Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na Roboty zdu??skie przestawki piec??w kaflowych wg. listy adresowej

Przetarg nieograniczony na Roboty zdu??skie przestawki piec??w kaflowych wg. listy adresowej

Data publikacji: 29.05.2008
Termin sk??adania ofert: 19.06.2008

OGŁOSZENIE 

Miejski Zakład Budynków Komunalnych
64-100 Leszno, ul. Dekana 10
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Roboty zduńskie przestawki pieców kaflowych wg. listy adresowej”
 

Oznaczenie przedmiotu zamówieni wg :
CPV 45453000-7; 29214000-2;

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
remont pieców kaflowych pokojowych (przestawki) w ilości 25 szt.,
2. Termin wykonania zamówienia – 15 listopada 2008r..
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
6) dysponują niezbędną kadrą techniczną,
7) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w
niniejszej specyfikacji.
8) zobowiązują się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane
materiały.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku), - (załącznik nr 1)
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (załącznik nr 2),
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr
2),
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
5) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu
zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń
(załącznik nr 3),
6) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności
oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć
umowę (załącznik nr 3),
7) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada
wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3),
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały (załącznik nr 3),
9) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(załącznik nr 2),
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
11) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości
oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz ten powinien potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę wymogu określonego w rozdz. 8 pkt. 1.5.
12)wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności.
13) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
14) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15)Oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi
podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku
realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas
do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 14 pkt 2 i 3
odpowiednio do złożonego oświadczenia.
16)Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl
6. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Dekana 10, pok. 19 do
dnia 19 czerwca 2008 r. o godz. 10.00., w zamkniętym podwójnym opakowaniu. Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić napis „Roboty zduńskie przestawki pieców kaflowych wg. listy adresowej w ilości 25 szt.” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 19 czerwca 2008 r. do godz. 10.00, oraz nazwę i adres zamawiającego. Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Dekana 10 w
Lesznie – pok. 35, w dniu 19 czerwca 2008 r. o godz. 10.15.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10)Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
11)Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Wojciech Sierpowski, tel. 065 526 86 30 wew.111, pok. 13, Włodzimierz Gumpert tel. 065 526 86 30 wew.131 , pok. 9, w godz. 8 – 14.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wojciech Sierpowski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.