Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/236/2008 w sprawie odmowy dokonania zmiany uchwa??y Nr XIX/213/2008 w sprawie ustalenia najni??szego wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik??w nie b?d?cych nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szko??ach i plac??wkach prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obs??ugi przy Wydziale Edukacji Urz?du Miasta Leszna

Uchwa??a Nr XXII/236/2008 w sprawie odmowy dokonania zmiany uchwa??y Nr XIX/213/2008 w sprawie ustalenia najni??szego wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik??w nie b?d?cych nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szko??ach i plac??wkach prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obs??ugi przy Wydziale Edukacji Urz?du Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 236
Numer sesji: XXII
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXII/236/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 kwietnia 2008 roku.

w sprawie odmowy dokonania zmiany uchwały Nr XIX/213/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna
Na podstawie art. 101 ust.1 i ust. 3 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1.

Po zapoznaniu się z wezwaniem Związku Zawodowego Pracowników Niepedagogicznych „Porozumienie” z siedzibą w Lesznie z dnia 9 kwietnia 2008r. postanawia się odmówić dokonania zmiany uchwały Nr XIX/213/2008 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie do:
UCHWAŁY Nr XXII/236/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 kwietnia 2008 roku


W dniu 15 kwietnia 2008r. do Rady Miejskiej Leszna wpłynęło wezwanie Związku Zawodowego Pracowników Niepedagogicznych „Porozumienie” z siedzibą w Lesznie do usunięcia w przepisanym terminie naruszenia prawa przez zmianę Uchwały Nr XIX/213/2008 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
Przedmiotowej uchwale Związek Zawodowy Pracowników Niepedagogicznych „Porozumienie” z siedzibą w Lesznie zwany dalej Związkiem zarzucił:
naruszenie interesu prawnego pracowników w zakresie wynagrodzeń i równego traktowania w zatrudnieniu.
Wezwanie związku zostało oparte o art. 101 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), który stanowi, iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Uchwałą Nr XIX/213/2008 z dnia 21 lutego 2008r., - zmiany której domaga się Związek - zwanej dalej uchwałą, Rada Miejska Leszna ustaliła najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w wysokości 750zł. i jednocześnie wyraziła zgodę na ustalenie wartości punktu w złotych na kwotę 2,80zł. Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowił art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami).

Odmowa dokonania zmiany uchwały wynika z tego, że kwestionowana uchwała jest zgodna z prawem. Takie stanowisko zajął również organ nadzoru, gdyż w ustawowym terminie nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego.

Odnosząc się do konkretnych zarzutów należy stwierdzić, co następuje:

Uchwała nie narusza interesu prawnego pracowników jednostek organizacyjnych wymienionych w uchwale, gdyż w żadnym przypadku przyjęte regulacje nie powodują, że następuje nierówne traktowanie pracowników.


Ponadto, należy zwrócić uwagę, że omawiana uchwała była przedmiotem oceny dokonanej przez związek Związek, który zaopiniował ją pozytywnie w dniu 12 lutego 2008r.

W orzecznictwie a także literaturze przyjmuje się, że złożenie skargi na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym może być uznane za słuszne jeżeli skarżący (w tym przypadku wzywający do zmiany uchwały) wskaże konkretny przepis, który został uchwałą naruszony. NSA w wyroku z dnia 25.11. 2005 r. (I OSK 715/05 LEX nr 192482) stwierdza, że „O powodzeniu skargi przesądza wobec tego wykazanie naruszenia przez organ gminy konkretnego przepisu prawa materialnego, wpływającego negatywnie na sytuację prawną skarżącego. Przyjmuje się przy tym, że interes ten powinien być bezpośredni i realny (por. A. Kisielewicz: Samodzielność gminy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2002, s. 136 i n. oraz powołane tam orzecznictwo i literaturę)„.

Związek wskazał na naruszenie :
1) ponadzakładowego układu zbiorowego pracy,
2) art. 18 3a k.p., 18 3b k.p., 18 3c k.p., 18 3d k.p.

