Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/234/2008 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne

Uchwa??a Nr XXII/234/2008 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne

Numer uchwa??y: 234
Numer sesji: XXII
Rok: 2008

Uchwała Nr XXII/234/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt. 7; ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zbywanych na rzecz najemców – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały – w wysokości określonej w tym załączniku, według zasad ustalonych w §17 ust. 3 uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/234/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.


Z wnioskami o nabycie nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność m. Leszna, zwrócili się najemcy tych mieszkań.
Przepisy art. 68 ust 1 pkt 7, ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty za prawo wieczystego użytkowania, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust 3 ustawy.
Zaproponowane w projekcie Uchwały bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, zostały określone w oparciu o zasady ustalone w §17 ust 3 Uchwały odnoszące się do czasookresu zamieszkiwania (1 rok – 1% bonifikaty), wieku budynku, w którym znajduje się mieszkanie ( budynki wybudowane do 1945r. włącznie – 60%, budynki wybudowane
po 1945 – 45%) i dochodu najemcy, który nabywa lokal:
W przypadku, gdy dochód miesięczny na 1 członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o sprzedaż lokalu, udziela się bonifikaty w wysokości 40% od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty rocznej za prawo wieczystego użytkowania.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu w 2007r. pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe wynosiło 2.417,63 zł (MP poz. 181 nr 16 z 2008r.)
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.