Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/229/2008 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Uchwa??a Nr XXII/229/2008 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Numer uchwa??y: 229
Numer sesji: XXII
Rok: 2008

Uchwała Nr XXII/229/2008 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2008 przyjętym Uchwałą Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 10.567.592,- zł

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie dochodów o kwotę 100.300,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 10.000,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie wydatków
na kwotę 10.667.892,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 1.765.865,- zł zgodnie z Załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 81/2008 z dnia 31 marca 2008 roku.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 82/2008 z dnia 31 marca 2008 roku.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie załącznika nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2008” po dokonaniu następujących zmian:
1) w § 4210 w poz. „działalność świetlic” zmniejszenie środków o kwotę 1.000,- zł
2) wprowadzenie § 4230 poz. „działalność świetlic” w wysokości 1.000,- zł

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 4.470.000,- zł, w tym:
a. „inwestycje wieloletnie” zwiększenie o kwotę 2.950.000,- zł,
b. „inwestycje jednoroczne” zwiększenie o kwotę 1.520.000,- zł
2) w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 37.704,- zł,
3) w poz. 3 „Dotacje dla zakładów budżetowych” zwiększenie o kwotę 786.400,- zł,
4) w poz. 4 „Udziały w spółkach” zwiększenie o kwotę 992,- zł oraz wprowadzenie poz. „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie” w wysokości 992,- zł,
5) wprowadzenie poz. 5 „Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych” w wysokości 616.000,- zł”, w tym:
 „dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na zakup i montaż klimatyzacji sali widowiskowej” w wysokości 16.000,- zł,
 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na wykup lokalu użytkowego położonego w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej, w którym mieści się filia biblioteczna w wysokości 100.000,- zł,
 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup sprzętu medycznego w wysokości 500.000,- zł”

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. I.1 „Trasa W-Z” :
a. zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 1.600.000,- zł w 2008 roku,
b. zwiększenie środków z innych źródeł o kwotę 1.600.000,- zł w 2008 roku
2) w poz. I.3 „Przebudowa drogi krajowej Nr 5 Trasa PP”
a. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 320.000,- zł w 2008 roku,
b. zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 320.000,- zł w latach następnych,
3) w poz. II.1 „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami”
a. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 2.000.000,- zł w 2008 roku,
4) w poz. V.1 „Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych”
a. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 2.100.000,- zł w 2008 roku,
5) w poz. VIII.1 „Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego”
a. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 130.000,- zł w 2008 roku,
b. zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 130.000,- zł w latach następnych

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) wprowadza się poz. III.1 „Cmentarz komunalny – budowa drogi dojazdowej i parkingów przy cmentarzu komunalnym” - środki własne Miasta w wysokości 740.000,- zł,
2) numeracje pozycji:
a. zapis: „III.1”, „III.2”, „III.3”, „IV.1”, „V.1”, „VI.1”
zastępuje się: „IV.1”, „IV.2”, „IV.3”, „V.1”, VI.1”, VIII.1,
3) w dotychczasowej poz. IV.1 (po zmianach V.1) zwiększa się środki własne Miasta o kwotę 70.000,- zł,
4) wprowadza się poz. VII.1 „Zakup i montaż sieci komputerowej, internetowej i elektrycznej w budynku MOPR” - środki własne Miasta w wysokości 210.000,- zł
5) w dotychczasowej poz. VI.1 (po zmianach poz. VIII.1) zwiększa się środki własne Miasta o kwotę 500.000,- zł,

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu zmian polegających na wprowadzeniu następujących pozycji:
1) „Dział 754 rozdz. 75411 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup serwera i sprzętu komputerowego dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania” w wysokości 30.000,- zł,
2) „Dział 754 rozdz. 75412 dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wentylatora oddymiającego” w wysokości 7.704,- zł.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. „I.1. dla Miejskiego Zakładu Zieleni” zwiększenie w poz. „modernizacja 2 placów zabaw” w wysokości 35.000,- zł,
2) w poz. „I.2. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”:
a. zwiększenie w poz. „przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” w wysokości 150.000,- zł
b. wprowadzenie poz. „modernizacja układu pompowego w stacji uzdatniania wody na pływalni odkrytej” w wysokości 40.000,- zł
3) w poz. „II.1. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” wprowadzenie poz. „zakup 1 szt. autobusu” w wysokości 500.000,- zł,
3) w poz. „II. 3 dla Miejskiego Zakładu Zieleni”:
a. zmniejszenie w poz. „zakup ciągnika rolniczego” o kwotę 13.600,- zł,
b. zmiana nazwy zadania „zakup samochodu dostawczego” na „zakup samochodu dostawczo-osobowego” i zwiększenie w wysokości 30.000,- zł,
c. wprowadzenie poz. „zakup kosiarki bijakowej” w wysokości 30.000,- zł
5) w poz. „II.4. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” wprowadzenie poz. „zakup sprzętu do sprzątania trybun na stadionie im. A. Smoczyka” w wysokości 15.000,- zł

