Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/240/2008 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008

Uchwa??a Nr XXIII/240/2008 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008

Numer uchwa??y: 240
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008


Uchwała Nr XXIII/240/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2008 przyjętym Uchwałą Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 245.000,- zł

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie dochodów o kwotę 1.969.142,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie wydatków o kwotę 2.214.142,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 414.000,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 159/2008 z dnia 27 maja 2008 roku.

5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 144/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku i 160/2008 z dnia 27 maja 2008 roku oraz niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale zwiększa się kwotę dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 13.887,- zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dla sprawców przemocy w rodzinie”.

6. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2008” po dokonaniu następujących zmian:
1) w § 4410 w poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zmniejszenie o kwotę 1.500,- zł,
2) wprowadzenie § 4610 poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 1.500,- zł

7. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 1.697.682,- zł, w tym:
a. „inwestycje wieloletnie” zwiększenie o kwotę 1.600.000,- zł,
b. „inwestycje jednoroczne” zwiększenie o kwotę 97.682,- zł
2) w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 25.500,- zł,
3) w poz. 3 „Dotacje dla zakładów budżetowych” zwiększenie o kwotę 30.000,- zł,
4) w poz. 5 „Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych” zwiększenie w wysokości 220.000,- zł”, w tym:
 „dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na zakup i montaż klimatyzacji sali widowiskowej” w wysokości 70.000,- zł,
 „dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup sprzętu medycznego” w wysokości 150.000,- zł”

8. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 - finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. I.1 „Trasa W-Z” :
a. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.600.000,- zł w 2008 roku,
b. zmniejszenie środków z VII emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.200.000,- zł w 2008 roku,
c. zmniejszenie środków z innych źródeł o kwotę 1.600.000,- zł w 2008 roku
2) w poz. V.1 „Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych”
a. zmniejszenie środków z innych źródeł o kwotę 600.000,- zł w 2008 roku,
b. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.300.000,- zł w 2009 roku,
c. zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 900.000,- zł w 2009 roku,
3) w poz. IX.2 „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia”:
a. zwiększenie środków z VII emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.200.000,- zł w 2008 roku,
b. zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 1.200.000,- w 2009 roku.

Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 – opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok” po dokonaniu następujących zmian”
W poz. V.1 „Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych” zmniejszenie nakładów finansowych łącznie o kwotę 200.000,- zł

9. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian w poz. VIII.1 „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” zwiększenie środków z tytułu odpłatności mieszkańców o kwotę 97.682,- zł.10. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu zmian polegających
na wprowadzeniu następującej pozycji:
„Dział 854 rozdz. 85407 dla Zespołu Obsługi - na zakup specjalistycznego odkurzacza do czyszczenia dna basenu w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w wysokości 25.500,- zł”,

11. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian w poz. „I.2. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”:
a. wprowadza się kolejną poz. „częściowa wymiana ogrodzenia pływalni odkrytej” w wysokości 30.000,- zł

12. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. II.2 „Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 2.186,- zł,
2) w poz. II.3 „Dział 801 rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 1.000,- zł,
3) w poz. II.4 „Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 1.000,- zł,
4) wprowadzenie poz. „Dział 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia” po stronie przychodów i wydatków w wysokości 380,- zł.

13. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1. „Miejski Zakład Komunikacji” zmniejszenie w poz. „wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 4.900,- zł oraz zwiększenie w poz. „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 4.900,- zł,
2) w poz. 4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki” oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 30.000,- zł.

14. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku” poprzez:
1) zwiększenie w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 245.000,- zł,
2) w poz. „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – VII emisja obligacji komunalnych:
a. zmniejszenie w poz. „Trasa W-Z” o kwotę 1.200.000,- zł,
b. wprowadzenie poz. „uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężnej, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia” w wysokości 1.200.000,- zł
3) zwiększenie w poz. „§ 955 Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki z lat ubiegłych” w wysokości 245.000,- zł.
§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu w wysokości 229.503.877,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 157.639.384,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 71.864.493,- zł”

2. § 1 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 201.918.480,- zł i dochody majątkowe w kwocie 27.585.397,- zł”

3. § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.233.002,- zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały”

4. § 2 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 252.316.469,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 173.754.825,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 78.561.644,- zł”

5. § 2 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 193.999.320,- zł, w tym:
a) kwotę 99.577.842,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 20.310.701,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 4.699.000,- zł na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 58.317.149,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

6. § 2 ust. 3 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 10.177.940,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.239.000,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.938.940,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.159.650,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.877.011,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.912.837,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 366.730,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 329.944,- zł,
e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 25.500,- zł,
f) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,- zł,
g) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.100,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 95.000,- zł.”

