Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/245/2008 w sprawie zmiany uchwa??y Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27kwietnia 2006r. w sprawie przyj?cia ??rodk??w z Funduszu Sp??jno??ci, b?d?cych w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. ??Gospodarka Odpadami i osadami ??ciekowymi w Lesznie i subregionie leszczy??skim?.

Uchwa??a Nr XXIII/245/2008 w sprawie zmiany uchwa??y Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27kwietnia 2006r. w sprawie przyj?cia ??rodk??w z Funduszu Sp??jno??ci, b?d?cych w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. ??Gospodarka Odpadami i osadami ??ciekowymi w Lesznie i subregionie leszczy??skim?.

Numer uchwa??y: 245
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008

Uchwała Nr XXIII/245/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
i Decyzji Komisji Europejskiej Nr K(2005)5536 wydanej dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Grupy Projektów
nr 2004/PL/16/C/PE/035 Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XXXVII/450/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r.
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
„3. Celem zabezpieczenia wierzytelności będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do wystawienia weksla in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową w kwocie 348 217 euro”.

2. zmienia się § 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2 Pokrycie zobowiązań wekslowych oraz zobowiązań wynikających z realizacji umowy o dofinansowaniu, o której mowa w § 1 ust. 2 nastąpi z dochodów własnych Miasta Leszna”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/245/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.

W celu prawidłowej realizacji Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w tym Projektu Nr 2: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” konieczne jest uzyskanie środków z Funduszu Spójności w formie zaliczki.
Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczki jest zawarcie przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie – jako Podmiotu Odpowiedzialnego za koordynację i monitoring Grupy Projektów, upoważnionego przez Miasto Leszna do pełnienia funkcji Jednostki Realizującej Projekt Nr 2, umów z wykonawcą, obejmujących nie mniej niż 20% wydatków kwalifikowanych Grupy Projektów.
Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczki jest wystawienie przez Beneficjenta – Miasto Leszno i MZO Sp. z o.o. w Lesznie weksli in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Wystawienie weksli jest wynikającym z umowy, zawartej pomiędzy Miastem Leszno a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zabezpieczeniem prawidłowego wykorzystania przez Beneficjenta – Miasto Leszno środków z Funduszu Spójności.Opracował:
Wydział GKiOŚ
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.