Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/235/2008 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci co do grunt??w zabudowanych budynkami mieszkalnymi b?d?cych we wsp????u??ytkowaniu wieczystym Sp????dzielni Mieszkaniowej ??GRUNWALD? w Lesznie.

Uchwa??a Nr XXII/235/2008 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci co do grunt??w zabudowanych budynkami mieszkalnymi b?d?cych we wsp????u??ytkowaniu wieczystym Sp????dzielni Mieszkaniowej ??GRUNWALD? w Lesznie.

Numer uchwa??y: 235
Numer sesji: XXII
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXII/235/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi będących we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „GRUNWALD” w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 4 ust.7 pkt.2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Nr 175,poz. 1459 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Jagiełły, stanowiącej własność Miasta Leszna we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „ GRUNWALD” w Lesznie w wysokości udziału 33153/35162 cz., zabudowanej budynkami mieszkalnymi nr 41-43, 38-40, 37-39, 34-36, oznaczonej działkami nr 120, 134, 163, 177 ark. mapy 109
o łącznej powierzchni 0,5028 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 21578.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXII/235/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 kwietnia 2008 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi będących we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „GRUNWALD” w LesznieZ wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe zwróciła się Spółdzielnia Mieszkaniowa
„GRUNWALD” w Lesznie oraz właściciele lokali , którym w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości gruntowej przysługuje odpowiedni udział w prawie użytkowania wieczystego.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r., umożliwia użytkownikom wieczystym osobom prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Przepis art. 4 ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 191, poz. 1371) umożliwia za zgodą rady udzielenie osobie prawnej będącej właścicielem lokali, której udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 69 ustawy
o gospodarce nieruchomościami i dla tego celu niezbędne jest określenie przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności i jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określonej według stanu na dzień sprzedaży /przekształcenia/.
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalona jest w trybie administracyjnym poprzez wydanie decyzji o przekształceniu.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następowało dotychczas w odniesieniu do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi z bonifikatą od opłaty w wysokości 80% .
Dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ GRUNWALD” w Lesznie współużytkownika wieczystego w wysokości udziału 33153/35162 cz. i właściciela lokali znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych na działkach gruntu nr 120,134,163 i 177 przy ul. Jagiełły w Lesznie proponuję bonifikatę w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.


Opracował :
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.