Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXIII/249/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytet IX ?? Rozw??j wykszta??cenia i kompetencji w regionach pn.: ?? M??odzie?? poszerza horyzonty i zwi?ksza swoje szanse na rynku pracy? oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

UCHWA?A NR XXIII/249/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytet IX ?? Rozw??j wykszta??cenia i kompetencji w regionach pn.: ?? M??odzie?? poszerza horyzonty i zwi?ksza swoje szanse na rynku pracy? oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Numer uchwa??y: 249
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008UCHWAŁA NR XXIII/249/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „ Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze mianami) uchwala się co następuje:
§ 1

Zatwierdza się projekt Miasta Leszna pn. „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” na kwotę 437.347,00 PLN, opracowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta do podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 3
Wyraża się zgodę na przyjęcie dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu w łącznej kwocie 371.744,95 PLN. Wynikające z tytułu umowy zobowiązania pokryte będą z dochodów własnych miasta.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/249/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „ Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Miasto Leszno w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu złoży wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Młodzież poszerza swoje horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy”. Projektem, który ma na celu dostosować ofertę kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy przy jednoczesnym podniesieniu umiejętności uczniów kształcących się w zawodach ogrodniczych, rolniczych czy budowlanych, objętych zostanie 335 uczniów Zespołu Szkół Rolniczo- Budowlanych w Lesznie, w okresie od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2010.
W ramach projektu, którego całkowita wartość stanowi kwota 437.347,00 zł. zakłada się pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Założenia projektu przewidują wniesienie wkładu własnego przez projektodawcę w wysokości 15% wartości projektu- środki na powyższy cel zostały zapisane w budżecie miasta. Nie jest wymagane natomiast zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. Postanowienia umowy przewidują zobowiązanie beneficjenta do zwrotu całości lub części dotacji w przypadku jej nieprawidłowego wydatkowania.
W przypadku akceptacji wniosku, na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja Ogłaszająca Konkurs będzie wymagać od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie złożenia odpowiednich załączników (w tym m.in. uchwały zatwierdzającej projekt).
W związku z przygotowywaniem do realizacji powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.