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2008 rok” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. „92109 Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie” zwiększenie środków o kwotę 70.000,- zł,
2) w poz. „92110 Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie” zwiększenie środków o kwotę 11.800 zł,
3) w poz. „92116 Miejska Bibliotek Publiczna w Lesznie” zwiększenie środków o kwotę 26.000,- zł

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1. „Miejski Zakład Komunikacji” zwiększenie w poz. „Razem przychody” o kwotę 574.900,- zł, „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 74.900,- zł, „Dotacje na inwestycje” o kwotę 500.000,- zł oraz „Razem wydatki” zwiększenie o kwotę 574.900,- zł, „wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 74.900,- zł, „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 500.000,- zł,
2) w poz. 2 „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” zwiększenie w poz. „Razem przychody” oraz „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 550.000,- zł, a także „Razem wydatki” o kwotę 550.000,- zł, „wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 50.000,- zł oraz „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 500.000,- zł,
3) w poz. 3 „Miejski Zakład Zieleni” zwiększenie w poz. „Razem przychody” o kwotę 168.900,- zł, „Przychody własne” o kwotę 87.500,- zł, „Dotacje na inwestycje” o kwotę 81.400,- zł oraz „Razem wydatki” o kwotę 168.900,- zł, „wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 40.000,- zł, „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 47.500,- zł, „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 81.400,- zł,
4) w poz. 4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” zwiększenie w poz. „Razem przychody” o kwotę 359.600,- zł, „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 154.600,- zł, „Dotacje na inwestycje” o kwotę 205.000,- zł oraz „Razem wydatki” o kwotę 359.600,- zł, „wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 44.600,- zł, „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 110.000,- zł, „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 205.000,- zł.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. „1. Miejski Zakład Komunikacji”, „dotacja przedmiotowa” zwiększenie o kwotę 74.900,- zł,
2) w poz. „2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych”, „dotacja przedmiotowa” zwiększenie o kwotę 550.000,- zł,
3) w poz. „3 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”, dotacja przedmiotowa” zwiększenie o kwotę 154.600,- zł

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku” poprzez:
1) zwiększenie w poz. „Przychody budżetu” w wysokości 10.567.592,- zł,
2) wprowadzenie poz. „§ 955 Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki z lat ubiegłych” w wysokości 10.567.592,- zł.


§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 226.680.282,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 156.523.188,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 70.157.094,- zł”

2. § 1 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 200.792.567,- zł i dochody majątkowe w kwocie 25.887.715,- zł”3. § 2 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 249.247.874,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 171.413.629,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 77.834.245,- zł”

4. § 2 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 192.903.907,- zł, w tym:
a) kwotę 99.512.493,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 20.196.814,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 4.699.000,- zł na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 56.343.967,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

5. § 2 ust. 3 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 10.177.940,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.239.000,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.938.940,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.159.650,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.763.124,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.798.950,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 368.730,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 329.944,- zł,
e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 25.500,- zł,
f) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,- zł,
g) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.100,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 95.000,- zł.”

6. § 3 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 22.567.592,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

7. § 10 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 232.181,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł,
3) celowa na remont sal budowlanych w kwocie 1.000.000,- zł,
4) celowa na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 200.000,- zł,
5) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,- zł”


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/229/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 10.567.592,-zł w związku
z włączeniem wolnych środków z lat ubiegłych.
Z kwoty 10.567.592,-zł na zadania miasta przeznacza się 8.025.387,- zł
a na zadania powiatu 2.222.205,- zł. Poniżej opisano szczegółowo poszczególne
zadania. Pozostało nierozdysponowanych wolnych środków w wysokości
1.987.338,40 zł.

2. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie
o kwotę 100.300,- zł oraz zmiany na kwotę 10.000,- zł
a) zwiększenie o kwotę 25.300,- zł z tytułu niewykorzystanych do dnia 29.02.2008r środków na wydatki niewygasające w dz.630 rozdz. 63003 z przeznaczeniem
na przygotowanie przewodnika po Lesznie oraz tablic reklamowych. Zadania zrealizowano w m-cach marcu i kwietniu br.
b) Zwiększenie o kwotę 75.000,- zł w dz. 921 rozdz. 92605 z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na remont trybun stadionu im. A. Smoczyka. Środki zwiększają dotację przedmiotową dla MOSiR.
c) Zmiany na kwotę 10.000,- zł mają charakter porządkujący budżet i dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej.

3. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 9.882.997,- zł oraz zmiany na kwotę 9.554,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.025.387,- zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
 74.900,- zł na dotację przedmiotową dla MZK (2%podwyżki płac),
 500.000,- zł na dotację celową dla MZK na zakup 1 autobusu,
 400.000,- zł na modernizację dróg i ulic gminnych – uzupełnienie środków na modernizację ulic Chełmońskiego, Dubois i Chocimskiej (podpunkt b) uzasadnienia),
 550.000,- zł na dotację przedmiotową dla MZBK z przeznaczeniem na remonty substancji lokali mieszkalnych,
 740.000,- zł na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. ”Cmentarz komunalny” z przeznaczeniem na wykonanie drogi dojazdowej do Domu Przedpogrzebowego oraz zespołu parkingów w okolic cmentarza na ok.140 miejsc,
 350.000,- zł na wydatki Urzędu Miasta, w tym 49.000,- zł na nieprzewidziane odprawy emerytalne, 180.000,- zł na 2 % podwyżek płac oraz 121.000,- zł z tytułu zwrotu środków przeniesionych uchwałą Rady Miejskiej na dofinansowanie Policji oraz podatek VAT,
 710.000,- zł na wydatki związane z promocją Miasta Leszna przez kluby sportowe,
 54.000,- zł na dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie samochodu VW T5 i Fiat Ducato oraz oznakowanie samochodu VW Passat dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Jednocześnie dokonuje się zmiany zapisów w Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XIX/207/2008 z dnia 21 lutego 2008r. w następujący sposób:
Wyrażenie w punkcie 1 e) uzasadnienia:
„- 41.000,- zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-dostawczego Fiat Ducato dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.”
zastępuje się wyrażeniem:
„- 41.000,- zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia samochodu VW T5 dla Komendy Miejskiej Policji
w Lesznie.”
 250.000,- zł na koszty obsługi długu publicznego w związku z wzrostem oprocentowania kuponów obligacji komunalnych,
 100.000,- zł na zwiększenie rezerwy ogólnej,
 2.100.000,- zł na inwestycję pn.: „Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych” (realizacja hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 9), - 62.795,- zł na podwyżki w oświacie (pracownicy obsługi 1%),
 328.200,- zł na wydatki w dz.852 Pomoc społeczna, w tym:
• 210.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn.: ”Zakup i montaż sieci komputerowej, internetowej i elektrycznej w budynku MOPR” realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie,
• 30.000,- zł na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym,
• 25.000,- zł na prace remontowe w Noclegowni i Domu Seniora
• 63.200,- zł na podwyżki płac pracowników MOPR – 2% (w tym DS, Noclegownia, usługi opiekuńcze),
 992,- zł na wykup udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Lesznie,
 87.500,- zł na utrzymanie zieleni w mieście,
 130.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego” z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne w ul. Pszenicznej i ul. Styki,
 81.400,- zł na zakupy inwestycyjne dla MZZ,
 500.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn.: ”Komitety Inicjatyw Gospodarczych”,
 86.000,- zł na dotacje dla MOK, w tym:
• 70.000,- zł dotacja podmiotowa na 2 % podwyżki płac i organizację imprez,
• 16.000,- zł dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzacji
w Sali MOK
 54.900,- zł na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków Miasta Leszna,
 30.100,- zł na sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2008-2011,
 284.600,- zł na dotacje dla MOSiR, w tym:
• 79.600,- zł dotacja przedmiotowa na 2 % podwyżki płac, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz remonty obiektów,
• 205.000,- zł na dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 150.000,- na modernizację stadionu, 40.000,- zł na modernizację układu pompowego w stacji uzdatniania wody na pływalni odkrytej oraz 15.000,- zł na zakup sprzętu do sprzątania trybun stadionu,
 550.000,- zł na dotacje celowe dla klubów sportowych na sport dzieci i młodzieży oraz sport kwalifikowany,

b) zwiększenie w wysokości 1.600.000,- zł w dz. 600 rozdz.60016 na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni i modernizacja ulic wraz z chodnikami” z przeznaczeniem na modernizację ulic Chełmońskiego, Dubois i Chocimskiej. Środki pochodzą z zadania „Trasa W-Z” (zadania powiatu). Ogółem zwiększenie środków wynosi 2.000.000,- zł (pozostała kwota 400.000,- zł pochodzi z wolnych środków z lat ubiegłych),
c) Zwiększenie wydatków w dz.600 rozdz.60003 o kwotę 25.300,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawnictwem przewodnika po Lesznie oraz na tablice reklamowe montowane na terenie Miasta. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających,
d) Zwiększenie wydatków w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 75.000,- zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla MOSiR. Środki pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
e) Przeniesienie środków w dz.754 rozdz. 75412 w planie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 7.704,- zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne – zakup wentylatora oddymiającego,
f) Przeniesienie środków w dz.851 rozdz. 85154 w planie Biura ds. Uzależnień – działalność świetlic terapeutycznych w kwocie 1.000,- zł o charakterze porządkującym budżet,
g) Przeniesienia w oświacie z działu 854 – kwota 850,- zł do działu 801 celem wyodrębnienia środków na wymianę okien w SP Nr 10 w wysokości 158.160,- zł (pozostałe środki pochodzą z zadań powiatowych),