7. § 3 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 22.812.592,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

8. § 10 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 231.381,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł,
3) celowa na remont sal budowlanych w kwocie 1.000.000,- zł,
4) celowa na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 200.000,- zł,
5) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,- zł”

9. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości nie przekraczającej 3.000.000,- zł na finansowanie deficytu występującego
w ciągu roku budżetowego,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji i wydatków majątkowych,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6) udzielania poręczeń i gwarancji w wysokości nie przekraczającej 200.000,- zł”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/240/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 245.000,-zł wynikające ze zwiększenia wydatków budżetowych finansowanych wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Powyższą kwotę przeznacza się na:
 dotację celową na zakup i montaż klimatyzacji sali widowiskowej w MOK - kwota 70.000,- zł,
 zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie w wysokości 150.000 zł,
 promocję miasta Leszna przez kluby sportowe poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym, wojewódzkim, krajowym
i międzynarodowym – kwota 25.000,- zł.
2. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie
o kwotę 351.543,- zł
a) w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 50.000,- zł z tytułu wpływów z wykupu miejsc
na cmentarzu komunalnym, środki te przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domu przedpogrzebowego oraz aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Leszna,
b) w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 178.500,- zł z tytułu wpływów VAT-u zaległego
z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wpłatę podatku VAT w 2008 roku,
c) w dz. 801 o kwotę 25.361,- zł, z tego rozdz. 80101 o kwotę 361 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz rozdz. 80110 o kwotę 25.000,- zł,
w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w wysokości 22.000,- zł, wystawienia duplikatów świadectw i dyplomów oraz za usługi kserograficzne w Gimnazjum Nr 4
w wysokości 3.000,- zł,
d) w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 97.682,- zł z tytułu wpłat mieszkańców
na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych.

3. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 1.617.599,- zł
a) w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 1.600.000,- zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Kąkolewskiej z ul. Unii Europejskiej i Osieckiej na rondo”
na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2008 roku,
b) w dz. 801 o kwotę 3.712,- zł, z tego w rozdz. 80120 o kwotę 3.556,- zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i czynszu za mieszkanie (w I Liceum Ogólnokształcącym
w wysokości 3.162,- zł i IV Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 394,- zł)
oraz w rozdz. 80130 o kwotę 156,- zł z tytułu wystawiania duplikatów świadectw
i dyplomów w Zespole Szkół Ochrony Środowiska,
c) w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 13.887,- zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dla sprawców przemocy w rodzinie” na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2008 roku.

4. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 1.541.543,- zł oraz zmiany na kwotę 312.000,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 95.000,- zł na następujące zadania, które sfinansowane będą z wolnych środków z lat ubiegłych:
- 70.000,- zł na dotację celową na zakup i montaż klimatyzacji sali widowiskowej w MOK - kwota 70.000,- zł,
- 25.000,- zł na promocję miasta Leszna przez kluby sportowe
poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym – kwota 25.000,- zł,
b) zwiększeniu wydatków w dz. 710 rozdz. 71035 w wysokości 30.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania domu przedpogrzebowego i terenu wokół, w tym zakup drobnych elementów wyposażenia domu oraz jego ubezpieczenie (środki pochodzą z wypracowanych dodatkowych dochodów
w Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska),
c) zwiększenie wydatków w dz. 758 rozdz. 75814 w wysokości 178.500,- zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług (środki pochodzą
z wpływów zaległego podatku VAT z lat ubiegłych),
d) zwiększenie wydatków w dz. 801 w wysokości 25.361,- zł. Środki pochodzą
z wypracowanych przez szkoły dodatkowych dochodów, które przeznaczone są na wydatki bieżące szkół,
e) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 wysokości 185.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem osób w domach pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Środki pochodzą z oszczędności w oświacie,
f) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 w wysokości 20.000,- zł z przeznaczeniem na aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Leszna – środki pochodzą m.in. ze zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży miejsc grobowych,
g) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 w wysokości 1.297.682,- zł, z tego:
• kwota 1.200.000,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężnej, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza i ul. 17 Stycznia”. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego „Trasa W-Z” - zadania powiatu,
• kwota 97.682,- zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne
w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych. Środki pochodzą
z odpłatności mieszkańców,
h) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92604 w wysokości 30.000,- zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne polegające na częściowej wymianie ogrodzenia pływalni odkrytej. Środki pochodzą z oszczędności w oświacie,
i) zmniejszeniu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 285.000,- zł w wyniku oszczędności wynikających z przeprowadzonego przetargu na boisku
przy Szkole Podstawowej nr 12. Zaoszczędzone środki przeznacza się
w kwocie 70.000,- zł na wydatki w zadaniach powiatowych oświaty dla Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych na przygotowanie projektu „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy”.
Pozostała kwota przeznaczona jest na sfinansowanie dodatkowych zadań
w opiece społecznej i kulturze fizycznej,
j) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 854 rozdz. 85407 w wysokości 25.500,- zł z przeznaczeniem
na zakup specjalistycznego odkurzacza do czyszczenia dna basenu
pod wodą w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej,
• w dz. 851 rozdz. 85154 w wysokości 1.500,- zł z planie Biura
ds. Uzależnień w celu wyodrębnienia środków na opłaty sądowe
od wniosku komisji o wszczęcie postępowania o leczeniu odwykowym osób uzależnionych od alkoholu.

5. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 487.599,- zł oraz zmiany na kwotę 102.000,- zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 150.000,- zł na zakup sprzętu medycznego
dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, które sfinansowane będą z wolnych środków z lat ubiegłych,
b) zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Trasa W-Z” w wysokości 400.000,- zł (zwiększenie środków własnych w wysokości 1.600.000,- zł
pochodzących z subwencji uzupełniającej i jednocześnie zmniejszenie środków pochodzących z VII emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000,- zł). Kwotę 1.200.000,- zł przenosi się na zadanie inwestycyjne pn.: „Uzbrojenie
w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężnej, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza i ul. 17 Stycznia” – zadania miasta,
c) zwiększeniu rezerwy ogólnej w wysokości 1.200,- zł. Środki pochodzą z oszczędności w oświacie,
d) zwiększeniu w dz. 801 w wysokości 72.512,- zł z przeznaczeniem
na przygotowywany przez Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych projekt
ze środków unijnych pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa szanse
na rynku pracy” (wartość ogólna projektu 426.000,- zł, 15% wkład własny – kwota 70.000,- zł). Kwoty 2.356,- zł oraz 156,- zł to środki pochodzące
z dodatkowych dochodów wypracowanych przez szkoły przeznaczone na ich wydatki,
e) włączeniu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 150.000,- zł w dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup sprzętu medycznego – zakup lasera do rozbijania kamieni w drogach moczowych,
f) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 13.887,- zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dla sprawców przemocy w rodzinie”. Środki pochodzą z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – zadanie realizować będzie organizacja pozarządowa,
g) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 w dz. 852 rozdz. 85295 w wysokości 2.000,- zł w celu dostosowania planu wydatków do rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert ,
 w dz. 926 rozdz. 92605 w wysokości 100.000,- zł z przeznaczeniem
na dotacje dla stowarzyszeń sportowych (na organizację imprez sportowych w II połowie 2008 roku).6. Załączniki Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 159/2008 z dnia 27.05.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
• włączeniu środków w wysokości 22.520,- zł w dz. 010 rozdz. 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego
oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
• zmianach po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w wysokości 4.200,- zł w dz. 852 rozdz. 85203 w planie Środowiskowego Domu Samopomocy;
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych:
 Zarządzeniem Nr 144/2008 z dnia 30.04.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
• zwiększeniu dotacji w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 56.200,- zł zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-121/08 z dnia 9 kwietnia 2008 od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych
i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
• zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w dz. 710 rozdz. 71015 w wysokości 4.600,- zł w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 Zarządzeniem Nr 160/2008 z dnia 27.05.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 w wysokości 3.215,- zł w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2008 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 7 „Realizacja zadań określonych
w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2008 rok”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 6 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 3 lit. i) uzasadnienia.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 7 uchwały).
9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 3 lit.a), 4 lit. f) i 5 lit. a) uzasadnienia. Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach na zadaniu pn.: „Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych”, gdyż w ogłoszonym przetargu najtańsza złożona oferta wynosi 6.200.000,- zł. Doliczając nadzory techniczne i nieprzewidziane dodatkowe roboty planuje się łączny koszt tej inwestycji na kwotę 6.500.000,- zł.


10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9) oraz zgodnie z pkt 2 lit.d) i 4 lit.f) uzasadnienia.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10 uchwały), a także zgodnie z pkt 4 i) uzasadnienia.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały) oraz zgodnie z pkt 4 lit. g) uzasadnienia.

12. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku”
Dokonuj się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 12 uchwały) .

13. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11 „Przychody
i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13). Zmiany dotyczą przeniesienia środków w wysokości 4.900,- zł w palnie Miejskiego Zakładu Komunikacji z wydatków na wynagrodzenia osobowe na wydatki bieżące. Ponadto w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji włącza się w po stronie przychodów środki w wysokości 30.000,- zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne polegające na częściowej wymianie ogrodzenia pływalni odkrytej.

14. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 14 uchwały).

Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.