wyczerpania środków”.
„2. Terminy, o których mowa w ust. 1 , nie mają zastosowania w przypadku ubiegania
się o dotacje na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia zabytku”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziły konieczność określenia przez Radę Miejska Leszna zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Leszna.


W podjętej w 2006 roku uchwale zawężono osoby uprawnione do otrzymania dotacji do osób fizycznych i prawnych, posiadających tytuł prawny do zabytku.
Obecna zmiana uprawni do korzystania z dotacji w przedmiotowej sprawie także jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do zabytku.Przygotował: Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.