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 784.896,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:
a. zwiększeniu wydatków o kwotę 2.542.205,- zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
 320.000,- zł na inwestycję pn: „Przebudowa drogi krajowej Nr 5 Trasa PP”,
 100.000,- zł dla KM PSP na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – 70.000,- zł i zakup serwera i sprzętu komputerowego dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania – 30.000,- zł,
 100.000,- zł na zwiększenie rezerwy ogólnej,
 1.000.000,- zł na utworzenie rezerwy celowej na remont pomieszczeń w Technikum Budowlanym – utworzenie sal budowlanych,
 52.205,- zł na podwyżki w oświacie (pracownicy obsługi 1%),
 500.000,- zł na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie,
 11.000,- zł na 2 % podwyżki płac w Domu Pomocy Społecznej,
 20.000,- zł na dotacje celową dla OIK,
 30.200,- zł na 2 % podwyżki płac w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym oraz remonty i zwiększone koszty utrzymania Ośrodka w związku z przeniesieniem Ośrodka do nowej siedziby,
 81.000,- zł na 2 % podwyżki płac oraz remont pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 11.800,- zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych - 2 % podwyżki płac oraz remont pomieszczeń (zmiana siedziby),
 126.000,- zł na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:
• 26.000,- zł dotacja podmiotowa na 2 % podwyżki płac
• 100.000,- zł dotacja celowa na wykup lokalu użytkowego przy ul. Jeziorkowskiej – dotychczasowa siedziba filii bibliotecznej,
 190.000,- zł na wydatki Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej związane z organizacją imprez sportowych.
b. przeniesienie kwoty 1.600.000,- zł z zadania inwestycyjnego „Trasa W-Z”
na zadanie „Budowa nawierzchni i modernizacja ulic wraz z chodnikami” do zadań gminnych,
c. przeniesienia w oświacie z działu 801 - kwota 143.610,- zł oraz z dz.854 – kwota 13.700,- zł do zadań gminnych do dz.801 na wymianę okien w SP Nr 10,

5. Załączniki Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 81/2008 z dnia 31.03.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
 dostosowaniu wysokości dotacji w dz.751 rozdz.75101 na prowadzenie
i aktualizację rejestru wyborców ujętej w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem jej przez Krajowe Biuro Wyborcze po uchwaleniu budżetu państwa, zgodnie z pismem oznaczonym nr DLS-3101-7/08 z dnia 26 lutego 2008 roku. Dotację zmniejszono o kwotę 1.169,- zł,
 zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w wysokości 4.237,- zł w dz. 852 rozdz. 85203 w planie Środowiskowego Domu Samopomocy,
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 82/2008 z dnia 31.03.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w wysokości 938,- zł:
• w dz. 750 rozdz.75045 w wysokości 510,- zł (działalność komisji poborowych)
• w dz.754 rozdz.75411 w wysokości 428,- zł (działalność KM PSP)

6. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
na 2008 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 7 „Realizacja zadań określonych
w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2008 rok”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 6 uchwały).


7. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 7 uchwały)

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 3a) i b) i pkt 4b) uzasadnienia.
9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9) oraz zgodnie z pkt 3a) i pkt 4a) i b) uzasadnienia.

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. d) i 4 lit. a) uzasadnienia.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały) oraz zgodnie z pkt 3 lit. a) i d) uzasadnienia.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2008” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 12) oraz zgodnie z pkt 3 lit.a) i pkt 4 lit.a) uzasadnienia.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11 „Przychody
i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13). Zmiany dotyczą włączenia do planu przychodów dodatkowych środków z tytułu dotacji przedmiotowej (MZK, MZBK, MOSiR), przychodów własnych z tytułu świadczonych usług (MZZ) oraz dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne we wszystkich miejskich zakładach budżetowych. Zwiększenie dotacji przedmiotowej wynika z decyzji o 2 % podwyżce płac pracowników ponad poziom zaplanowany w budżecie początkowym. Wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w zał.8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku”.

14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 14).


15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 15 uchwały). Wprowadza się nową pozycję w „Przychodach budżetu” – „Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki z lat ubiegłych” jako źródło sfinansowania dodatkowych zadań wprowadzonych
do realizacji na rok 2008 w kwocie 10.567.592,- zł.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.