Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII /242/ 2008 w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych z tytu??u udzielenia por?czenia wekslowego

Uchwa??a Nr XXIII /242/ 2008 w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych z tytu??u udzielenia por?czenia wekslowego

Numer uchwa??y: 242
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008


Uchwała Nr XXIII /242/ 2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.i) oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005r Nr 249, poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1
1. Rada Miejska Leszna postanawia o udzieleniu poręczenia wekslowego
przez Miasto Leszno za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp.z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 3.136.924,35 zł.
2. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30.11.2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

lata Kwota w tys. zł
2010 71 293,54
2011 285 174,14
2012 285 174,14
2013 285 174,14
2014 285 174,14
2015 285 174,14
2016 285 174,14
2017 285 174,14
2018 285 174,14
2019 285 174,14
2020 285 174,14
2021 213 889,40
razem 3 136 924,35


3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 3.136.924,35 zł na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu określonego w Punkcie 1.§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XIII / 124 /2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego zmienioną Uchwałą Nr XXII / 230 / 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/242/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie
i subregionie leszczyńskim”.

W porównaniu z poprzednim harmonogramem poszczególne kwoty w latach nieco się różnią i kwota ogółem uległa zmniejszeniu (było - 3.137.083,97 zł.,
jest - 3.136.924,35 zł). Zmniejszenie wynika ze zmiany sposobu zaokrąglenia
kwot przez NFOŚiGW w Warszawie.

Jednocześnie uchyla się Uchwały Rady Miejskiej podjęte w tej sprawie w dniach
11 września 2007 roku oraz 29 kwietnia 2008r.

W uchwale zmieniającej (z dnia 29 kwietnia 2008r.) nie dokonano zmiany
we wszystkich punktach paragrafu 1 uchwały. Zmieniono tylko kwoty wyszczególnione w § 1 punkcie 2 dotyczące podziału na lata, bez zmiany kwoty ogółem wymienionej w § 1 punkcie 1 i 3.

W tej sytuacji celowe jest podjęcie nowej uchwały o prawidłowym brzmieniu.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Olejniczak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.