Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/230/2008 zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 wrze??nia 2007 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych z tytu??u udzielenia por?czenia wekslowego

Uchwa??a Nr XXII/230/2008 zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 wrze??nia 2007 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych z tytu??u udzielenia por?czenia wekslowego

Numer uchwa??y: 230
Numer sesji: XXII
Rok: 2008

Uchwała Nr XXII/230/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.i) oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005r Nr 249, poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku dotychczasowa treść § 1 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30.11.2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

lata Kwota w tys. zł
2010 71 293,54
2011 285 174,14
2012 285 174,14
2013 285 174,14
2014 285 174,14
2015 285 174,14
2016 285 174,14
2017 285 174,14
2018 285 174,14
2019 285 174,14
2020 285 174,14
2021 213 889,40
razem 3 136 924,35


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/230/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowegoPrezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
W porównaniu z poprzednim harmonogramem poszczególne kwoty w latach nieco się różnią i kwota ogółem uległa zmniejszeniu (było - 3.137.083,97 zł.,
jest - 3.136.924,35 zł). Zmniejszenie wynika ze zmiany sposobu zaokrąglenia przez NFOŚiGW w Warszawie.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.