Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXIII/241/2008 w sprawie emisji obligacji komunalnych

UCHWA?A Nr XXIII/241/2008 w sprawie emisji obligacji komunalnych

Numer uchwa??y: 241
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008


UCHWAŁA Nr XXIII/241/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych


Działając na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), jak również na podstawie art.2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zmianami), Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1

1. Wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie
22 000 (dwadzieścia dwa tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 22.000.000,00 PLN (dwadzieścia dwa miliony złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2008 roku w 7 (siedmiu) seriach:
a) seria A4: obligacje 4-letnie na kwotę 3.000.000,00 PLN,
b) seria A5: obligacje 5-letnie na kwotę 2.000.000,00 PLN,
c) seria A6: obligacje 6-letnie na kwotę 2.000.000,00 PLN,
d) seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę 2.000.000,00 PLN,
e) seria A8: obligacje 8-letnie na kwotę 2.000.000,00 PLN,
f) seria A9: obligacje 9-letnie na kwotę 2.000.000,00 PLN,
g) seria A10: obligacje 10-letnie na kwotę 9.000.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 PLN (tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z:
a) inwestycjami miejskimi,
b) spłatą wcześniej zaciągniętych przez miasto Leszno zobowiązań.

§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana
do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie nie większej niż 100 (sto) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych miasta Leszna.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.
§ 4
1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych albo wysokości stawki WIBOR 1R, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż:
1) 0,30 p.p. dla obligacji 4-letnich,
2) 0,35 p.p. dla obligacji 5-letnich,
3) 0,35 p.p. dla obligacji 6-letnich,
4) 0,40 p.p. dla obligacji 7-letnich,
5) 0,45 p.p. dla obligacji 8-letnich,
6) 0,50 p.p. dla obligacji 9-letnich,
7) 0,50 p.p. dla obligacji 10-letnich.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

§ 5
1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2008 r.

2. Sprzedaż obligacji nastąpi do 31 grudnia 2008 r.

§ 6
1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2018 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust.3.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii
przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Leszna .

§ 7.
1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających
z obligacji.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze publicznego przetargu.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/241/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Niniejsza uchwała Rady Miasta Leszna stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane
przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje
od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana
do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2008, związanego z wydatkami na inwestycje miejskie, oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.
Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Miastu do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są
dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność, gdyż instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.
Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 22.000.000 PLN pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna
z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa między innymi wielkość emisji, podział na transze
i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania.
Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki – oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.
Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.

Opracował:
INWEST FINANCE Sp.z o.o.
grupa INWEST CONSULTING
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.