Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/246/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XII/121/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie: udzielenia por?czenia kredytu zaci?ganego przez Organizacj? Turystyczn? Leszno ?? Region na realizacj? projektu ??Opracowanie program??w rozwoju i promocji turystyki z okre??leniem 10 regionalnych produkt??w turystycznych na obszarze dzia??ania Organizacji Turystycznej Leszno ?? Region oraz ich wdro??enie w latach 2006 ?? 2008? wsp????finansowanego ze ??rodk??w Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I ?? Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury s??u???cej wzmacnianiu konkurencyjno??ci region??w, dzia??ania 1.4 ?? Rozw??j turystyki i kultury

Uchwa??a Nr XXIII/246/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XII/121/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie: udzielenia por?czenia kredytu zaci?ganego przez Organizacj? Turystyczn? Leszno ?? Region na realizacj? projektu ??Opracowanie program??w rozwoju i promocji turystyki z okre??leniem 10 regionalnych produkt??w turystycznych na obszarze dzia??ania Organizacji Turystycznej Leszno ?? Region oraz ich wdro??enie w latach 2006 ?? 2008? wsp????finansowanego ze ??rodk??w Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I ?? Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury s??u???cej wzmacnianiu konkurencyjno??ci region??w, dzia??ania 1.4 ?? Rozw??j turystyki i kultury

Numer uchwa??y: 246
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008


Uchwała Nr XXIII/246/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XII/121/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Organizację Turystyczną Leszno – Region na realizację projektu „Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno – Region oraz ich wdrożenie w latach 2006 – 2008” współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.4 – Rozwój turystyki i kultury


Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała nr XII/121/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Organizację Turystyczną Leszno – Region na realizację projektu „Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno – Region oraz ich wdrożenie w latach 2006 – 2008” współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.4 – Rozwój turystyki i kultury - § 2 - otrzymuje brzmienie.:

„Poręczenie obowiązuje przez okres kredytowania i spłaty całego zadłużenia do dnia 31 grudnia 2008 r.”

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIII/246/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XII/121/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Organizację Turystyczną Leszno – Region na realizację projektu „Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno – Region oraz ich wdrożenie w latach 2006 – 2008” współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.4 – Rozwój turystyki i kultury

Organizacja Turystyczna Leszno – Region zakończyła realizację projektu „Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno – Region oraz ich wdrożenie w latach 2006 – 2008” współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.4– Rozwój lokalny. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 510 509,38 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 75% kosztów kwalifikowanych, tj. 365 826,43 zł.

Realizacja projektu pierwotnie zaplanowana była na trzy lata i obejmowała lata 2006 – 2008. W wyniku decyzji ministerialnych dotyczących wstrzymania wypłaty środków wszystkim beneficjentom okres realizacji przedsięwzięcia uległ znacznemu skróceniu. Umowa z Instytucją Pośredniczącą - Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim została ostatecznie podpisana dnia 19.04.2007 r. Skutkiem tego realizacja projektu trwała 12 miesięcy, co znacznie utrudniło finansowanie całego przedsięwzięcia. Merytoryczne zakończenie realizacji projektu nastąpiło, zgodnie z planem, 14 kwietnia 2008 r.

Zaciągnięty przez Stowarzyszenie kredyt, na bieżącą realizację projektu, miał zostać spłacony 25 czerwca 2008. Do 30 czerwca 2008 r. obowiązuje poręczenie udzielone Stowarzyszeniu przez Radę Miejską Leszna.

Pomimo zakończenia realizacji projektu i złożenia wszystkich wymaganych wniosków o płatność Stowarzyszenie nadal nie otrzymało zwrotu wszystkich poniesionych kosztów. Do dnia 14 kwietnia, OT Leszno Region otrzymała refundację w wysokości 112 362,14 zł, co stanowiło zaledwie 30% przyznanego dofinansowania. W tej sytuacji, 5 maja wystosowane zostało pismo do Wojewody Wielkopolskiego, w którym Przewodniczący Organizacji informował, że opóźnienia w przekazywaniu przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki refundacji spowodowały zachwianie płynności finansowej Organizacji Turystycznej Leszno – Region, utrzymującej się wyłącznie ze składek członkowskich. W/w pismo przesłane zostało do wiadomości Prezydenta Miasta Leszna i Przewodniczącego Rady Miejskiej. 19 maja Stowarzyszenie otrzymało następną refundację w wysokości 67 742,11 zł. Na refundację czekają trzy, złożone zgodnie z umową z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, wnioski o płatność na kwotę 138 941,84 zł. Aktualne zadłużenie Stowarzyszenia w banku wynosi 100 000 zł.

Do tej pory jednak Wojewoda Wielkopolski nie ustosunkował się do otrzymanego pisma i nie określił terminu refundacji poniesionych kosztów projektu.

W zaistniałej sytuacji Organizacja Turystyczna Leszno – Region nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań kredytowych we wcześniej ustalonym terminie.
Wobec powyższego Stowarzyszenie zmuszone jest przesunąć termin spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2008 r., a tym samym wnosić o prolongatę poręczenia udzielonego przez miasto. W razie otrzymania funduszy przed upływem w/w terminu, zobowiązania organizacji zostaną niezwłocznie uregulowane.

Opracowano:
Wydział Promocji i Rozwoju
Informacja Turystyczna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.