Ad. 1 Związek przyznaje, że najniższe wynagrodzenie, które ustaliła Rada nie musi być równe wynagrodzeniu minimalnemu, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1679 ze zmianami).
Zdaniem związku naruszenie układu polega na tym, że gdyby pracownikowi przyznano I kategorię zaszeregowania to wynagrodzenie jego wyniosłoby 967,20zł, czyli poniżej wynagrodzenia minimalnego i dlatego nie stosuje się układu od I do IV kategorii. Zarzut ten nie jest słuszny, gdyż z żadnego przepisu nie wynika, że pracownika należy przyjmować z zastosowaniem I kategorii zaszeregowania. Ponadto Związek w tych wyliczeniach nie uwzględnia wynagrodzenia z tytułu wysługi lat od 5 do 20%, a także faktu, że niektórzy pracownicy mogą zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 6 ust.2) otrzymywać 80% minimalnego wynagrodzenia. Zatem nie jest prawdą, że pracodawca nie może zatrudnić pracownika poniżej V kategorii zaszeregowania. Pracodawca może różnicować wynagrodzenie także w V kategorii zaszeregowania, gdyż ilość punktów w tej kategorii wynosi od 66-80.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że ustalenie najniższego wynagrodzenia w 1 kategorii zaszeregowania poniżej minimalnego wynagrodzenia znajduje się także :
- w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz.543 ze zmianami) w I kategorii 810 zł-1060 zł, minimalne wynagrodzenie dopiero w IV kategorii zaszeregowania.
- w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz.1223 ze zmianami).W I kategorii zaszeregowania wynagrodzenie zasadnicze 800zł -1080zł. Minimalne wynagrodzenie możliwe do osiągnięcia dopiero w II kategorii zaszeregowania 810-1130 zł.


Ad. 2.
Związek stawia zarzut dyskryminowania pracowników z dłuższym stażem w stosunku do pracowników młodszych. Z pisma tego wynika, że Związek chciałby, aby sprzątaczka z dużym stażem miała wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż młodsza sprzątaczka, z krótszym stażem tylko z powodu stażu a nie ilości i jakości wykonywanej pracy. Takie rozumienie równouprawnienia pozostaje w sprzeczności z art. 183c § 1 k.p., który stanowi, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Przyznanie „młodszemu” pracownikowi niższego wynagrodzenia tylko z powodu młodego wieku i krótkiego stażu będzie dyskryminowaniem tego pracownika z powodu wieku. W przypadku sprzątaczek wymagane kwalifikacje to wykształcenie podstawowe i dlatego nie można różnicować ich wynagrodzeń z powodu kwalifikacji. Także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22.02. 2007r. (I PK 242/06 M.P.Pr. 2007/7/336) stwierdził, że „Stary i nowy pracownik powinni zarabiać tyle samo, jeżeli mają te same kwalifikacje”.
Ponadto należy stwierdzić, że wszystkie zarzuty dotyczące równouprawnienia kierowane pod adresem uchwały są chybione, gdyż ewentualne żądania oparte o art. 18 3a - 18 3d k. p w zasadzie należy kierować przeciwko pracodawcy. Najniższe wynagrodzenie ustalone przez Radę w wysokości 750zł, pozwala pracodawcy odpowiednio różnicować wynagrodzenie pracownika, w zależności od wymaganych kwalifikacji np. sprzątaczka, (kwalifikacje: wykształcenie podstawowe) może otrzymać maksymalnie V kategorię, a magazynier (kwalifikacje wykształcenie średnie zasadnicze zawodowe) może otrzymać maksymalnie kategorię X.
Pracodawca ma możliwość stosować art. 183c § 1 k.p – prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.
Związek stwierdza, że argument dotyczący braku wystarczających środków finansowych w budżecie Miasta nie jest rozstrzygający a Rada ustalając najniższe wynagrodzenie nie powinna przedkładać interesu ogólnego ponad interes indywidualny. Także w tym przypadku Związek nie ma racji. Finansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wymienionych w uchwale - poza pracownikami przedszkoli – następuje z subwencji oświatowej, która nie wystarcza na wszystkie wydatki w oświacie i dlatego Miasto Leszno na wydatki w oświacie, a więc po części na wynagrodzenia wzmiankowanych pracowników wyda ze środków własnych w tym roku kwotę ponad 22 miliony złotych.
W związku z powyższym, skoro stosownie do przepisów wskazanych w uchwale Rada wykonała kompetencję do ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wyraziła zgodę na wartość punktu w złotych i nie uniemożliwia to pracodawcy ustalania wynagrodzenia zgodnie z prawem, to brak podstaw do dokonywania przez Radę zmiany uchwały na skutek wezwania Związku.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.