Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/250/2008 w sprawie podzia??u dodatkowych ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2008.

Uchwa??a Nr XXIII/250/2008 w sprawie podzia??u dodatkowych ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2008.

Numer uchwa??y: 250
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008
Uchwała Nr XXIII/250/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku


w sprawie: podziału dodatkowych środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2008.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz.92), Rada Miejska Leszna:


§1

Uchwala podział dodatkowych środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/250/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: podziału dodatkowych środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2008.

W związku z nieprawidłowymi danymi przekazanymi przez GUS w części dotyczącej liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz liczby osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w podziale na województwa i powiaty, obliczonych jako średnia z trzech miesięcy, tj. września, października i listopada 2007 roku, według stanu na koniec miesiąca – na podstawie sprawozdań MP i PS-01 zaistniała konieczność ponownego podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2008 rok. W dniu 21 lutego Zarząd Funduszu dokonał ponownego podziału środków finansowych przypadających według algorytmu na poszczególne samorządy, w wyniku czego nasz powiat otrzymał dodatkowo kwotę 17.698,00 zł. Po rozpoznaniu potrzeb osób niepełnosprawnych środki te proponujemy przeznaczyć na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Załącznik Nr 1

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w powiecie miasto Leszno w roku 2008Łączna kwota przyznanych środków 1.378.572,00

1.przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej art.12 a ustawy 300 000,00

2.zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego
przez pracodawcę dla osoby niepełnosprawnej art.26 e ustawy 300 000,00

3.zwrot 60% kwoty wynagrodzenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej
wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia
art.26 f ustawy 20 000,00

4.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych
organizowanych przez pracodawcę art.41 ustawy 8.000,00

5. dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu
bankowego art.13 10 000,00

6.zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w
zatrudnieniu 30 000,00

7.zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych
przez Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy art.38 i 40 ustawy 12 000,00

Razem rehabilitacja zawodowa 680 000,00

1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt7 lit.a 217 698,00

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt7 lit c 200 000,00

3.dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
art.35a ust.1 pkt7 lit.b 80 000,00

4.likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 200 000,00Razem rehabilitacja społeczna 698 572,00Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Olejniczak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.